Ardrethi Annomestig - Cynllun Ychwanegol Rhyddhad Ardrethi Lletygarwch a Hamdden 2021-22

Canllawiau

Disgrifiad o'r canllawiau

Lluniwyd y canllawiau hyn i helpu cynghorau sir a bwrdeistref sirol (“awdurdodau lleol”) i weinyddu’r cynllun Rhyddhad Ardrethi Lletygarwch a Hamdden 2021-22 (“y cynllun”). Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i Gymru yn unig.

Mae’r canllawiau yn gosod y meini prawf y bydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i bennu cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer cymorth grant i eiddo lletygarwch, hamdden a thwristiaeth mwy o faint. Nid yw’r canllawiau yn disodli unrhyw ddeddfwriaeth bresennol ar ardrethi annomestig nac unrhyw gymorth arall.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau am y cynllun at: localtaxationpolicy@llyw.cymru

Mae’r cymorth grant yn cael ei ddarparu ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22.

Cyflwyniad 

Mae'r cymorth hwn wedi'i anelu at fusnesau a threthdalwyr eraill yng Nghymru yn y sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy'n gweithredu o eiddo sydd â gwerth ardrethol dros £500,000.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant i'r awdurdodau lleol perthnasol yng Nghymru i roi'r cymorth i dalwyr ardrethi cymwys ar gyfer 2021-22.  Nod y cynllun yw darparu cymorth i eiddo cymwys sydd wedi’i feddiannu drwy gynnig grant sy’n gyfystyr â 100% o ostyngiad ar y bil ardrethi annomestig ar gyfer eiddo, yn ddarostyngedig i amodau.  Bydd y cynllun yn cynnwys pob talwr ardrethi cymwys sydd â gwerth ardrethol o £500,000 neu fwy.

Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ynghylch gweithredu a darparu’r cynllun hwn. 

Cynllun Ychwanegol Rhyddhad Ardrethi Lletygarwch a Hamdden 2021-22

Sut bydd cymorth yn cael ei ddarparu?

Gan mai mesur dros dro yw hwn, rydym yn darparu’r cymorth drwy roi ad-daliad i awdurdodau lleol sy’n defnyddio’u pwerau rhyddhad ardrethi yn ôl disgresiwn o dan adran 47 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.  Yr awdurdodau lleol unigol eu hunain fydd yn mabwysiadu cynllun ac yn penderfynu ym mhob achos a ddylid caniatáu’r rhyddhad o dan adran 47. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi ad-daliad i’r awdurdodau lleol am y rhyddhad sy’n cael ei ddarparu yn unol â’r canllawiau hyn drwy grant o dan adran 31 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 a 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Sut bydd y cymorth yn cael ei weinyddu? 

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am gysylltu â rheolwyr ardrethi cymwys, asesu ceisiadau a dderbynnir, a diwygio data bilio.

Pa eiddo fydd y gallu manteisio ar y cymorth?

Yr eiddo a fydd yn elwa o'r cymorth hwn fydd eiddo lletygarwch, hamdden a thwristiaeth wedi’i feddiannu, sydd â gwerth ardrethol o dros £500,000 – fel gwestai, parciau gwyliau a stadia ledled Cymru.

Dylai’r rhyddhad gael ei roi i bob busnes cymwys fel gostyngiad yn ei fil ardrethi yn seiliedig ar feddiannaeth rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022.

I osgoi amheuaeth, dylid ystyried bod hereditamentau a gaeodd dros dro oherwydd cyngor y Llywodraeth ar Covid-19 yn hereditamentau sydd wedi’u meddiannu at ddibenion y cymorth hwn.

Gan fod cymorth yn cael ei roi yn ôl disgresiwn, gall awdurdodau lleol benderfynu peidio â darparu’r cymorth os ydynt yn teimlo mai dyna sy'n briodol, er enghraifft os yw hynny'n mynd yn groes i amcanion ehangach yr awdurdod ar gyfer ardal leol.

Y meini prawf cymhwtstra

Cyfanswm y cymorth a ariennir gan y llywodraeth sydd ar gael ar gyfer pob eiddo fydd 100% o'r atebolrwydd ardrethi annomestig ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22, yn amodol ar fodloni dau faen prawf.

  • Bydd talwyr ardrethi yn gallu dangos y bu effaith negyddol sylweddol ar eu busnes rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.
  • Ni ddylai lefel y cymorth, sy'n hafal i 100% o'r rhwymedigaeth ardrethi annomestig, fod yn fwy na chostau gweithredu rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.  Os yw lefel y cymorth yn fwy na’r costau gweithredu, bydd swm y cymorth yn hafal i werth y costau gweithredu.

Er mwyn canfod a yw'r meini prawf wedi'u bodloni, dylai ymgeiswyr ddarparu'r wybodaeth ganlynol i awdurdodau lleol:

  • Gwybodaeth am drosiant blynyddol.  Dylai hyn gynnwys incwm o werthiant yn ogystal â refeniw o ffynonellau cyhoeddus (e.e. Grantiau, y Gronfa Cadernid Economaidd, neu drefniadau rhentu arbennig).  Dylai'r cais hefyd gynnwys datganiad bod trosiant wedi cael ei effeithio'n negyddol 40% neu fwy o ganlyniad i gyfyngiadau coronafeirws.
  • Costau gweithredu (minws staff) rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.
  • Manylion nifer staff cyfredol eu busnes a hefyd nifer y staff arfaethedig ar 1 Ebrill 2022.  Dylai hyn fod yn seiliedig ar nifer y staff cyfwerth ag amser llawn (FTE).
  • Datganiadau yn cadarnhau a yw'r ymgeisydd wedi derbyn cyllid arall gan Lywodraeth Cymru, a lle bo'n briodol gellir gwirio hyn yn erbyn unrhyw gais gan y Gronfa Cadernid Economaidd o ran yr amodau diogelu swyddi presennol sydd eisoes ar waith.
  • Datganiad yn nodi a oes gan yr ymgeisydd Gontract Economaidd ar waith gyda Llywodraeth Cymru.  I'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda hwy i roi un ar waith o fewn cyfnod o 4 wythnos o ryddhad yn cael ei ddyfarnu.

​​​​​​​Dylai'r ffurflen amgaeedig (Atodiad 1) gael ei llenwi gan bob talwr ardrethi cymwys a dylai awdurdodau lleol gyflwyno copïau o ffurflenni wedi'u llenwi i localtaxationpolicy@llyw.cymru.

 

Cymorth Gwladwriaethol

Ar ôl diwedd y cyfnod pontio ar gyfer ymadawiad y Deyrnas Unedig sy'n â’r Undeb Ewropeaidd ar 31 Rhagfyr 2020, dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig y mae rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol yr UE yn gymwys.  Gan nad yw'r cymorth grant yn cael ei ariannu gan gronfeydd gweddilliol yr UE, nid yw rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol yr UE yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn mwyach. Ar 1 Ionawr 2021, daeth Cyfundrefn Cymhorthdal y DU i rym. Barnwyd bod y cynllun y tu allan i gwmpas unrhyw gytundebau masnach rhyngwladol gan fod mesurau'n canolbwyntio'n lleol yng Nghymru.

 


Atodiad 1

 

Cynllun Ychwanegol Rhyddhad Ardrethi  Lletygarwch a Hamdden 2021-22


CYNLLUN  YCHWANEGOL RHYDDHAD ARDRETHI LLETYGARWCH A HAMDDEN - DIBEN Y RHYDDHAD

Mae rhyddhad ardrethi annomestig ar gael i bob trethdalwr sy'n gweithredu yn y sectorau hamdden, lletygarwch a thwristiaeth mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o dros £500,000.  Mae angen i dalwyr ardrethi ddatgan eu bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd a nodir yn y ddogfen ganllaw hon a'u bod yn gallu datgan gostyngiad o 40% neu fwy yn eu trosiant blynyddol o ganlyniad i gyfyngiadau coronafeirws.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gostyngiad o 100% i'w hatebolrwydd ardrethi annomestig yn 2021-22.  Ni ddylai lefel y cymorth, sy'n hafal i 100% o'r rhwymedigaeth ardrethi annomestig, fod yn fwy na chostau gweithredu rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.  Os yw lefel y cymorth yn fwy na’r costau gweithredu, bydd swm y cymorth yn hafal i werth y costau gweithredu.

Bydd angen i bob ymgeisydd ddarparu'r wybodaeth ganlynol 

Enw a Chyfeiriad y Cwmni:

 

Maes Pwnc

Cwestiwn

Ymateb

 

 

 

Prisiad yr Eiddo

Gwerth Ardrethol

£

 

 

 

Trosiant Blynyddol

1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020

£

 

1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021

£

 

 

 

Costau Gweithredu

Costau Gweithredu (Minws Costau Staff) - 1 Ebrill 2020 to 31 Mawrth 2021

£

 

 

 

Cyfrif Staff (Cyfwerth ag Amser Llawn, FTE)

1 Ebrill 2021

FTE =

 

Rhagwelir yn Ebrill 2022

FTE =

 

 

 

Ydych chi wedi derbyn unrhyw gefnogaeth o'r blaen?

Y Gronfa Cadernid Economaidd?

Ydw / Nac Ydw

 

Y Cynllun Cadw Swyddi?

Ydw / Nac Ydw

 

Grant seiliedig ar NDR?

Ydw / Nac Ydw

 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Coronafeirws?

Ydw / Nac Ydw

 

 

 

Contract Economaidd

A oes gennych Gontract Economaidd gyda Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd?

Oes / Nac Oes