Cyrchu

Mae darganfod ac ennill cyfleoedd busnes newydd yn un o’r heriau allweddol y mae cwmnïau adeiladu yn eu hwynebu yng Nghymru.

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yma i’ch helpu chi nid yn unig i baratoi eich busnes i sicrhau bod gennych chi’r cyfle gorau posibl i ennill contractau newydd, ond hefyd sicrhau eich bod chi’n dod o hyd i’r contractau cywir sy’n fwyaf priodol ar gyfer eich busnes chi.

Byddwn yn gweithio’n agos â rhai o’r prif gontractwyr i sicrhau bod cwmnïau lleol yng Nghymru yn ennill eu rhan o fusnes newydd yng Nghymru - byddwn yn trefnu digwyddiad Cyfarfod â Phrynwyr ac yn helpu i ddod o hyd i gymaint o gontractwyr lleol â phosibl ar gyfer y cyfleoedd hyn. Bydd manylion y prosiectau mawr hyn ar gael ar y dudalen hon - cadwch lygad allan.


Mae nifer o leoedd lle gallech ddechrau chwilio am gontractau newydd:

GwerthwchiGymru

Mae gwefan newydd GwerthwchiGymru yn ffynhonnell wybodaeth a phorthol caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Ei nod yw helpu:

  • busnesau i ennill contractau gyda’r sector cyhoeddus ledled Cymru;
  • prynwyr y sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli eu cyfleoedd tendro;
  • busnesau i hyrwyddo eu gwasanaethau;
  • busnesau i ddod o hyd i gyfleoedd contract.

Byddem yn argymell eich bod chi’n cofrestru ar safle GwerthwchiGymru cyn gynted â phosibl i dderbyn hysbysiadau ynghylch contractau priodol yn y dyfodol.

Mae cymorth ar gael trwy gorff cymorth Llywodraeth y DU hefyd, sef yr Adran Masnach Ryngwladol. Mae’r Adran Masnach Ryngwladol yn gweithio gyda busnesau sydd wedi eu lleoli yn y DU i sicrhau eu bod yn llwyddo mewn marchnadoedd rhyngwladol drwy allforion.

Dilynwch yr Adran Masnach Ryngwladol ar Twitter

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Mae Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yn hybu cydweithrediad, yn cynyddu amlygrwydd ac yn cyflwyno penderfyniadau buddsoddiad cyfalaf strategol Llywodraeth Cymru.

Mae buddsoddi yn seilwaith yn un o flaenoriaethau mwyaf Llywodraeth Cymru. Mae’n darparu ysgogiad sydd ei angen yn fawr, gan greu amodau ar gyfer twf cynaliadwy yn y tymor canolig a hwy.  Mae’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru wedi cael ei lunio i flaenoriaethu, cwmpasu a chydlynu cyflwyno buddsoddiadau mawr yn seilwaith, wrth wella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol tymor hir pobl a chymunedau Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

Newyddion Cyrchu

Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De Orllewin Cymru

Mae nifer o gynghorau Cymru yn chwilio am bartneriaid adeiladu ar gyfer fframwaith pedair blynedd eang ei gwmpas a allai fod gwerth hyd at £850m. Mae’r cynghorau yn cynnwys Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, tra bod rhanbarth y Gorllewin yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Gellir cael rhagor o fanylion ar wefan GwerthwchiGymru.