Natural Dermatology

 

Fy enw i yw Jordan Sully, rwyf i wedi creu fy nghynnyrch gofal croen naturiol, cartref fy hun gan sefydlu’r cwmni Natural Dermatology sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, yn dilyn fy mrwydr bersonol gydag acne am 15 mlynedd.

Beth wnes i

Ers pan oeddwn i’n ifanc iawn, roeddwn i wastad wedi dyheu am ddechrau fy musnes fy hun. Ond fe wnaeth fy mrwydr gydag acne difrifol ac iselder gymryd drosodd, a throais fy nghefn ar addysg. Fe wnaeth fy uchelgeisiau entrepreneuraidd gilio i’r cefndir a’r unig beth ar fy meddwl oedd delio â’m mhroblemau croen.

Yn ystod yr amser hwn, fe wnes i weld nifer o ddermatolegwyr a chael pob math o driniaethau confensiynol sydd ar gael. 15 mlynedd yn ddiweddarach a minnau’n dal i ddioddef gydag acne, bûm mewn ymgynghoriadau di-ri gan gael triniaethau meddyginiaethol aneffeithiol. Roeddwn i’n gwybod bod angen imi weithredu a phenderfynais ymchwilio i ffordd naturiol o ddelio â’m croen.

Ar ôl blynyddoedd o bresgripsiynau gan y meddyg, a rhoi cynnig ar bob cynnyrch ar y farchnad, fe wnes i ddod o hyd i ateb i’m mhroblem drwy wneud fy nghynhyrchion gofal croen naturiol fy hun â llaw. Fe wnaeth y cynhyrchion hyn ynghyd ag ymagwedd gyfannol at fywyd greu trefn naturiol wnaeth glirio fy nghroen am y tro cyntaf mewn 15 mlynedd.

Bryd hynny, penderfynais gyfuno fy nwy uchelgais angerddol, i ddechrau fy musnes fy hun ac arloesi gydag oes newydd o ddermatoleg naturiol.

Beth fyddwn i’n ei wneud yn wahanol

Rwy’n meddwl y byddwn wedi cychwyn y busnes yn gynt ac wedi credu mwy ynof fi fy hun. Cymerais amser hir i sefydlu’r busnes - ofn methu oedd gen i, rwy’n meddwl - a’r ffaith fy mod yn berffeithydd. Roeddwn i eisiau i bopeth fod yn berffaith cyn imi lansio, sydd ddim yn ddrwg i gyd. Fodd bynnag, rwyf fi’n awr wedi sylweddoli bod rhedeg busnes yn broses o wella’n barhaus ac mai’r ffordd orau o ddysgu, yw bwrw iddi. Gall mentro heb fyfyrio’n ormodol fod yn beth da!

Fy moment fwyaf balch mewn busnes

Mae fy moment fwyaf balch mewn busnes yn atseinio ym mhob darn positif o adborth a gaf gan gwsmeriaid. Helpu pobl eraill ar eu siwrnai at groen cliriach yn naturiol oedd fy union nod wrth ddechrau’r busnes ac mae gwybod eu bod yn mwynhau’r cynnyrch yn deimlad gwych.

Cyngor Da

  • mae cydnerthedd yn holl bwysig mewn busnes, pan mae pethau’n mynd yn anodd, rhaid ichi fod yn bositif a dal ati, ni waeth beth mae bywyd yn ei daflu atoch
  • rhaid ichi ddal i gredu yn yr hyn rydych chi’n ei wneud
  • byddwch yn agored am eich problemau mewn bywyd yn ogystal ag mewn busnes, nid oes raid ichi ddelio â’r rhain ar eich pen eich hun
  • trysorwch eich cleientiaid, gwnewch iddynt deimlo’n arbennig iawn oherwydd, hebddynt, does gennych chi ddim busnes.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen