Stiwdio recordio newydd sbon yn agor ei ddrysau yng Nghas-gwent, gyda chymorth ymgynghorol ac ariannol gan Busnes Cymru.


Yn gynhyrchydd profiadol, roedd Ella-Louise Hart mewn sefyllfa o ddiweithdra oherwydd Covid-19, a phenderfynodd gyfuno ei hangerdd dros gynhyrchu a dysgu cerddoriaeth gyda chyfle i ennill bywoliaeth. Lansiodd Hart Studios yng Nghas-gwent sy’n cynnig profiad stiwdio go iawn, gyda chefnogaeth gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.

  • Dechrau da.
  • Wedi creu 1 swydd.
  • Wedi sicrhau bwrsariaeth Cymdeithas Dai Sir Fynwy gwerth £1,000.
  • Wedi sicrhau £2,000 drwy Grant Rhwystrau Busnes Cymru.
  • Wedi cofrestru ar gyfer Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru i leihau gwastraff ac ar gyfer yr Addewid Cydraddoldeb er mwyn cynnig gwasanaeth hygyrch i bob cleient. 

Cyflwyniad i’r busnes

Lansiwyd Hart Studios gan Ella-Louise Hart. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad recordio, dechreuodd Ella ei stiwdio, gan gynnig gwasanaethau recordio sain proffesiynol yn ogystal â gwersi canu am brisiau fforddiadwy. 

Bydd Hart Studios hefyd yn cynnig gwasanaeth bwth recordio symudol, sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a phartïon.  

Gwnaethom gwrdd ag Ella i ddysgu mwy o ran pam y gwnaeth hi benderfynu dechrau ar ei thaith hunangyflogaeth.

Pam gwnaethoch chi benderfynu sefydlu eich busnes eich hun?

Dechreuais fy musnes fy hun am sawl rheswm. Y prif reswm oedd gallu cyfuno fy angerdd gyda menter, a gobeithio creu elw o’r peth yr wyf yn dwlu ar ei wneud fwyaf. Ffactorau eraill wnaeth fy nghymell oedd gallu rheoli fy amser fy hun, fyddai’n bodloni anghenion fy nheulu, gan roi cyfle i mi gynnig rhagor o gefnogaeth iddyn nhw. 

Roedd yr amseru’n eithriadol o dda. Yng nghanol Covid-19, ro’n i’n aros am gynnig swydd a dderbyniais fis Chwefror diwethaf, a ‘dw i’n dal i aros amdano hyd heddiw. Yn ariannol, roedd hyn yn golygu fy mod mewn sefyllfa waeth nag erioed. Wrth feddwl yn realistig, ro’n i’n gwybod y byddai adeiladu sail gwsmeriaid ac adeiladu’r eitemau oedd eu hangen (y bŵth a ariannwyd gan Grant Rhwystrau Busnes Cymru) yn cymryd o leiaf 6 mis. Yn hytrach na gwneud dim dros y cyfnod hwnnw mewn pandemig ac aros am swydd na fyddwn yn ei mwynhau mewn gwirionedd, penderfynais wneud rhywbeth cynhyrchiol gyda fy amser a dechrau adeiladu’r busnes. Nid yw’r syniad yn newydd, mae wedi bod yn fy meddwl ers sawl blwyddyn, ond cafodd y penderfyniad i fynd amdani ei ysbrydoli gan awydd i reoli fy amser fy hun a chyfeiriad fy mywyd.

Sut mae Grant Rhwystrau Busnes Cymru wedi’ch helpu i oresgyn yr heriau a wyneboch chi?  

Yn bendant, bu heriau ar hyd y ffordd, yn enwedig rhwystrau ariannol. Mae elfennau o’r busnes na fyddwn i wedi gallu meddwl am eu gwneud mor sydyn. Prif elw’r syniad busnes a’r incwm cyflymaf yw darparu gwersi canu. Bydd hyn yn cynnig llif arian sefydlog wrth i mi ddatblygu meysydd eraill o’r busnes. 

Heb y Grant Rhwystrau, yn syml, ni fyddai wedi bod yn bosib. Llwyddais i gael uchafswm y grant, sef £2,000. Gwnaeth hyn fy helpu i brynu rhan helaeth yr eitemau sydd eu hangen arnaf i adeiladu gofod gwrthsain modiwlaidd a symudol y gellir ei ymestyn. Byddai’r bŵth yn cael ei gludo i ddigwyddiadau megis priodasau, partïon dyweddïo, penblwyddi mawr, penblwyddi priodas a digwyddiadau mawr eraill. Er enghraifft, mewn priodas, bydd gwesteion yn mynd i mewn i’r bŵth, fydd yn edrych fel amp mawr ac yn recordio negeseuon ewyllys a lwc dda i’r rhai sy’n priodi. Bydd y priodfab a’r briodferch, yn ogystal â’u gwesteion, wedi recordio nhw eu hunain yn canu cân arbennig. Byddant yn cael eu ffilmio mewn 4K a bydd cyfansoddiad sain-fideo terfynol yn cael ei anfon atynt. Bwriadais wneud hyn ychydig o flynyddoedd i lawr y lein, ond mae’r llif arian y byddai’r gwasanaeth hwn yn ei gynnig i’r busnes yn sylweddol. Diolch i’r Grant Rhwystrau, byddaf yn gallu cyflwyno’r syniad yn gynt, sy’n golygu y dylai 2022 fod yn flwyddyn dda iawn.

Sut gwnaethon ni helpu?

  • Wedi lansio’n llwyddiannus.
  • Wedi creu 1 swydd.
  • Wedi sicrhau bwrsariaeth gwerth £1,000 gan Gymdeithas Dai Sir Fynwy.
  • Wedi sicrhau £2,000 drwy Grant Rhwystrau Busnes Cymru.
  • Wedi cofrestru ar gyfer Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru i leihau gwastraff ac ar gyfer yr Addewid Cydraddoldeb er mwyn cynnig gwasanaeth hygyrch i bob cleient. 

Mynychodd Ella Bŵtcamp Cymdeithas Dai Sir Fynwy, a ddarparwyd ar y cyd â Busnes Cymru, oedd yn rhoi cyfle i denantiaid MHA i ddechrau eu busnesau eu hun. Aeth Ella ymlaen i fynychu gweminar dechrau busnes Busnes Cymru cyn gweithio gyda’i hymgynghorydd, Melanie Phipps, a Cath Murray, ymgynghorydd MHA, i greu ei chynllun busnes, datblygu ei llif arian, magu dealltwriaeth o farchnata, yswiriant a chadw llyfrau. 

Bu i’r gefnogaeth helpu Ella i sicrhau cyfanswm o £3,000 o fuddsoddiad gan Grant Rhwystrau Llywodraeth Cymru tuag at gostau ei bŵth recordio symudol pwrpasol, a bwrsariaeth MHA i dalu costau cwrs cerddoriaeth.  

Mae Ella hefyd yn gweithio gyda Chymunedau dros Waith i ymchwilio unrhyw gefnogaeth ariannol ychwanegol. 

Dywedodd: “Ffactor arall sydd wedi cyfrannu’n helaeth at fy llwyddiant hyd yma o ran dechrau’r busnes yw Mel [fy ymgynghorydd] ei hun. Mae gan Mel wybodaeth dda iawn ar ddechrau a datblygu busnes bach, a heb ei help hi, mae meysydd y byddwn i’n sicr o fod wedi’u methu.  

O’r weminar gyntaf un, ro’n i’n gobeithio mai Mel fyddai fy ymgynghorydd ac rwy’n teimlo’n lwcus iawn o gael ei chefnogaeth. ‘Dw i wiry n teimlo fel fy mod ar y daith at feddwl fel perchennog busnes, yn hytrach na chyflogai. Mae Mel wedi helpu drwy gynnig cyngor uniongyrchol, clir a chryno. Mae wedi cysylltu â sefydliadau eraill all gynnig cefnogaeth, gan roi cysylltiadau newydd i mi fydd yn benodol yn fy helpu gyda marchnata digidol a hysbysebu. 

Mae Mel wedi bod yn hanfodol i lwyddiant fy musnes, gan gymryd o’i hamser i roi gwybod yn llawn i mi am yr hanfodion a rhoi hyder i mi, oll wrth gynnal ffordd gyfeillgar, groesawgar a phroffesiynol o weithio.
Hoffwn ddiolch hefyd i MHA am eu cefnogaeth anhygoel. Mae Cath wedi bod yn allweddol wrth gael y busnes i ble mae e nawr.” 

Cynlluniau ac uchelgeisiau yn y dyfodol

Mae llawer o sgôp i gyfeiriad y busnes yn y dyfodol. Hoffwn sefydlu contract gyda’r AALl lleol, gan ddarparu dysgu cerddorol a chreadigol o safon uchel i blant sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig ac ymylol. Byddai hyn yn weithrediad ar sail elusen, ond mae’n bwysig iawn i mi yn bersonol. Yn y pen draw, hoffwn gael lleoliad fy hun lle gallaf gynnig yr holl swyddogaethau uchod, digwyddiadau a dathliadau. Targed hir dymor iawn yw hwn, ond credaf fod modd ei gyrraedd.

Yn ddiweddar iawn, ‘dw i wedi prynu’r holl eitemau sydd eu hangen arnaf fi adeiladu’r bŵth symudol. Penderfynais ffilmio hyn wrth iddo gael ei adeiladu, fel y gall darpar-gwsmeriaid fod mor gyffrous â fi. Thema’r fideo fydd stori lwyddiant, gyda’r rhan olaf yn dangos y bŵth yn cael ei ddefnyddio mewn digwyddiad. Byddai hyn yn arddangos cynrychiolaeth weledol o adeiladu llwyddiant yn llythrennol.

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl fel chi i ddechrau neu dyfu eu busnes, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/astudiaethau-achos neu dilynwch @_busnescymru ar Twitter.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen