Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Ymgynghoriad ar y Gymraeg a’r system gynllunio

Daeth deddfwriaeth newydd i rym ddydd Llun 4 Ionawr, 2016, i sicrhau bod yr effaith bosibl ar y Gymraeg yn cael ei hystyried yn y broses gynllunio.

Wrth baratoi neu adolygu cynlluniau datblygu lleol, y mae bellach yn ofyniad bod pob awdurdod cynllunio yn ystyried sut mae'r polisïau yn debygol o effeithio ar y defnydd o'r Gymraeg yn eu hardal.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn awdurdodau cynllunio lleol, datblygwyr a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb ynghylch a yw'r Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 diwygiedig yn gwneud hyn yn glir.

Anfonwch eich sylwadau i planconsultation-d@wales.gsi.gov.uk erbyn 30 Mawrth, 2016. Gallwch weld y dogfennau ymgynghori ar wefan Llywodraeth Cymru

 

Share this page: 
Conversion pixel