Cwestiynau Cyffredin

Heblaw am rai siopau a lleoliadau cyhoeddus nad ydyn nhw’n hanfodol, dydyn ni ddim yn gofyn i unrhyw fusnesau gau. Fodd bynnag, dylech geisio annog eich cyflogeion i weithio o gartref oni bai bod hynny’n amhosib, Ar gyfer rhai swyddi, fel dosbarthu neu weithredu peiriannau, efallai y bydd teithio i’r gwaith yn hanfodol.

Os ydych chi’n gwneud taliad treth neu’n talu bil cyngor drwy ddebyd uniongyrchol neu daliad Bacs, holwch eich banc. Eich rhif cyfrif ar gyfer ardrethi busnes ddylai gael ei ddefnyddio fel cyfeirnod ar gyfer y taliadau hynny.

Gofynnwch i’ch awdurdod lleol. Bydd gwybodaeth ar eu proses nhw ar gael yn yr e-bost a dderbyniwch i gydnabod y cais. Neu edrychwch ar y rhan ar eu gwefan sy’n rhoi gwybodaeth ar COVID-19. Mae dolen i’r man cywir ar gael yma: https://businesswales.gov.wales/cy/grantiau-covid-19  

Dim ond i'r trethdalwr y mae'r Grant Ardrethi Annomestig yn daladwy, ond efallai y byddwch yn gymwys i gael Gronfa Cadernid Economaidd.  

Mae’r grant yn cael ei ddyrannu ar ddisgresiwn yr awdurdod lleol a does dim modd apelio’r penderfyniad.

Dylech drafod hyn yn uniongyrchol gyda’ch awdurdod lleol.

Bydd y grant yn cael ei ystyried fel incwm i mewn i’ch busnes a bydd yn cael ei drethi yn yr un modd ag unrhyw incwm arall.

Oes. Mae pob darparwr gofal plant sy’n derbyn rhyddhad ardrethi (eiddo o dan £100 mil) yn gymwys am y grant.

Mae manylion y cymorth gwladwriaethol yn cael eu cwblhau a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu cyn i grantiau gael eu talu.

Ein nod yw prosesu ceisiadau grant cyn pen 30 diwrnod ar ôl eu cyflwyno. Cysylltwch â ni ar ôl y 30 diwrnod yn unig os nad ydych wedi clywed unrhyw beth.