Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud a Chymorth Penodol i’r Sector

Cwestiynau Cyffredin 

Cefndir:

 • Drwy gydol yr argyfwng hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n galed i gefnogi busnesau a gweithwyr yng Nghymru sydd wedi’u heffeithio gan Covid. 

 • Darparwyd cymorth y tu hwnt i’r hyn sydd ar gael ar lefel Llywodraeth y DU – fel y cynllun ffyrlo a’r cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig – i lunio’r pecyn cymorth mwyaf hael ar gyfer busnes yn unrhyw ran o’r DU, sy’n werth tua £2bn.

 • Mae dros £1.1bn o gymorth ariannol Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyrraedd busnesau i helpu i’w cefnogi ac i ddiogelu swyddi unigolion. 

 • Mae mwy na £770m wedi’i ddosbarthu i fusnesau drwy gylch cyntaf y cynllun grant Ardrethi Annomestig. 

 • Hyd yma, mae tua £400m wedi’i drosglwyddo i fusnesau drwy gamau 1, 2 a 3 y Gronfa Cadernid Economaidd a thrwy gynllun benthyca Banc Datblygu Cymru. Mae arian ychwanegol hefyd wedi dod o gynlluniau eraill, gan gynnwys y Gronfa Adferiad Diwylliannol a’r Gronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden.

 • Gan weithio gydag awdurdodau lleol, mae dull gweithredu Llywodraeth Cymru wedi bod yn hanfodol o ran cefnogi busnesau ac i roi cymorth cyflym i’r mwyafrif helaeth o fusnesau sy’n talu ardrethi busnes i’w helpu gyda phwysau yn y fan a’r lle. Yn ogystal, rydym wedi gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol i nodi bylchau a darparu cronfeydd dewisol i fynd i’r afael â’u hamgylchiadau lleol.

 • Yn ystod Camau 1 a 2 y Gronfa Cadernid Economaidd yng Nghymru yn unig, dyfarnwyd dros £290m i 13,111 o fusnesau, gan ddiogelu dros 106,300 o swyddi.

 • Hyd yma, mae Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd wedi gweld cyfanswm o 46,000 o fusnesau’n cael cynnig £150m hyd yma. 

 • Hyd yma, mae 80% o’r busnesau sydd wedi derbyn arian o’r Gronfa Cadernid Economaidd (pob cam) wedi bod yn Ficrofusnesau. Mae 98% o’r arian wedi mynd i ficrofusnesau neu fusnesau bach. 

Pecyn cymorth: 

Ar 30 Tachwedd, er mwyn cefnogi busnesau i mewn i’r flwyddyn newydd, cyhoeddodd y Prif Weinidog becyn cymorth gwerth £340m wedi’i gyfeirio’n bennaf at y sectorau lletygarwch a thwristiaeth, a’r gadwyn gyflenwi gysylltiedig.

Yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau pellach o 20 Rhagfyr ymlaen, mae pecyn cymorth y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau wedi’i ymestyn i becyn £270 miliwn i gynnwys busnesau manwerthu nad ydynt yn fusnesau hanfodol sydd wedi cael eu gorfodi i gau. 

Bydd y gronfa’n cael ei rhannu fel a ganlyn:  

 • Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud gwerth £270m: I ddarparu cymorth gyda chostau gweithredu ar gyfer effaith tymor byr i hyd at 60,000 o fusnesau sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau cenedlaethol. Yn gysylltiedig â’r system ardrethi annomestig.

 • Cymorth Penodol i’r Sector gwerth £180m (cost gweithredu) wedi’i alinio â chyfyngiadau diffiniedig. 

 • Parhad y Grantiau Dewisol Lleol a gyflwynir gan awdurdodau lleol 

Mae’r cymorth sydd ar gael drwy’r pecyn yn ychwanegol at gynlluniau Llywodraeth y DU fel y nodir isod.
 

Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud: 

Bydd y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yn darparu’r cymorth ariannol canlynol:

 • Bydd busnesau yn y sector lletygarwch a busnesau manwerthu nad ydynt yn rhai hanfodol sy’n derbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR) ac sydd â gwerth ardrethol £12,000 neu lai yn gymwys i gael taliad o £3,000. Bydd busnesau twristiaeth, hamdden a chadwyn gyflenwi sy’n gymwys i gael SBRR yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os ydynt wedi profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau.
 • Bydd busnesau lletygarwch a busnesau manwerthu nad ydynt yn rhai hanfodol sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 yn gymwys hefyd i gael taliad o £5,000 os yw’r cyfyngiadau wedi effeithio arnynt. Bydd busnesau twristiaeth, hamdden a chadwyn gyflenwi sydd yn yr un categori gwerth ardrethol yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os ydynt wedi profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau.
 • Fel mesur ychwanegol i rowndiau blaenorol, bydd busnesau lletygarwch a busnesau manwerthu nad ydynt yn rhai hanfodol sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000 yn gymwys hefyd i gael taliad o £5,000 os yw’r cyfyngiadau wedi effeithio arnynt. Bydd busnesau twristiaeth, hamdden a chadwyn gyflenwi sydd yn yr un categori gwerth ardrethol yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os ydynt wedi profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau.

Yr un fath â busnesau lletygarwch yn rownd gyntaf Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau y Gronfa Cadernid Economaidd, bydd busnesau manwerthu nad ydynt yn rhai hanfodol a gofrestrwyd yn flaenorol o dan y cyfnod atal byr yn cael eu talu’n uniongyrchol. Ar gyfer yr holl fusnesau manwerthu nad ydynt yn rhai hanfodol sydd heb gofrestru, bydd y broses gofrestru yn agor ym mis Ionawr 2021 a’r taliad yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl. Bydd yr holl wybodaeth ar gael ar wefan Busnes Cymru, gyda dolenni i wefannau’r awdurdodau lleol perthnasol.
 

Sut i gael gafael ar y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF:

Rhaid i fusnesau fod ar restr ardrethu ardrethi annomestig ar gyfer eu hawdurdod lleol ar 1 Medi.  

Bydd busnesau a dderbyniodd y Grant Busnes Cyfyngiadau Symud ym mis Hydref drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau o’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i’w cyfrif banc yn ystod mis Rhagfyr. Ni fydd yn ofynnol i’r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion.

Er mwyn i unrhyw fusnes cymwys arall dderbyn unrhyw arian o’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud, bydd angen i fusnesau gofrestru eu manylion, yn ogystal â chyflwyno cais byr ar-lein i’w hawdurdod lleol priodol am yr elfennau dewisol. Bydd y taliadau hyn yn dechrau cyrraedd busnesau ym mis Ionawr.

Caiff busnesau fynediad i'r broses gofrestru a chymhwyso ar gyfer y cyllid drwy wefannau Busnes Cymru a’r Awdurdodau Lleol. Bydd rhagor o fanylion am y broses yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.

 

Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud yr ERF:  

 • Bydd awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu’r Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud i fusnesau sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol. Fel yn achos y cyfnod atal byr, bydd hwn yn parhau i gael ei dargedu at fusnesau nad ydynt ar y system ardrethi annomestig ac nad ydynt felly’n gymwys ar gyfer y grantiau hynny sydd ynghlwm wrth ardrethi annomestig. Byddai lefel y grant ar gyfer y maes hwn yn cael ei bennu ar gostau cymwys o hyd at £2,000 i bob busnes.

 • Bydd hyn yn rhoi cymorth i unig fasnachwyr lefel is-TAW heb eiddo sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol (>40% yn llai o drosiant) o ganlyniad i’r cyfyngiadau, e.e. glanhawyr sy’n darparu gwasanaethau i’r diwydiant lletygarwch.

 • Mae modd cyflwyno cais am y grant drwy fynd i wefan yr awdurdod lleol perthnasol, neu drwy wefan Busnes Cymru.

Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF:

Mae pecyn Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden neu gwmnïau cadwyn gyflenwi sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau. 

Bydd yn rhaid i fusnesau cymwys gyflogi staff drwy PAYE, a naill ai wedi cofrestru ar gyfer TAW neu (wedi'u heithrio rhag TAW) gyda throsiant o fwy na £85,000, neu gwmnïau cyfyngedig sydd â throsiant o fwy na £50,000.

Gall busnesau sydd wedi defnyddio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud hefyd wneud cais i’r gronfa hon. 

Ar gyfer busnesau cymwys, bydd y pecyn cymorth yn darparu’r dyfarniadau grant canlynol:

 • Ar gyfer busnes un gweithiwr, isafswm grant o £2,500
 • BBaChau (hyd at 249 o weithwyr) – £1,500 fesul cyflogai hyd at uchafswm o 10 cyflogai, sy’n gyfystyr â £15,000, neu ar gyfer y rhai sy’n cyflogi mwy na 10, £1,500 fesul cyflogai neu gostau gweithredu hunan-ddatganedig am y cyfnod cyfyngedig (pa un bynnag yw’r swm is). 
  • Byddai terfyn uchaf o £100,000 ar gyfer BBaChau gyda chais sy’n seiliedig ar system ddigidol.
 • Busnesau mawr (250+ o weithwyr) – £500 y cyflogai ar gyfer busnesau mawr sydd â’u pencadlys yng Nghymru sy’n gwneud cais, hyd at uchafswm o £150,000, ar sail cais unigol â llaw drwy dîm y sector.  

Sut i gael mynediad at Gronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF: 

Bydd offeryn brysbennu ar gael ar wefan Busnes Cymru erbyn 11 Rhagfyr i alluogi busnesau i wirio eu bod yn gymwys i fanteisio ar y gronfa, a bydd y gronfa’n agor i geisiadau ar yr wythnos sy’n dechrau ar 11 Ionawr. 
 

Pecynnau Cymorth Llywodraeth y DU:  

Cynllun Cadw Swyddi: 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi estyniad i’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws tan ddiwedd mis Mawrth 2021 ar gyfer pob rhan o’r DU. Mae’r effeithiau economaidd ar fusnesau ac ardaloedd yn llawer mwy hirhoedlog na hyd unrhyw gyfyngiadau. 

Bydd y polisi’n cael ei adolygu ym mis Ionawr 2021 i benderfynu a yw amgylchiadau economaidd yn gwella’n ddigonol i allu gofyn i gyflogwyr gyfrannu mwy. Mae’r Cynllun Cefnogi Swyddi (JSS) wedi’i ohirio.

Bydd cyflogeion cymwys yn derbyn 80% o’u cyflog arferol am oriau nas gweithir, hyd at uchafswm o £2,500 y mis.

Estyniad Grant y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig 

Mae Llywodraeth y DU yn cydnabod yr effaith barhaus a gafodd y Coronafeirws (COVID-19) ar yr hunangyflogedig ac wedi cymryd camau i ddarparu cymorth.

Mae estyniad grant y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn rhoi cymorth hanfodol i’r hunangyflogedig ar ffurf 2 grant pellach, ill dau ar gael am gyfnodau o 3 mis rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Ionawr 2021, a mis Chwefror 2021 a mis Ebrill 2021.

Cynllun Benthyciad Adfer 

Mae’r Cynllun Benthyciad Adfer yn galluogi busnesau llai i gael gafael ar gyllid yn gyflymach yn ystod cyfnod y Coronafeirws.

Mae’r cynllun yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyca rhwng £2,000 a hyd at 25% o’u trosiant. Uchafswm y benthyciad sydd ar gael yw £50,000.

Mae’r llywodraeth yn gwarantu 100% o’r benthyciad ac ni fydd unrhyw ffioedd na llog i’w talu am y 12 mis cyntaf. Ar ôl 12 mis, bydd y gyfradd llog yn 2.5% y flwyddyn.

Mae’r cynllun wedi’i ymestyn ac mae bellach ar agor i dderbyn ceisiadau tan 31 Ionawr 2021.

Pa gymorth arall sydd ar gael?

Mae ein gwasanaeth Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru yn parhau i fod ar gael i gefnogi busnesau drwy amrywiaeth o opsiynau cymorth. Gall Llinell Gymorth Busnes Cymru ddarparu gwybodaeth a chyngor ymarferol i unrhyw fusnesau sy’n wynebu trafferthion oherwydd y Coronafeirws, fel oedi yn y gadwyn gyflenwi neu faterion staffio. Darperir cymorth rhithwir, dros y ffôn, drwy alwadau fideo ac yn ddigidol gan gynnwys gweminarau.

Anogir unrhyw fusnes sy’n dioddef effeithiau i ymweld â gwefan Busnes Cymru https://busnescymru.llyw.cymru/ fel cam cyntaf, neu gysylltu â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 rhwng 10am-4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, i gael gafael ar wybodaeth a chyngor ymarferol neu i gael eu cyfeirio at asiantaethau a sefydliadau perthnasol.