Modelu Gwybodaeth am Adeiladu

Yn dilyn cyhoeddi strategaeth adeiladu llywodraeth y DU, y bwriadu yw bod yr holl brosiectau a ariennir gan lywodraeth y DU yn cydymffurfio â Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) erbyn 2016.

Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM)

Mae hwn mewn ymateb i ymdrech llywodraeth y DU i foderneiddio’r sector adeiladu; lleihau costau cyfalaf prosiectau ac allyriadau carbon wrth adeiladu adeiladau ac yn ystod eu gweithrediad.  

BIM yn dod yn fwyfwy penodol gan gleientiaid. Felly, mae’n bwysig bod busnesau Cymru yn barod i fabwysiadu BIM i wneud y mwyaf o’r buddion.

Beth yw BIM?

Yn BIM broses sy’n cynhyrchu a rheoli data yn ystod oes prosiect. Nid yw’n ‘ychwanegiad’ o feddalwedd newydd at y broses ddylunio, adeiladu a gweithredu. Mae’n broses rhyngddisgyblaethol wedi’i dylunio i gynorthwyo gyda rheoli gwybodaeth yn ddigidol ar brosiect adeiladu, o ddechrau dylunio, deiliadaeth ac, yn y pen draw, dadgomisiynu adeilad neu brosiect. Mae defnyddio BIM yn wyriad oddi wrth y broses draddodiadol lle mae timau amlddisgyblaethol yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth, ar nifer o becynnau a llwyfannau meddalwedd. Wrth weithredu BIM byddwn yn gweld symudiad at bob parti’n gweithio ar lwyfan cyffredin, lle bydd timau amlddisgyblaeth yn cyfannu gwybodaeth i leoliad canolog.

Buddion BIM

Mae defnyddio BIM yn caniatáu ar gyfer sicrhau bod un ffynhonnell wybodaeth gydlynol ar gael i bob parti sy’n gysylltiedig â chyflwyno a gweithredu prosiect adeiladu BIM, o’r dyluniad cychwynnol i’r gweithrediad gan reolwyr cyfleuster. Dylai BIM wella cywirdeb a chysondeb gwybodaeth, yn ogystal ag amseroldeb yn ystod oes gyfan y prosiect. Hefyd, gan fod pob parti’n gweithio oddi wrth lwyfan cyffredin, mae llai o debygolrwydd o wneud camgymeriad wrth drosglwyddo gwybodaeth o un cam prosiect i gam arall. Bydd BIM yn sicrhau rheoli gwybodaeth yn ddeallus ar hyd y gadwyn gyflenwi - gan wneud prosiectau’n fwy effeithlon o ran amser a chost.

Tasglu BIM

I ymateb i ofyniad llywodraeth y DU i fabwysiadu BIM erbyn 2016, mae tasglu’r DU wedi cael ei sefydlu i gefnogi a chynorthwyo i gyflwyno’r amcanion fel y nodwyd yn strategaeth adeiladu’r DU. Mae’r tasglu’n cynnwys arbenigedd o’r diwydiant, cyrff y llywodraeth ac anllywodraethol ac academia.

Canolbwynt BIM Cymru

Fel rhan o dasglu’r DU, ym mis Gorffennaf 2012, ffurfiwyd Canolbwynt BIM yng Nghymru, i ddarparu cymorth ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Nghymru.

Mae CITB - Sgiliau Adeiladu Cymru yn cynorthwyo’r ymagwedd gydweithredol dan arweiniad Cyngor y Diwydiant Adeiladu i hyrwyddo newid sgiliau dan arweiniad cyflogwyr, ar gyfer sector yr amgylchedd adeiledig  a chyflwyno BIM i brosesau’r diwydiant.

Bydd CITB – Sgiliau Adeiladu yn gweithio’n agos â’i Grŵp Cyflogwyr y Sector Gwasanaethau Proffesiynol/ Cyngor y Diwydiant Adeiladu Cymru, i hybu Canolbwynt Rhanbarthol Modelu Gwybodaeth am Adeiladu Cymru ac annog ymgynghorwyr a chontractwyr Cymru i fabwysiadu’r model BIM.

Ceir mwy o wybodaeth ar y wefan BIM Task Group ganlynol.

Tystysgrif mewn Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) – Rheoli Prosiectau (RICS) 

Mae’r cwrs dysgu o bell 6 mis hwn yn ymdrin â chylch oes y prosiect BIM cyfan ac yn eich darparu â gwybodaeth fanwl a’r sgiliau gofynnol i reoli bob cam o’r prosiect. I ddarganfod mwy, ewch i wefan RICS.