Busnesau Mawr


Digwyddiadau Gweminar Ar-lein
Mae nifer o weminarau ar-lein byw yn cael eu cynnal fel rhan o’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i oroesi a pharatoi ar gyfer diwedd y cyfnod anodd hwn.

Digwyddiadau i helpu eich busnes i oroesi'r argyfwng Covid-19 


Cymorth i Wneud Cais am Gyllid i Fusnesau Mawr neu Sefydliadau
Fel cyflogwr yn economi Cymru, cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Busnes i’ch cynorthwyo yn ystod yr amser anodd hwn. I fusnesau mawr yng Nghymru nad oes ganddynt berthynas â Busnes Cymru, ffoniwch 03000 6 03000 i drefnu cyfarfod gyda Rheolwr Datblygu Busnes i’ch helpu gydag unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch chi.


Gohirio TAW
Os ydych chi’n fusnes sydd wedi’i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU a bod eich taliad TAW yn ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020, mae gennych chi’r opsiwn i ohirio taliad tan 31 Mawrth 2021.

Edrychwch i weld a ydych chi’n gymwys i ohirio eich taliad TAW 


Cymorth i fusnesau sy’n talu treth: Gwasanaeth Amser i Dalu
Os nad ydych chi’n gallu talu’ch bil treth ar amser oherwydd y coronafeirws, efallai y byddwch chi’n gallu ei ohirio heb gael eich cosbi yn defnyddio gwasanaeth Amser i Dalu CThEM.

Os na allwch dalu eich bil treth ar amser


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws
Mae’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws yn rhoi gwarant 80% gan y Llywodraeth ar bob benthyciad, er mwyn rhoi mwy o hyder i’r banciau wrth iddynt ariannu’r busnesau sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws.

Gwneud cais am y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws


Cael eich busnes yn ôl ar ei draed 
Cliciwch yma am gyngor ar weithio’n ddiogel yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma am gyngor ar agor busnes a chadw pellter cymdeithasol yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma i fynychu Gweminar byw ar adfer a thwf ar ôl Covid-19


Llesiant ac Iechyd Meddwl
Mae hwn yn gyfnod digynsail i ni fel cymdeithas, a nawr fwy nac erioed, dylem gymryd camau i ofalu am ein hiechyd meddwl ac iechyd meddwl ein gweithwyr. Am ragor o wybodaeth am Lesiant ac Iechyd Meddwl, cliciwch yma.


Dysgu ar-lein am ddim ar bynciau sy’n gysylltiedig â busnes
Am gymorth ar-lein pellach, cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yma. Mae BOSS yn darparu cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer dechrau, cynnal neu dyfu busnes.


Cyngor ac arweiniad Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, cynnal a datblygu busnes yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
 

Cysylltwch â ni trwy Ffurflen Cysylltu Busnes Cymru.