Porth Arloesi Adeiladu Cymru

Nod y Gronfa Ddata Arloesi Adeiladu yw sefydlu cronfa ddata ryngweithiol o gwmnïau yn y sector adeiladu yng Nghymru. Bydd cyfeiriadur chwiliadwy o gwmnïau sy’n gysylltiedig â gweithgareddau arloesol trwy wefan Dyfodol Adeiladu Cymru a bydd yn cynnwys gwybodaeth am is-sector y cwmni, arloesiadau sydd wedi cael eu cyflwyno o fewn y tair blynedd diwethaf, effaith yr arloesiadau hynny, a’u cydweithrediad â sefydliadau eraill.  

Bydd cwmnïau’n gallu cynnwys eu crynodeb eu hunain o’u gweithgarwch arloesi, dolenni gwe i dudalennau eu cwmnïau, a dolenni o dudalennau gwe eraill sy’n hysbysebu eu gweithgarwch cysylltiedig ag arloesi. Caiff pob math o arloesi ei gynnwys, sy’n golygu arloesiadau mewn cynhyrchion, gwasanaethau, prosesau, deunyddiau, strwythur sefydliadol a marchnata. 

Mae’r prosiect Cronfa Ddata Arloesi Adeiladu yn cael ei ddatblygu trwy Brifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae’n rhan o raglen ymchwil barhaus a chymorth ymarferol i’r sector adeiladu yng Nghymru. Os ydych yn dymuno cynnwys eich manylion ar y Gronfa Ddata Arloesi, anfonwch nhw mewn neges e-bost at cfwinnovation@be-group.co.uk

Newyddion a chyfleoedd arloesi

Cynllun Darparu Arloesi DU 2016-2018

Mae’r cynllun darparu yn amlinellu y brif ddulliau bydd Arloesi DU yn buddsoddi hyd at £561 miliwn i helpu busnesau i arloesi a thyfi yn y flwyddyn cyllid 2016 i 2018.

Diben y Parth Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:-

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, ffoniwch ni ar 03000 6 03000 ewch i wefan Arloesi

Diogelu eich Eiddo Deallusol – arweiniad oddi wrth Swyddfa Eiddo Deallusol y DU

Mae eiddo deallusol yn rhywbeth unigryw yr ydych chi’n ei greu’n ffisegol – nid yw syniad ar ei ben ei hun yn eiddo deallusol.

Er enghraifft, nid yw syniad ar gyfer llyfr yn eiddo deallusol, ond mae’r geiriau rydych chi wedi’u hysgrifennu yn eiddo deallusol.

Mae hawlfraint, patentau, dyluniadau a nodau masnach yn ffyrdd o ddiogelu eiddo deallusol.

Caiff eich eiddo deallusol ei ddiogelu fel mater o drefn rhag cael ei ddwyn neu ei gopïo, neu gallwch ei gofrestru i’w ddiogelu.

Trwy wybod eich hawliau a chael y math iawn o ddiogelwch, gallwch atal pobl rhag dwyn neu gopïo:

  • enwau eich cynhyrchion neu frandiau
  • eich dyfeisiadau
  • dyluniad neu olwg eich cynhyrchion
  • pethau rydych chi’n eu hysgrifennu, eu gwneud neu eu cynhyrchu

Mae diogelu eich eiddo deallusol yn ei gwneud hi’n haws cymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw un sy’n ei ddwyn neu ei gopïo.

Mae’r math o ddiogelwch y gallwch ei gael yn dibynnu ar beth rydych chi wedi ei greu, a gallai mwy nag un math o ddiogelwch fod yn gysylltiedig ag un cynnyrch. 

Gallwch ddarganfod pa fath o eiddo deallusol sydd gennych trwy ddefnyddio gwasanaeth IP Equip.

Am fwy o wybodaeth, ewch i ganllaw Eiddo deallusol a'ch gwaith GOV.UK.