Busnesau Mawr


Digwyddiadau Gweminar Ar-lein
Mae nifer o weminarau ar-lein byw yn cael eu cynnal fel rhan o’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i oroesi a pharatoi ar gyfer diwedd y cyfnod anodd hwn.

Digwyddiadau i helpu eich busnes i oroesi'r argyfwng Covid-19 


Cymorth i Wneud Cais am Gyllid i Fusnesau Mawr neu Sefydliadau
Fel cyflogwr yn economi Cymru, cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Busnes i’ch cynorthwyo yn ystod yr amser anodd hwn. I fusnesau mawr yng Nghymru nad oes ganddynt berthynas â Busnes Cymru, ffoniwch 03000 6 03000 i drefnu cyfarfod gyda Rheolwr Datblygu Busnes i’ch helpu gydag unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch chi.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Gohirio TAW
Os ydych chi’n fusnes sydd wedi’i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU a bod eich taliad TAW yn ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020, mae gennych chi’r opsiwn i ohirio taliad tan 31 Mawrth 2021.

Edrychwch i weld a ydych chi’n gymwys i ohirio eich taliad TAW 


Cymorth i fusnesau sy’n talu treth: Gwasanaeth Amser i Dalu
Os nad ydych chi’n gallu talu’ch bil treth ar amser oherwydd y coronafeirws, efallai y byddwch chi’n gallu ei ohirio heb gael eich cosbi yn defnyddio gwasanaeth Amser i Dalu CThEM.

Os na allwch dalu eich bil treth ar amser


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws
Mae’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws yn rhoi gwarant 80% gan y Llywodraeth ar bob benthyciad, er mwyn rhoi mwy o hyder i’r banciau wrth iddynt ariannu’r busnesau sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws.

Gwneud cais am y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws


Cael eich busnes yn ôl ar ei draed 
Cliciwch yma am gyngor ar weithio’n ddiogel yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma am gyngor ar agor busnes a chadw pellter cymdeithasol yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma i fynychu Gweminar byw ar adfer a thwf ar ôl Covid-19


Llesiant ac Iechyd Meddwl
Mae hwn yn gyfnod digynsail i ni fel cymdeithas, a nawr fwy nac erioed, dylem gymryd camau i ofalu am ein hiechyd meddwl ac iechyd meddwl ein gweithwyr. Am ragor o wybodaeth am Lesiant ac Iechyd Meddwl, cliciwch yma.


Dysgu ar-lein am ddim ar bynciau sy’n gysylltiedig â busnes
Am gymorth ar-lein pellach, cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yma. Mae BOSS yn darparu cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer dechrau, cynnal neu dyfu busnes.


Cyngor ac arweiniad Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, cynnal a datblygu busnes yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
 

Cysylltwch â ni trwy Ffurflen Cysylltu Busnes Cymru.