Entrepreneur ifanc yn lansio boutique gwisgoedd achlysur arbenigol yng nghanol dinas Caerdydd.

Gyda phrofiad o'r diwydiant priodas, penderfynodd Naomi Vaughan i ddechrau ei boutique pop-up yn gwerthu dillad achlysur ar gyfer achlysuron arbennig fel priodasau, promiau a phasiantau. Gyda help gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ar ddechrau a rhedeg busnes, roedd Naomi yn medru ail-lansio The Pretty Perfect Boutique yn llwyddiannus ym mis Hydref 2019 yn Arcêd Morgan yng Nghaerdydd.

  • lansiad llwyddiannus
  • creu 1 swydd
  • cefnogaeth ymgynghorol a gweithdai

Cyflwyniad i'r busnes

Wedi ei sefydlu gan Naomi Vaughan yn Arcêd Morgan yng Nghaerdydd yn 2019, mae The Pretty Perfect Boutique yn cynnig gwisgoedd achlysur ar gyfer pob mathau o achlysuron gan gynnwys priodasau, promiau, pasiantau a dathliadau. Mae'r siop hefyd yn arbenigo yn y pryniadau hollbwysig cyn ac ar ôl y ffrog briodas, gan gynnwys gwisgoedd mam y briodferch neu'r priodfab.

Pam wnaethoch chi benderfynu dechrau eich busnes eich hun?

Penderfynais ddechrau fy musnes fy hun, The Pretty Perfect Boutique, yn 2018 a dechreuais fasnachu'n swyddogol ym mis Ionawr 2019. Roeddwn wedi bod yn gweithio yn y diwydiant priodasau ers bron i 5 mlynedd yn Laura May Bridal. Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio yn y diwydiant, roeddwn i'n frwdfrydig dros ffrogiau cynllunydd ac yn mwynhau helpu priodferched i ddod o hyd i'w ffrog ddelfrydol. Cefais fy ysbrydoli gan y merched yn Laura May a oedd wedi dechrau eu busnes yn ôl yn 2011. Yn ystod fy nghyfnod yn gweithio gyda nhw, sylweddolais fod galw yng Nghaerdydd am siop gwisgoedd achlysur arbennig. Roedd llwyth o bobl yn dod i'r siop bob diwrnod yn chwilio am wisgoedd ar gyfer mam y briodferch neu briodfab nad oeddynt eisiau teithio y tu allan i ganol y ddinas, felly penderfynais y byddai'n gyfle perffaith imi gynnig pob mathau o wisgoedd achlysur i gyd mewn un lle.

Y darn anodd oedd dechrau, ond rhoddodd Laura May y cyfle imi agor boutique pop-up o fewn eu siop yng nghanol y ddinas. Roeddwn yn lwcus iawn o gael y cyfle ac wir yn mwynhau gweithio gyda nhw!

Rwyf wastad wedi bod yn uchelgeisiol, rwyf wedi manteisio ar gyfleoedd ac eisiau dechrau fy musnes fy hun - roeddwn i ond angen syniad da.

Pa heriau a wyneboch?

Yr her fwyaf i mi ei hwynebu oedd dod o hyd i gyllid a manylion bychain dechrau busnes. Roedd gen i fy arbedion personol fy hun, a dechreuais yn fychan a dysgu ar hyd y ffordd wrth imi dyfu. Bues yn profi fy syniad busnes yn Laura May cyn i mi fynd amdani ar fy mhen fy hun ac agor y siop fy hun fis Hydref ddiwethaf yn Arcêd Morgan. Gwnes rywfaint o arian o'r cam treialu ac yna cymerais ran mewn cystadleuaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o'r enw Countdown to Launch. Ar wahân i ennill gwobr yn y gystadleuaeth, cefais gyfarfod buddsoddwr ac roeddwn yn gallu sicrhau ychydig o gyllid pellach. Dechreuodd bopeth ddigwydd o'r fan honno.

Roedd hysbysebu fy musnes yn ffactor mawr, ac yn dal i fod - canolbwyntio ar farchnata a chael pobl i glywed amdanom ni, ein hargymell ni, oedd y brif her. Gan fy mod yn gwneud popeth ar fy mhen fy hun, rwyf wedi cael trafferth ymdopi â bod yn y siop a hyrwyddo fy musnes.

Cymorth Busnes Cymru

Cafodd Naomi gefnogaeth gan Miranda Bishop, Ymgynghorydd Twf Busnes Cymru, gyda chyngor busnes cyffredinol ynghylch prif elfennau dechrau a rhedeg busnes gan gynnwys marchnata, rhagolygon ariannol ac Adnoddau Dynol, gan alluogi The Pretty Perfect Boutique i ail-lansio'n llwyddiannus ym mis Hydref 2019.

Canlyniadau

  • lansiad llwyddiannus
  • creu 1 swydd
  • cefnogaeth ymgynghorol a gweithdai

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'u cynllun entrepreneuriaeth, Laura May Bridal a Busnes Cymru wedi fy helpu i gyrraedd lle rydw i heddiw. Pan ddaeth fy syniad yn realiti, cymerais fantais o bob help a oedd ar gael i mi. Mae Miranda wedi fy helpu'n bersonol gyda phob agwedd o gyngor cyffredinol i Adnoddau Dynol, marchnata ac arian, ac rwyf yn dal i gwrdd â hi'n rheolaidd.

Mae Busnes Cymru wedi bod yno i ateb unrhyw gwestiynau a oedd gennyf, nad oeddwn yn gallu eu hateb fy hun. Maent hefyd wedi fy rhoi ar ben ffordd o safbwynt cyrsiau neu hyfforddiant ychwanegol sydd ar gael i mi.

Cynlluniau a dyheadau ar gyfer y dyfodol

Flwyddyn nesaf, byddaf yn canolbwyntio ar feithrin enw da'r cwmni a dod yn fwy adnabyddus o fewn canol dinas Caerdydd a'r ardal gyfagos. Rydym eisiau parhau i dyfu'r busnes a dod y lle i siopa am wisgoedd achlysur yng Nghaerdydd. Rydym hefyd eisiau adeiladu ar y profiad o fewn y siop a chynnig dewis mwy amrywiol o steiliau i'n cwsmeriaid! Pwy a ŵyr beth arall a all ddigwydd, rydym yn agored i fanteisio ar bob cyfle a ddaw.

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/astudiaethau-achos neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen