Cymorth a chyllid arloesi yn gysylltiedig â COVID 


Cyllid a chymorth ar gyfer syniadau arloesi sy’n mynd i’r afael â heriau COVID

Mae £5.5 miliwn ar gael ar gyfer Prosiectau Datblygu Ymchwil ac Arloesi yn gysylltiedig â COVID i ddatblygu cynnyrch neu brosesau hanfodol newydd neu well. Rydym angen syniadau y gellir eu datblygu a’u profi’n gyflym sy’n bosibl eu datblygu a’u defnyddio ledled Cymru dros y misoedd nesaf, mewn meysydd megis;  

Mae ein cymorth ar gyfer COVID-19 yn helpu i ddatblygu masg pandemig sy’n llenwi y bwlch yn y farchnad rhwng y ddau brif fathau o fasgiau wyneb sydd ar gael ar hyn o bryd – masgiau untro a rhai y gellir eu hailddefnyddio. Mae’r pris yn is, mae yn debycach i fasg untro, ond bod ganddo yr elfen ddiogelu ychwanegol o gynnyrch elastometrig y gellir ei ail-ddefnyddio. Hefyd, gellir diheintio’r masg a’r hidlydd, ac mae clipiau yn rhan o’r masg hefyd i’w atodi at amddiffynnydd wyneb clir. Bydd y prosiect hwn yn creu masg pandemig sy’n addas ar gyfer pob gweithiwr rheng flaen yn ystod yr argyfwng Covid-19 hwn, ac mae modd eu storio am flynyddoedd rhag problemau yn y dyfodol. Caiff ei weithgynhyrchu hefyd a’i ddosbarthu o safle yng Nghymru i sicrhau cadwyn gyflenwi gadarn i weithwyr y DU.    

Wedi’r argyfwng presennol bydd angen parhaus i fod yn wyliadwrus o ‘imiwnedd torfol’ gan brofi gwrthgyrff, ond hefyd o gludwyr actif gan ddefnyddio swabiau ceg a thrwyn. Bydd ein cymorth Datblygu Ymchwil ac Arloesi COVID-19 yn helpu i gyflwyno prawf newydd fydd yn gallu tynnu, dileu atalwyr a chrynodi yr asid niwclëig mewn samplau cyfun o grwpiau cymunol megis staff y GIG, gweithluoedd cwmnïau, disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd, rhieni/pobl ganol oed a phobl wedi ymddeol. O gymryd y byddai 20 sampl fesul prawf ac y byddai 10 prawf gyda’r system wedi’i haddasu, byddai cymuned o 200 o bobl wedi’u monitro, gan ganiatáu inni sgrinio nifer fawr o staff y GIG a’r gweithlu sy’n dychwelyd, yn ogystal â goruchwylio parhaus yn y misoedd nesaf yn y gwledydd hynny ble yr ymddangosodd y feirws.  

Mae’r galw byd-eang nas gwelwyd mo’i debyg wedi arwain at brinder dybryd o Offer Diogelu Personol hanfodol a chyflenwadau meddygol ledled y DU. Mae ein cymorth ar gyfer COVID-19 yn helpu busnesau yng Nghymru i chwarae rhan bwysig wrth greu cadwyn gyflenwi mwy cadarn at y dyfodol drwy helpu i sefydlu cwmni cynhyrchu masgiau llawfeddygol ar safle yn Ne Cymru – i gyflenwi’r GIG a’r sectorau gofal ar y cychwyn, ond hefyd y sectorau diwydiannol a masnachol allai fod angen masgiau wrth i’r wlad ddod allan o’r cyfyngiadau symud.  

Mae pandemig COVID-19 wedi gweld cynnydd yn yr angen i gynhyrchu diheintyddion. Mae ein cymorth ar gyfer Datblygu Ymchwil ac Arloesi COVID yn cael ei ddefnyddio i gefnogi Distyllfa i gynhyrchu symiau mawr o Ethanol i’r Sector Meddygol er mwyn darparu diheintyddion i ymddiriedolaethau GIG Cymru. Mae’r broses bresennol yn golygu creu hylif eplesu a’i ddistyllu i 75%. Gan bod angen cryfder o 90% o leiaf, mae’r ddistyllfa yn defnyddio ein cymorth i newid eu dull o gynhyrchu.   

I helpu i ddatblygu’r syniadau hyn, rydym yn gallu cynnig cymorth o hyd at 80% i gyfanswm costau cymwys y prosiect, trwy fframwaith cymorth gwladol COVID-19 dros dro. Cewch gefnogaeth gan ein tîm o Arbenigwyr Arloesi profiadol fydd yn rhoi cyngor ar yr opsiynau sydd ar gael, i fanteisio i’r eithaf ar eich syniadau arloesi.     

Ar gyfer prosiectau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf angenrheidiol, mae SMARTCymru yn parhau i gefnogi busnesau o Gymru i ddatblygu, gweithredu a masnachu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd.   
 

Cymorth i gael eich busnes yn ôl i’r gwaith yn ddiogel 

Mae cymorth arloesi ar gael i helpu busnesau i greu cynnyrch ym mhob sector drwy gydol y cyfnod adfer.  Am ganllawiau ehangach ewch i adran ‘Dychwelyd i’r gwaith yn ddiogel. Canllawiau i gyflogwyr yng Nghymru’ y safle.  

Bydd y rhaglen Arloesedd SMART sydd wedi’i hariannu gan yr UE yn rhoi cymorth i gynllunio a gweithredu newidiadau i gynnwys mesurau rhesymol sy’n sicrhau arferion gweithio diogel sy’n cydymffurfio gyda deddfwriaeth a chanllawiau Llywodraeth Cymru o fewn y gweithle. Bydd arbenigwyr yn cydweithio gyda chi i ddod o hyd i gyfleoedd i sicrhau amgylcheddau gweithio diogel, a defnyddio methodoleg arloesol i gynnal, ac o bosibl wella cynhyrchiant.     

Mae cymorth Cynhyrchiant SMART am ddim i fusnesau yng Nghymru, wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, a caiff ei gefnogi gan arian yr UE. Bydd arbenigwyr yn gweithio gyda chi, am ddim, i gynllunio a helpu ichi roi’r gwelliannau o ran cynhyrchiant a dylunio ar waith.   

I siarad â chynghorydd anfonwch e-bost at: SMARTInnovation@llyw.cymru
 

Arloesi drwy COVID a thu hwnt

Wrth inni ddechrau edrych i’r dyfodol, mae arloesi wedi chwarae rhan bwysig wrth helpu i sicrhau bod eich busnes yn parhau i fod yn gystadleuol.  

Os ydych yn chwilio am gymorth i ddatblygu cynnyrch, prosesau neu wasanaethau, mae ein tîm o Arbenigwyr Arloesi – sy’n cynnwys peiriannwyr, gwyddonwyr, arbenigwyr Eiddo Deallusol a rheolwyr masnachu – yma i’ch helpu.  

Mae’r Rhaglen Arloesi SMART sydd wedi’i hariannu gan yr UE eisoes wedi helpu cannoedd o fusnesau yng Nghymru, ar draws amrywiol sectorau, i ffynnu mewn marchnadoedd sy’n datblygu’n barhaus ac yn gystadleuol yn fyd-eang.      

Gallwn hefyd helpu ichi ddefnyddio’r arbenigedd a’r cyfleusterau helaeth sydd ar gael yn ein prifysgolion a’n colegau yng Nghymru, neu fod yn rhan o’r amrywiol heriau a’r cyfleoedd i gydweithio o fewn diwydiant a’r byd academaidd.