Cefnogaeth ariannol gan bartneriaid 

Ar wahân i’r llywodraeth, gall llawer o sefydliadau eraill gynnig cymorth i unigolion, sefydliadau a busnesau yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Dyma ddetholiad o rai sydd ar gael i chi yma yng Nghymru, wedi eu grwpio fesul thema. 

Cysylltwch â’r sefydliadau yn uniongyrchol os oes gennych chi unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r cymorth sydd ar gael. 

Darperir gwybodaeth trydydd parti fel canllaw yn unig; nid yw Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo ansawdd y ddarpariaeth hon nac yn ardystio unrhyw gymorth a ddarperir.

Rydym yn gwahodd busnesau i hysbysebu yn Cyfeiriadur Busnesau Cymru i hyrwyddo eu nwyddau, eu gwasanaethau a’u manylion i fusnesau eraill ac i ddefnyddwyr.

Os ydych chi’n chwilio am staff, am gyngor ar faterion cyflogaeth neu am nodi  cefnogaeth ar gyfer eich staff sydd ar ffyrlo ar hyn o bryd neu mewn perygl o gael eu diswyddo, dyma rai partneriaid a all eich cefnogi chi:

Mae ACAS wedi creu hyb gwybodaeth ar y Coronafeirws sy’n canolbwyntio ar agweddau AD yr argyfwng, gan ganolbwyntio ar amrywiaeth o sefyllfaoedd y gallai perchnogion busnes eu hwynebu. 

Gall Cymru’n Gweithio helpu unigolion i gael gafael ar gyngor ar gyflogaeth, hyfforddiant a llesiant i helpu i ddatblygu sgiliau a gwella cyfleoedd gwaith. Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiwch gyda’ch staff, sydd ar ffyrlo ac o bosibl yn wynebu colli eu swyddi, i gael gafael ar gymorth ar gyfer hyfforddiant a dysgu, cliciwch yma

Menter sy’n cysylltu busnesau yn y rhanbarth sy’n chwilio am unigolion dawnus â graddedigion galluog a llawn cymhelliant – dyna yw Cynllun Graddedigion Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Mwy yma.

Mae Busnes yn y Gymuned (BITC) mewn partneriaeth ag AXA UK yn hyrwyddo arferion busnes cyfrifol ac wedi darparu canllawiau ar gamau ymarferol ar gyfer eich busnes, gan gefnogi eich gweithwyr a chefnogi cymunedau. 

Mae ION Leadership, dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor yn cael cefnogaeth gwerth £5.7 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i wella sgiliau a sbarduno cynhyrchiant a throsiant mewn mentrau bach a chanolig (BBaChau) ynghyd â chwmnïau mwy. Mae rhaglen dysgu rhithwir wedi’i haddasu i gefnogi BBaChau yn ystod yr argyfwng hwn.

Mae rhwydweithiau, gofodau cydweithio a hybiau wedi addasu’n gyflym i’r byd rhithwir. I rannu eich profiadau a dysgu gan fusnesau eraill, dyma rai o’r sefydliadau a all eich cefnogi yn ystod y cyfnod hwn:

Gall glasbrint CreuSbarc ar gyfer gwasanaethau cymorth i entrepreneuriaid ledled Cymru eich helpu i ddod o hyd i fannau cydweithio, hybiau cyflymu, cyfleusterau technoleg a sefydliadau aelodaeth sydd ar gael i entrepreneuriaid.

Mae gan Ffederasiwn y Busnesau Bach ei hyb Coronafeirws ei hun sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor defnyddiol i aelodau; gall aelodau gael gafael ar gefnogaeth amrywiol, yn cynnwys cyngor ar lesiant a gofal, cyngor cyfreithiol ac yswiriant.

Mae cymorth cysylltiedig â’r Coronafeirws gan Gyrff sy’n cynrychioli Busnesau a Chymdeithasau Masnach ar gael yma.

Mae Siambr Masnach De Cymru yn darparu canllawiau i’r gymuned fusnes drwy eu Hyb Covid-19, platfform adnoddau galw a chyflenwad a rhaglen rhwydweithio rhithwir a digwyddiadau dysgu.

Mae’r cwmni dielw Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy yn dwyn ynghyd tîm o arbenigwyr i gynnig cefnogaeth a chyngor rhad ac am ddim i unrhyw fusnes sy’n cysylltu â nhw. 

Gan fod llawer o fusnesau yn manteisio ar y cyfle am gefnogaeth, mae galw cynyddol am gynhyrchion a gwasanaethau Covid-19. Gall y sefydliadau canlynol gefnogi’r pwysau cynyddol i arloesi a darparu canllawiau ar lywio tarfu ar gyflenwad:

Gall Arbenigedd Cymru gan Lywodraeth Cymru eich helpu i nodi a hyrwyddo cyfleoedd i gydweithio, a chanfod mwy am y gefnogaeth amrywiol sydd ar gael i gynorthwyo eich prosiectau arloesi.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Arloesedd SMART, a sut gall ein tîm o beirianwyr, gwyddonwyr, ymchwilwyr ac arbenigwyr masnacheiddio eich helpu gyda’ch prosiect arloesi, cliciwch yma.

Prosiectau sy’n gysylltiedig â choronafeirws: Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cymorth penodol ar gyfer prosiectau sy’n mynd i’r afael â heriau a ddaw yn sgil coronafeirws. Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth ar gael yma.

Cysylltwch â ni i hyrwyddo eich cyfleoedd a’ch heriau cydweithredol.

Mae Busnes yn y Gymuned (BITC) mewn partneriaeth ag AXA UK wedi sefydlu Rhwydwaith Ymateb Busnes Cenedlaethol i gysylltu cymorth busnesau gydag anghenion cymunedol yn ystod yr argyfwng COVID-19. 

Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnig myfyrdodau ar sut gall busnesau gefnogi cyflenwyr a gweithwyr bregus yn eu cadwyn gyflenwi yn ystod yr argyfwng.

Yr Her Technoleg Newydd i gefnogi Pobl Ynysig. Mae cyllid o £500,000 ar gael i gwmnïau technoleg sy’n dyfeisio atebion cymorth i bobl sydd angen aros gartref oherwydd Covid-19. Mae cyllid o hyd at £25,000 y cwmni ar gael. 

Mae Cymorth Dŵr Cymru i Fusnesau wedi rhoi newidiadau dros dro ar waith (ers 23 Mawrth) i gynnig gohirio taliadau ac adolygu cynlluniau talu, yn ogystal ag atal datgysylltu am fethu â thalu.

Y tu hwnt i gymorth uniongyrchol gan y Llywodraeth, gall y sefydliadau canlynol ddarparu cymorth ariannol i chi yn ystod y cyfnod hwn.

Mae Banc Datblygu Cymru yma i helpu busnesau yng Nghymru i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnyn nhw. 

Benthyciad personol a gefnogir gan y Llywodraeth yw Benthyciad i Gychwyn Busnes, sydd ar gael i unigolion sy’n ystyried dechrau neu ddatblygu busnes yn y DU. Yng Nghymru, Busnes Cymru yw’r prif bartner ar gyfer cymorth a mynediad at fenthyciadau i gychwyn arni. 

Cynllun di-dâl trwy Crowdfunder ac Enterprise Nation sy’n galluogi busnesau bach i sicrhau cymorth ariannol trwy gyllido torfol. 

Mae’r Tywysog William wedi lansio apêl Coronafeirws yr Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol, cliciwch yma.

Mae Grant Busnesau Bach Facebook yn chwilio trwy gymhwysedd i gynnig grantiau byd-eang a chymorth hysbysebu i fusnesau.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi crynhoi gwybodaeth a chanllawiau ar faterion eraill y gallech chi a’ch gweithwyr eu hwynebu, er mwyn i chi weld beth allwch chi ei wneud a lle gallwch chi fynd am gymorth.  


Y prif fanciau sy’n darparu cymorth i unigolion a busnesau:

NatWest - gwefan benodol ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid personol.

Barclays – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid personol.

Santander – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid  personol.

HSBC – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid personol.  

Lloyds – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid personol.

Bank of Scotland – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid  personol.

Royal Bank of Scotland – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid personol.

TSB – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid personol.

Halifax - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid personol.

Nationwide - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid personol.

The Cooperative Bank - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid personol.

Cymdeithas Adeiladu’r Principality – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid personol. Cysylltwch â’r tîm masnachol yn uniongyrchol gydag ymholiadau bancio masnachol yn ymwneud â COVID 19. 

Yorkshire Bank - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid  personol customers.

First Direct – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid personol.

Clydesdale Bank - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid  personol.

Metro Bank - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a chwsmeriaid  personol.

Starling Bank - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid personol a chwsmeriaid busnes.

Danske Bank - parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid busnes a pharth gwybodaeth canolog ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid personal.

Monzo Bank – parth cymorth a chefnogaeth coronafeirws penodol ar eu gwefan ar gyfer cwsmeriaid personal

Rhai o’r sefydliadau sy’n galluogi’r trydydd sector, elusennau, mentrau cymdeithasol ac entrepreneuriaid cymdeithasol i ddarparu cymorth hollbwysig ar gyfer unigolion a chymunedau yn ystod yr argyfwng hwn.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi lansio Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol fel y gall mudiadau gwirfoddol ddarparu cymorth hanfodol (i bobl ynysig, pobl oedrannus, gofalwyr, pobl sy’n wynebu trafferth cael gafael ar fwyd ac ati) yn ystod argyfwng y Coronafeirws er mwyn parhau â’u gwaith a’i ehangu.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu amrywiaeth o ganllawiau digidol a mynediad at dîm o gynghorwyr sy’n cynorthwyo mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae UnLtd yn cefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol ledled y DU i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Mae Rheolwyr Gwobrwyo yn gweithio’n agos i gefnogi’r rhai y mae eu busnesau mewn perygl oherwydd Covid-19. 

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i uno cronfeydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol ar yr adeg hon o angen. 

Gall Sefydliad Cymunedol Cymru gynorthwyo grwpiau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a chymorth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu ar y cyd, sydd wedi’u heffeithio gan bandemig y Coronafeirws.   

Mae’r Sefydliad Cymorth i Elusennau wedi lansio cronfa argyfwng i gynorthwyo elusennau llai sydd wedi’u heffeithio gan Covid-19. Bydd grantiau o hyd at £10,000 yn eu helpu i gyflenwi cefnogaeth dirfawr ei hangen ledled y DU.

Cronfa Gymunedol Clocaenog, bydd Grant Ymateb i Covid-19 yn cynnig cyfleoedd cyllido o £100 i £5000 ar gyfer grwpiau sy’n darparu cymorth yn ardal Sir Ddinbych.  

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Sylvia Adams yn darparu hyd at £5,000 ar gyfer elusennau bach a chanolig sy’n gweithio i wella cyfleoedd bywyd rhai o’r plant dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru a Lloegr. 

Mae Sefydliad Steve Morgan yn cynnig £1m yr wythnos am 12 wythnos i gefnogi elusennau yng Ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi. Mae’r arian ar gael i elusennau a chwmnïau dielw o fewn yr ardal dan sylw. 

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn darparu ariannu ar garlam ar gyfer sefydliadau, trwy ddau edefyn: Cronfa Goroesi a Chronfa Prosiectau ar gyfer yr ardal sy’n cwmpasu blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Cynon. 

Er mwyn sicrhau bod grwpiau demograffig allweddol, sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ym myd busnes, yn elwa ar y cymorth a dargedir sydd ar gael, rydym wedi rhestru nifer o sefydliadau a rhaglenni isod sydd ar gael i gefnogi gweithwyr, cyflogwyr ac entrepreneuriaid yn rhagweithiol.

Elusen yw Chwarae Teg sy’n ysbrydoli ac yn ymgyrchu o blaid cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, ac yn darparu amrywiaeth o ddysgu a gweminarau i’ch cefnogi i weithio mewn ffyrdd hyblyg.

Mae gan fenter “Back Her Business” NatWest lwyfan cyllido torfol ar gyfer menywod sydd â syniad am fusnes ac sy’n chwilio am gefnogaeth.

Yn benodol ar gyfer menywod ym myd busnes, mae NetworkShe yn creu cyfleoedd a mynediad i amrywiaeth eang o adnoddau, gwasanaethau cymorth a darparwyr datrysiadau trwy rwydwaith helaeth o gysylltiadau a chynghreiriaid o bob cwr o’r wlad a thu hwnt.

Mae Rhwydwaith Cenedlaethol Menywod Du yn cynnig y cyfle i gyfarfod menywod eraill o’r un anian, rhannu syniadau a chynnig cymorth. Mae’r Rhwydwaith yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i fenywod ac yn annog arweinyddiaeth

Mae’r Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chymorth Ieuenctid yn cefnogi anghenion pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion BME, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru. Mae’r wefan yn darparu dolenni i grwpiau a sefydliadau BME eraill yng Nghymru.

Mae Assadaqaat Community Finance (ACF) yn ddarparwr cymorth a chyngor dielw i entrepreneuriaid yn y DU, ac yn cynnig model yn seiliedig ar egwyddor Ariannol Islamaidd.

Anabledd Cymru yw’r gymdeithas genedlaethol o sefydliadau pobl anabl yng Nghymru sy’n ceisio mynnu hawliau a chydraddoldeb i bob person anabl.

Mae llawer o fusnesau a phobl ifanc eisoes yn rhedeg busnes neu’n ceisio dechrau busnes. Yn ogystal â’n gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru ar gyfer pobl ifanc, dyma ambell bartner a all eich helpu yn ystod y cyfnod hwn:

Mae elusen Ymddiriedolaeth y Tywysog yn darparu cymorth i bobl ifanc 18-30 oed i’ch helpu i fyw, dysgu ac ennill arian nawr ac yn y dyfodol.

Mae Cronfa Ryddhad Menter Ymddiriedolaeth y Tywysog a NatWest yn cynnig grantiau i bobl 18-30 oed ledled y DU sy’n hunangyflogedig a/neu yn rhedeg eu busnesau eu hunain.

Mae Innovate UK ac Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi cydweithio ar yr ymgyrch Arloeswyr Ifanc. Bydd Gwobrau Arloeswyr Ifanc cenedlaethol yn cael eu cyflwyno i bobl 18-30 oed sydd â syniad busnes creadigol ac arloesol i’w cefnogi er mwyn ei wireddu.

Menter sy’n cysylltu busnesau yn y rhanbarth sy’n chwilio am unigolion dawnus â graddedigion galluog a llawn cymhelliant – dyna yw Cynllun Graddedigion Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Cliciwch yma.

Gall myfyrwyr neu raddedigion diweddar o Golegau Addysg Bellach neu Brifysgolion yng Nghymru sy’n awyddus i gychwyn busnes wneud cais am gymorth gan yr Hyrwyddwr Menter yn eu sefydliad yma

Sefydlwyd y Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chymorth Ieuenctid yn 2005 gan grŵp o bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig yn Abertawe. Roedd yn ceisio llenwi bwlch mewn darpariaeth ar gyfer pobl ifanc BME 11-25 oed drwy ddarparu cymorth wedi’i dargedu oedd yn sensitif o safbwynt diwylliannol ac yn gyfannol.

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn rhoi cyngor i gyflogwyr i ddeall eu rhwymedigaethau cyfreithiol fel y gallant wneud penderfyniadau cynhwysol i gefnogi staff drwy'r heriau hyn. Gallai hyn fod yn ymwneud â phenderfyniadau y mae angen eu gwneud, gan gynnwys newid y ffyrdd y mae gweithwyr cyflogedig yn gweithio, dewis sut i dalu'r rhai sy'n hunanynysu a gwneud penderfyniadau ynglŷn â rhoi gweithwyr ar ffyrlo a diswyddo. Mae hyn yn arbennig o bwysig, gan fod pandemig coronafirus (COVID-19) yn cael effaith benodol ar bobl â nodweddion gwarchodedig penodol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.