Porth Arloesi Adeiladu Cymru

Ydych Chi’n Arloesi Yn Y Sector Adeiladu Yng Nghymru?

 

Mae Arloesi Adeiladu Cymru yn brosiect newydd wedi’i ddylunio i gydnabod, dathlu a hyrwyddo cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau arloesol cwmnïau adeiladu a chadwyn gyflenwi gysylltiedig ledled Cymru.

Mae cwmnïau yn y maes amgylchedd adeiledig yng Nghymru wedi cydnabod ers amser maith, bod nifer o arloesiadau nad ydynt bob amser yn weladwy i gwmnïau sy’n mynd trwy’r broses gynnig, neu drwy gamau dylunio ac adeiladu prosiect.

O ganlyniad, caiff atebion ‘carreg drws’ eu hosgoi’n anfwriadol, trwy ddefnyddio atebion o ymhellach i ffwrdd, gan achosi i gwmnïau arloesol yng Nghymru golli busnes.


Mae gan Gymru ymrwymiad cryf i ddatblygu arloesedd ar draws y sector adeiladu. Mae CITB yn rhagweld y bydd y twf ar draws y sector adeiladu yng Nghymru yn mynd i drechu gweddill y DU trwy gydol 2018 a thu hwnt.

Mae datblygu Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru, ynghyd â Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru, yn ddwy enghraifft o fuddsoddiad mawr mewn arloesi adeiladu.


Bydd Arloesi Adeiladu Cymru yn proffilio a fusnesau sector adeiladu’r wlad, ac yn rhannu eu straeon, nid yn unig ledled Cymru, ond y DU ehangach. Caiff yr ymgyrch ei chyflawni gan adran y cyfryngau a chyhoeddi’r BE Group.


Nid oes angen i arloesi ac, yn aml, nid yw’n ymwneud â chreu rhywbeth newydd nad yw eisoes yn bodoli. Yn enwedig mewn cwmnïau sy’n tyfu, gall ymwneud ag addasu atebion presennol i greu rhywbeth newydd.


Gall fod y cynhyrchion, y gwasanaethau neu’r atebion a gyflwynwyd i’r farchnad neu a ddatblygwyd ar gyfer cwsmeriaid. Yn yr un modd, gall fod y ffordd y caiff busnes ei reoli; neu mai’r prosesau a’r systemau sydd wedi cael eu creu neu eu haddasu sy’n arloesol.


Gan ystyried ehangder y gweithgarwch ar draws y sector adeiladu yng Nghymru, bydd lansio Arloesi Adeiladu Cymru yn ffordd newydd i godi proffil rhai o’r busnesau mwyaf arloesol ledled y wlad – mewn cydweithrediad â Dyfodol Adeiladu Cymru.

 

 

Diben y Parth Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:-

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, ffoniwch ni ar 03000 6 03000 ewch i wefan Arloesi

Diogelu eich Eiddo Deallusol – arweiniad oddi wrth Swyddfa Eiddo Deallusol y DU

Mae eiddo deallusol yn rhywbeth unigryw yr ydych chi’n ei greu’n ffisegol – nid yw syniad ar ei ben ei hun yn eiddo deallusol.

Er enghraifft, nid yw syniad ar gyfer llyfr yn eiddo deallusol, ond mae’r geiriau rydych chi wedi’u hysgrifennu yn eiddo deallusol.

Mae hawlfraint, patentau, dyluniadau a nodau masnach yn ffyrdd o ddiogelu eiddo deallusol.

Caiff eich eiddo deallusol ei ddiogelu fel mater o drefn rhag cael ei ddwyn neu ei gopïo, neu gallwch ei gofrestru i’w ddiogelu.

Trwy wybod eich hawliau a chael y math iawn o ddiogelwch, gallwch atal pobl rhag dwyn neu gopïo:

  • enwau eich cynhyrchion neu frandiau
  • eich dyfeisiadau
  • dyluniad neu olwg eich cynhyrchion
  • pethau rydych chi’n eu hysgrifennu, eu gwneud neu eu cynhyrchu

Mae diogelu eich eiddo deallusol yn ei gwneud hi’n haws cymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw un sy’n ei ddwyn neu ei gopïo.

Mae’r math o ddiogelwch y gallwch ei gael yn dibynnu ar beth rydych chi wedi ei greu, a gallai mwy nag un math o ddiogelwch fod yn gysylltiedig ag un cynnyrch. 

Gallwch ddarganfod pa fath o eiddo deallusol sydd gennych trwy ddefnyddio gwasanaeth IP Equip.

Am fwy o wybodaeth, ewch i ganllaw Eiddo deallusol a'ch gwaith GOV.UK.