Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Addewid Twf Gwyrdd

 

Mae’r Addewid Twf Gwyrdd yn rhan o’r cymorth cynaliadwyedd arbenigol sydd ar gael trwy Busnes Cymru ac yn agored i bob busnes bach a chanolig Cymreig beth bynnag y bo eu sector diwydiant. Mae’n darparu ffordd ymarferol i fusnesau arddangos eu heffaith bositif ar y bobl a’r lleoedd o’u hamgylch ac ymuno â chymuned gynyddol o gyrff blaengar.

 

Trwy arwyddo’r addewid, gofynnir i bob cwmni wneud ymroddiad i un neu fwy o weithrediadau i’w helpu i leihau effaith neu sicrhau perfformiad cynaliadwy.

 

Gweithredoedd Addewid Twf Gwyrdd:

Cynnyrch a Gwasanaethau:

gall eich cwmni gymryd camau i leihau ei ddefnydd o gynhwysion a defnyddiau amrwd, sicrhau fod eich prosesau yn effeithlon a bod eich gwasanaethau yn cael eu cyflenwi gan ddefnyddio’r lleiafswm o adnoddau naturiol.

Cludiant Effeithlon:

camau y gall eich cwmni eu cymryd i leihau’r defnydd o gerbydau a gwella effeithlonrwydd tanwydd trwy ddefnyddio cerbydau tanwydd-effeithlon, cydlynu cludiant danfon a chyflenwi a rhannu hyn gyda busnesau lleol eraill.

Gweithio gyda Chyflenwyr Cyfrifol:

gall eich cwmni weithredu i annog arfer gorau o fewn eich cadwyn gyflenwi. Fe allai hyn olygu cynyddu cyfran eich cyflenwyr sydd wedi eu lleoli yn eich ardal, dewis cyflenwyr yn seiliedig ar eu harferion da, neu feddu ar bolisi ysgrifenedig sy’n gallu rhoi arweiniad ynghylch sut i ddewis cyflenwyr.

Defnyddio Tir, Ynni a Dŵr yn Ddoeth:

gallwch gymryd camau i leihau dibyniaeth ar adnoddau naturiol gan gynnwys ymgymryd ag arferion rheoli tir cynaliadwy, annog bioamrywiaeth a blaenoriaethu ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ac ailddefnyddio.

Defnydd a Diwedd Oes:

gallwch weithredu i leihau’r defnydd o ynni a gwastraff yn sgil eich cynnyrch a’ch gwasanaethau yn ystod eu defnydd ac ar ddiwedd eu hoes. Mae hyn yn cynnwys ailgylchu cynnyrch arbenigol pan fyddant wedi cyrraedd diwedd eu hoes a chreu lleiafswm o wastraff sydd bob amser yn cael ei symud o safleoedd cwsmeriaid.

Lles Staff a’ch Cymuned Leol:

gallwch weithredu i wneud eich busnes yn gymdeithasol gyfrifol trwy sicrhau eich bod yn talu cyflog byw gweddus i’ch cyflogeion, eu darparu gydag amodau gwaith hyblyg a chynnig cynnyrch a gwasanaethau sy’n elwa iechyd a lles y cyhoedd.

Mesur Effeithiau:

gallwch gymryd camau i fesur a rheoli effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol eich busnes, gan gynnwys monitro ac adrodd ynghylch carbon, dŵr a gwerth cymdeithasol a rhoi cynllun gweithredu ar waith i wella perfformiad.

Brand a Marchnata:

gall eich busnes fynd ati i gyfleu eich arferion da a’i wneud yn hygyrch i bawb, er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod am ac yn gysylltiedig ag arfer da.

Deunydd Pacio Priodol:

dyma’r gweithrediadau y gall eich cwmni ymgymryd â nhw i sicrhau bod deunydd pacio yn diogelu cynnyrch a’r amgylchedd, megis lleihau pwysau’r deunydd pacio a sicrhau fod y deunydd pacio wedi ei gynllunio i gael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio.

Arbed Gwastraff a Llygredd:

gallwch weithredu i leihau gwastraff a llygredd, gan gynnwys gosod targedau lleihau, monitro a chofnodi llygredd a gwastraff a gynhyrchir, a chynnal asesiadau risg o fewn y busnes a’r gadwyn gyflenwi.  

I ddysgu mwy am Addewid Twf Gwyrdd, cysylltwch â’n llinell gymorth ar 03000 6 03000 neu defnyddiwch y gwasanaeth sgwrsio byw am ragor o wybodaeth.

Conversion pixel