Cartrefi Gofal a Meithrinfeydd


Digwyddiadau Gweminar Ar-lein
Mae nifer o weminarau ar-lein byw yn cael eu cynnal fel rhan o’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i oroesi a pharatoi ar gyfer diwedd y cyfnod anodd hwn.Digwyddiadau i helpu eich busnes i oroesi'r argyfwng Covid-19 

Gohirio TAW
Os ydych chi’n fusnes sydd wedi’i gofrestru ar gyfer TAW yn y DU a bod eich taliad TAW yn ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020, mae gennych chi’r opsiwn i ohirio taliad tan 31 Mawrth 2021.

Edrychwch i weld a ydych chi’n gymwys i ohirio eich taliad TAW 


Ad-dalu Tâl Salwch Statudol
Gall cyflogwyr adfer Tâl Salwch Statudol sydd wedi’i dalu ar gyfer absenoldeb salwch yn sgil COVID-19. Bydd y cynllun yn talu hyd ar 2 wythnos o Dâl Salwch Statudol ar gyfer pob gweithiwr cymwys.

Hawlio Tâl Salwch Statudol a dalwyd i weithwyr yn sgil y coronafeirws (COVID-19) yn ôl


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws
Os ydych chi’n fusnes bach neu ganolig (BBaCh) efallai y byddwch chi’n gallu gwneud cais am fenthyciad dros dro, gorddrafft, cyllid anfoneb a chyllid asedau o hyd at £5 miliwn, am hyd at 6 blynedd. Efallai y byddwch chi hefyd yn gymwys am Daliad Tarfu ar Fusnes i dalu’r 12 mis cyntaf o daliadau llog ac unrhyw ffioedd benthyciwr. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar derfyn cyn-benthycwr ar hawliadau).

Gwneud cais am y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws


Benthyciad Adfer yn sgil y Coronafeirws
Os ydych chi’n fusnes bach neu ganolig (BBaCh) sydd wedi’ch effeithio gan y coronafeirws, efallai y byddwch chi’n gallu benthyg rhwng £2,000 a £50,000 drwy’r cynllun Benthyciad Adfer. Bydd y llywodraeth yn gwarantu 100% o’r benthyciad ac am y 12 mis cyntaf ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd neu log, na gwneud ad-daliadau.

Gwneud cais am Fenthyciad Adfer yn sgil y Coronafeirws


Cymorth i fusnesau sy’n talu treth: Gwasanaeth Amser i Dalu
Os nad ydych chi’n gallu talu’ch bil treth ar amser oherwydd y coronafeirws, efallai y byddwch chi’n gallu ei ohirio heb gael eich cosbi yn defnyddio gwasanaeth Amser i Dalu CThEM.

Os na allwch dalu eich bil treth ar amser


Cael eich busnes yn ôl ar ei draed 
Cliciwch yma am gyngor ar weithio’n ddiogel yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma am gyngor ar agor busnes a chadw pellter cymdeithasol yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma i fynychu Gweminar byw ar adfer a thwf ar ôl Covid-19


Llesiant ac Iechyd Meddwl
Mae hwn yn gyfnod digynsail i ni fel cymdeithas, a nawr fwy nac erioed, dylem gymryd camau i ofalu am ein hiechyd meddwl ac iechyd meddwl ein gweithwyr. Am ragor o wybodaeth am Lesiant ac Iechyd Meddwl, cliciwch yma.


Dysgu ar-lein am ddim ar bynciau sy’n gysylltiedig â busnes
Am gymorth ar-lein pellach, cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yma. Mae BOSS yn darparu cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer dechrau, cynnal neu dyfu busnes.


Cyngor ac arweiniad Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, cynnal a datblygu busnes yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
 

Cysylltwch â ni trwy Ffurflen Cysylltu Busnes Cymru.