Llwyfan ar-lein arloesol sy'n helpu perchnogion tai cartrefi newydd i lansio'n llwyddiannus yn Ne Cymru.

Wedi'i rhwystro ar ôl darganfod problemau annisgwyl sylweddol yn ei chartref adeilad newydd, lansiodd Nichola Venables Gronfa Ddata Adeiladau Newydd, gan ddarparu cronfa ddata genedlaethol o faterion perchennog tai. Dechreuodd y busnes diolch i gefnogaeth gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ac erbyn hyn, mae'n cael cyngor pellach ar dyfu'r fenter.

  • Dechreuodd yn llwyddiannus ym mis Hydref 2020
  • Creu 1 swydd
  • Cymorth Dechrau Busnes a Rheoli Perthynas gyda chynllunio sefydlu a strategol
  • Ymrwymiad i Addewidion Twf Gwyrdd a Chydraddoldeb Busnes Cymru i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy, cynhwysol a hygyrch

Cyflwyniad i'r busnes

Wedi'i ddechrau gan Nichola Venables yn Ne Cymru, mae'r Gronfa Ddata Adeiladau Newydd (DSDB) yn gronfa ddata genedlaethol o faterion perchennog tai, sy'n caniatáu i gleientiaid gael mynediad at un cofnod cenedlaethol o faterion cartref newydd, diogelwch tân preswyl, materion yn ymwneud â lesddaliad, rhydd-ddaliad a gwasanaeth cwsmeriaid, yn ogystal â gwasanaeth problemau annisgwyl DIY newydd, adroddiad problemau annisgwyl am ddim a meincnod cyhoeddus o ddatblygwyr adeiladau preswyl.

Mae'r busnes yn darparu llwyfan logio mewn fformat cyson i gefnogi perchnogion tai newydd yn eu rhyngweithiadau ôl-werthu cychwynnol gyda'u datblygwr, gan hwyluso meincnod datblygwr tryloyw.

Pam wnaethoch chi benderfynu dechrau eich busnes eich hun?

Prynais gartref newydd ym mis Tachwedd 2015 gyda'm gŵr Andrew a symudon ni i mewn pan oeddwn yn wyth mis a hanner yn feichiog gyda'n plentyn cyntaf. Roedd y broses werthu yn eithaf heriol a gwnaethom wrthod llofnodi contractau nes ein bod yn hapus y byddai'r datblygwr yn mynd i'r afael â materion pwysig yr oeddem wedi'u codi o'r blaen.

Cymerodd sawl mis a chyfranogiad y Prif Swyddog Gweithredol i'r rhain gael eu datrys, a hyd yn oed wedyn, pan wnaethom symud i mewn, roedd gennym dros 50 o faterion gweithredol yr oedd angen eu datrys o hyd. Roedd yn un o adegau mwyaf anodd fy mywyd ac roeddwn yn teimlo bod rhaid dod o hyd i ffordd well. Nid fi oedd yr unig berson – roedd yn teimlo fel bod pawb yr oeddwn yn siarad â nhw naill ai â'u stori eu hunain i'w dweud neu'n adnabod rhywun a oedd â stori debyg.

Gan symud ymlaen i 2019 ac un babi arall yn ddiweddarach, gwelais rywfaint o'r sylw yn y cyfryngau ynghylch rhwystrau ceudod coll mewn cartrefi newydd, a adeiladwyd gan fy natblygwr. Ni wnaethant erioed gysylltu â mi i ddweud bod hwn yn broblem ac ar y pryd roeddent yn mynnu bod hyn wedi'i gyfyngu i Dde-orllewin y DU, felly galwais ar unwaith a gofyn am arolygiad Diogelwch Tân.

Ychydig wythnosau'n ddiweddarach, cyrhaeddodd dau ddyn a threulio tua 10-15 munud yn yr atig, dim ond i ddweud wrthyf nad oedd problem. Nid oeddwn yn teimlo'n hyderus yn eu hamcangyfrif ond mynnodd y Datblygwr fod eu harolygwyr yn 'fasnachwyr cymwys'.

Dros y misoedd nesaf, brwydrais i gael arolygiad annibynnol ond cefais fy ngwrthod. Es ymlaen i wneud rhaglen gyda Wales this Week ac ITV News am y materion; dyma'r tro cyntaf i fy Natblygwr roi Rheolwr Gyfarwyddwr mewn cysylltiad â mi. Cynigiodd arolygiad annibynnol imi, ond dywedais yn gwrtais na allwn dderbyn heb iddynt gytuno i wneud hyn i bawb ar fy natblygiad. Erbyn diwedd yr alwad, cytunodd i arolygiadau annibynnol ar gyfer pob un o'r 177 o gartrefi. Yn y diwedd, roedd rhwystrau ceudod ar goll yn yr atig yn fy nhy ac yn y blychau trydanol – ac roedd gan 32 o berchnogion tai eraill ar y datblygiad ganfyddiadau tebyg: camgymeriad a olygai nad oedd ein cartrefi'n bodloni rheoliadau adeiladu.

Er imi frwydro ar fy rhan i a thros bobl eraill ar fy natblygiad, dechreuais hefyd grŵp ymgyrchu cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth o'r materion, a nodais fod 852 o berchnogion tai ar draws 32 sir wedi cael eu heffeithio, er y gall fod llawer mwy. Cydnabu'r Datblygwr yn ddiweddarach fod y mater yn un cenedlaethol yn hytrach na mater unigryw. Roedd hyn hefyd yng nghyd-destun Grenfell a'r sgandal Lesddaliad.

Daeth y syniad ar gyfer NBDB yn ystod y cyfnod hwn. Pan ddysgais fy mod yn colli fy swydd ym mis Ebrill eleni, penderfynais nad oeddwn yn mynd i wneud cais am rolau eraill – roeddwn yn mynd i ddechrau fy musnes fy hun, gan ddod â rhywfaint o dryloywder y mae mawr ei angen i'r diwydiant adeiladu.

Pa heriau a wyneboch?

Mam bach, lle i gychwyn! Dyma'r tro cyntaf i mi fynd i fusnes ar fy mhen fy hun erioed, ac mae cymaint nad ydych chi'n ei wybod! O logisteg sut i sefydlu busnes i'r ffaith nad oedd gennyf gefndir adeiladu na datblygu meddalwedd, mae wedi bod yn daith ddysgu serth iawn. Treuliwyd llawer o amser yn oedi gweithgareddau go iawn er mwyn mynd i ddysgu rhywbeth i'm galluogi i symud ymlaen. Yna mae'r cyllid, nid yw datblygu meddalwedd pwrpasol yn rhad ac roedd angen i mi herio fy hun a thynnu fy syniadau yn ôl i Gynnyrch Hyfyw Bychan. Yna'n mynd ymlaen i ddod o hyd i'r cwmnïau cyllid a meddalwedd cywir i'm cefnogi ar y daith honno.

O ran gwybodaeth adeiladu, rwyf wedi defnyddio cyllid ReAct Gyrfa Cymru i gwblhau Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheolwyr Safle CITB ac ar hyn o bryd, rwy'n astudio ar gyfer tystysgrif iechyd a diogelwch galwedigaethol, yn ogystal â Diploma Lefel 7 ILM i'm helpu gyda meddwl strategol ac esblygu fy nghynllun busnes.

Credaf mai un o'r heriau mwyaf o fynd o amgylchedd corfforaethol i redeg eich busnes eich hun yw colli llawer o'r cysylltiadau yr ydych yn eu cael yn naturiol yn yr amgylcheddau hynny. I mi, dyna lle mae cymorth Busnes Cymru wedi bod yn amhrisiadwy.

Cymorth Busnes Cymru

Gweithiodd Nichola gyda chynghorydd busnesau newydd, Yusuf Behardien, i lansio darn newydd o feddalwedd i helpu perchnogion tai adeiladau newydd i gwblhau rhestrau o faterion annisgwyl. Mynychodd weithdy dechrau arni ac yna cafodd gyngor ar farchnata, cyfryngau cymdeithasol a ffynonellau ariannu, gan ei galluogi i lansio'r busnes yn llwyddiannus.

Mae Kris Hicks, Rheolwr Perthynas, bellach yn cefnogi Nichola gyda strategaethau arloesi, ymchwil a datblygu, masnacheiddio a gwerthu, modelau prisio, arallgyfeirio a chynllun busnes strategol.

Canlyniadau

  • Dechreuodd yn llwyddiannus ym mis Hydref 2020
  • Creu 1 swydd
  • Cymorth Dechrau Busnes a Rheoli Perthynas gyda chynllunio sefydlu a strategol
  • Ymrwymiad i Addewidion Twf Gwyrdd a Chydraddoldeb Busnes Cymru i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy, cynhwysol a hygyrch

I ddechrau, mynychais gwrs busnesau newydd, a oedd yn wibdaith yn mynd i'r afael â dechrau eich busnes eich hun, yn ymdrin â phynciau fel mathau o endid cyfreithiol, cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau, dewis cyfrifydd, gwneud cais am gyllid, cymorth cyngor lleol a chymaint mwy.

Yna, es i ffwrdd i weithio ar fy nghynllun busnes a threfnu cyfarfodydd rheolaidd gyda Yusuf, a'm harweiniodd drwy gamau cynnar lansio fy musnes. Fe'm helpodd i wneud cais am gyllid, cyfeiriad strategol a gweithredodd fel mentor yn y dyddiau cynnar. Roeddwn wir yn edrych ymlaen yn arw at fy amser gydag ef gan fy mod bob amser yn gadael yn teimlo'n well na phan oeddwn yn cyrraedd. Roeddwn bob amser yn poeni nad oeddwn yn datblygu'n ddigon cyflym, ond roedd Yusuf bob amser yn fy atgyfnerthu'n gadarnhaol ac yn fy annog i barhau'n gyflym.

Ar ôl imi symud i'r cam twf, ymgysylltais â Kris, sy'n fy helpu i archwilio ffyrdd o dyfu ymhellach, gan gynnwys credydau treth ymchwil a datblygu, talebau Arloesi SMART Cymru, chwilio am arian grant, cysylltu â phrifysgolion a'i rwydwaith ehangach o gysylltiadau, manteisio ar gynllun Kickstart a'm cyfeirio at gymorth mentora ychwanegol. Mae Kris wedi fy helpu i flaenoriaethu a symleiddio fy syniadau i lwybr critigol. Unwaith eto, mae'r archwiliadau rheolaidd wedi bod yn amhrisiadwy ac rwy'n canfod bob tro y byddwn yn siarad, rwy'n gadael gyda syniadau newydd neu lwybrau ychwanegol i'w harchwilio.

Cynlluniau a dyheadau ar gyfer y dyfodol

Y nod i mi yw sbarduno gwelliannau mewn ansawdd a thryloywder yn y diwydiant adeiladu. Bydd pob cam ymlaen yn mynd ar drywydd y nod hwnnw. Gall y gronfa ddata fod yn bopeth i bawb. I berchennog y cartref, mae'n gynhyrchydd log ac adroddiad syml, sy'n rhad ac am ddim ac sy'n caniatáu iddynt reoli eu problemau. I'r Datblygwyr, mae'n gyfoeth o ddata cyhoeddi a fydd yn rhoi data risg a materion allweddol iddynt yn genedlaethol ac yn lleol, a sut maent yn cymharu â'u cyfoedion. I ymgyrchwyr, bydd y meincnodau cyhoeddus yn ychwanegu pwysau at eu hachos ac yn darparu data y gallant ei ddyfynnu. I bobl sy'n awyddus i brynu cartref, byddant yn gallu cymharu a gwneud penderfyniad gwybodus.

Mae gennyf eisoes gynllun gweithredu manwl sy'n gweithio ynghyd â'm datblygwr meddalwedd, Samuel Goudie yn Homamo, i wneud gwelliannau cynyddrannol i'r ap dros y 12 mis nesaf. Bydd y rhain yn symleiddio profiad defnyddiwr perchennog y tŷ ymhellach ac yn caniatáu i drydydd partïon reoli materion perchennog y cartref ar eu rhan. Yn ystod y 6-12 mis nesaf, rwyf hefyd yn gobeithio gweithio'n agos gyda datblygwyr adeiladu a chwmnïau sy'n delio â materion annisgwyl yn ogystal ag unrhyw reoleiddwyr newydd. Y ffrwd incwm allweddol ar gyfer y busnes fydd Adolygiadau Risg Thematig i Ddatblygwyr ar sail contract, gan eu helpu i nodi a rheoli eu tueddiadau Risg a Mater. Dim ond yr wythnos ddiwethaf yr aethom yn fyw felly mae sgyrsiau'n dal yn y camau cynnar, ond mae llawer o drafodaethau cadarnhaol ynghylch symud ymlaen mewn partneriaethau.

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/case-studies neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen