Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF:
 

Mae pecyn Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden neu gwmnïau cadwyn gyflenwi sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau. 

Bydd yn rhaid i fusnesau cymwys gyflogi staff drwy PAYE, a naill ai wedi cofrestru ar gyfer TAW neu (wedi'u heithrio rhag TAW) gyda throsiant o fwy na £85,000, neu gwmnïau cyfyngedig sydd â throsiant o fwy na £50,000.

Gall busnesau sydd wedi defnyddio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud hefyd wneud cais i’r gronfa hon os oeddent yn bodloni'r gofynion cymhwyster. 

Ar gyfer busnesau cymwys, bydd y pecyn cymorth yn darparu’r dyfarniadau grant canlynol:

  • Ar gyfer busnes un gweithiwr, isafswm grant o £2,500
  • BBaChau (hyd at 249 o weithwyr) – £1,500 fesul cyflogai hyd at uchafswm o 10 cyflogai, sy’n gyfystyr â £15,000, neu ar gyfer y rhai sy’n cyflogi mwy na 10, £1,500 fesul cyflogai neu gostau gweithredu hunan-ddatganedig am y cyfnod cyfyngedig (pa un bynnag yw’r swm is).  
    • Byddai terfyn uchaf o £100,000 ar gyfer BBaChau gyda chais sy’n seiliedig ar system ddigidol.
  • Busnesau mawr (250+ o weithwyr) – £500 y cyflogai ar gyfer busnesau mawr sydd â’u pencadlys yng Nghymru sy’n gwneud cais, hyd at uchafswm o £150,000, ar sail cais unigol â llaw drwy dîm y sector. 

Sut i gael mynediad at Gronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF:  

Bydd offeryn brysbennu ar gael ar wefan Busnes Cymru erbyn 11 Rhagfyr i alluogi busnesau i wirio eu bod yn gymwys i fanteisio ar y gronfa, a bydd y gronfa’n agor i geisiadau ar yr wythnos sy’n dechrau ar 11 Ionawr. 

 

Tudalen Cwestiynau Cyffredin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud a Chymorth Penodol i’r Sector