Datblygu cadwyn gyflenwi

Bydd Dyfodol Adeiladu Cymru (DAC) yn rhoi cyfle i gwmnïau ddysgu am arferion busnes gwell a all gynyddu trosiant ac elw cwmni, a chynnig mantais gystadleuol wrth dendro am waith yn y dyfodol.

Mae DAC yn bwriadu:

 • gwella boddhad cwsmeriaid
 • lleihau diffygion
 • lleihau costau
 • gwella diogelwch
 • gwella cysylltiadau cyflenwyr a gwella cydweithio
 • lleihau effaith negyddol ar yr amgylchedd

Darperir cymorth trwy:

Rhwydweithiau Cadwyn Cyflenwi

Mae rhaglen Rhwydweithiau Cadwyn Cyflenwi Dyfodol Adeiladu Cymru yn darparu cymorth ar bob cam allweddol o brosiect adeiladu. Yn ystod y cam dylunio, gall ein hymarferwyr gynorthwyo i leihau costau trwy ddefnyddio offer a thechnegau ‘peirianneg gwerth’:

 • Cyflwyniad i ymagweddau cydweithredol i wella perfformiad.
 • Offer diagnostig i archwilio perthnasoedd gweithio presennol rhwng cleientiaid, prif gontractwyr ac isgontractwyr, i amlygu meysydd i’w newid.
 • Help i amlygu targedau gwella perfformiad o ran cost, ansawdd a/neu amserlen prosiect.
 • Cyngor ar reoli risg i gynorthwyo i amlygu risgiau prosiect, a mesurau i leihau eu heffaith ar gostau, ansawdd a chyflymder cwblhau prosiect.

Cymorth un i un

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn darparu cymorth wedi’i ddylunio’n benodol i fodloni anghenion eich cwmni, gan gynnwys:

 • Gwiriad iechyd cwmni – sefydlu anghenion ymarferol eich cwmni
 • gwella arfer gorau’n barhaus a chymorth cyn-achredu
 • defnyddio offer ‘Lean Construction’ er enghraifft cynlluniau safle, mapio prosesau, rheoli  stocrestrau
 • cymorth gyda holiadur cyn-gymhwyso a thechnegau tendro
 • deall eich costau, gan gynnwys 'Open Book'
 • casglu a dadansoddi data
 • cymorth safonau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol

Ffynonellu

Gall Dyfodol Adeiladu Cymru eich helpu chi i ddod o hyd i gyflenwyr posibl ar gyfer eich cadwyn gyflenwi. Byddwn yn gweithio gyda chi i amlygu cyflenwyr a gwasanaethau sy’n cydweddu â’ch anghenion chi. Byddwch yn cael cyfle wedyn i asesu disgwyliadau cyflenwyr posibl trwy ddigwyddiad ‘Cyfarfod â’r Prynwr’. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n Tudalen Cyrchu.

Astudiaethau achos

Ymgorffori Budd Cymunedol – Canolfan Feddygol Llangollen

Prosiect gan Read Construction ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw Canolfan Feddygol Llangollen. Mae’n cynnwys dymchwel cyn-westy ac adeiladu canolfan feddygol newydd fydd yn dwyn ynghyd practis meddygon teulu’r dref gyda chlinigau arbenigol a chleifion allanol.  Un o ofynion penodol y cleient oedd cynnwys Budd Cymunedol Gofal Iechyd yn y prosiect. Gwyliwch y fideo i ganfod sut y gwnaed hyn gan Read Construction.

Un o geisiadau neilltuol y cleient oedd cynnwys Budd Cymunedol Gofal Iechyd yn y broses, gwyliwch y fideo i ganfod sut wnaeth Read Construction eu cynnwys yn y prosiect.

Am fwy o wybodaeth am Fudd Cymunedol ewch i wefan Canllaw Cynllunio Caffael