As You See It Media

 

 

Cafodd As You See It Media ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2013 gan Tim Jones, newyddiadurwr a chynhyrchydd teledu y BBC, pan benderfynodd dderbyn pecyn diswyddo gan y cwmni darlledu ar ôl gweithio yno am 21 mlynedd. Ers hynny, mae Tim wedi datblygu’r cwmni’n asiantaeth ‘cynnwys digidol gwasanaeth llawn’, gan gynnig popeth o gynhyrchu fideos i ffotograffiaeth, ysgrifennu copi a dylunio gwefannau.

Yn ddiweddar, mae Tim wedi ehangu’r busnes, a bellach mae ei wraig, Gail, yn gwneud y gwaith gweinyddol ac yn creu rhwydwaith o gysylltiadau gyda dynion camera, golygyddion, dylunwyr, darlunwyr ac ysgrifenwyr copi llawrydd. Trwy gydol y broses, mae Tim wedi cadw at ei wreiddiau fel newyddiadurwr, gan gynnig marchnata dan arweiniad straeon i’w gleientiaid, datgelu rhagoriaethau unigryw cwmnïau neu sefydliadau i gwsmeriaid, a chrisialu angerdd y bobl sy’n gweithio yno i ‘werthu’ eu cynhyrchion i eraill.

Beth ddaru nhw

“Roeddwn i’n lwcus cael pecyn diswyddo wrth imi adael y BBC, felly bu modd imi brynu’r offer yr oeddwn eu hangen i gychwyn gweithio yn y sector preifat. Roedd hi’n dal i fod yn dasg enfawr ac yn rhywbeth a oedd yn codi ofn arnaf ar ôl gweithio am gymaint o amser i un cyflogwr. Roedd gennyf sgiliau trosglwyddadwy: rydw i’n ddyn camera ac yn newyddiadurwr BBC â llawer o hyfforddiant, ond doeddwn i ddim yn gwybod sut i ’ngwerthu fy hun i bobl fusnes a oedd yn siarad iaith wahanol i mi. Bu’n rhaid imi ddysgu sut i wneud fy sgiliau’n berthnasol i fasnachwyr corfforaethol a’u perswadio eu bod angen imi eu helpu i adrodd hanes eu cwmni i’r byd. Ond mi weithiodd pethau, ac yn ddiweddar daeth yn amlwg nad oedd cwmnïau eisiau chwilio hwnt ac yma am rywun i wneud fideos, rhywun arall i dynnu lluniau, ysgrifennu copi, dylunio gwefan ac ati; ar ôl iddyn nhw greu perthynas gyda ni, roedden nhw’n fodlon ymddiried ynom ni i wneud y cwbl lot.

Felly, aethom ati i ehangu, gan alw ar rwydwaith o gysylltiadau dibynadwy yr oeddwn yn arfer gweithio gyda nhw yn fy nghyfnod darlledu, i’m helpu i gynnig gwasanaeth cynnwys digidol llawn. Mae cynnig mwy o wasanaethau’n golygu bod y ‘gronfa’ o waith sydd ar gael yn fwy. Mae cydweithio gydag eraill yn golygu nad oes yn rhaid inni ysgwyddo costau ychwanegol – gallwn uwchsgilio wrth i’r cyfleoedd ddod, cyn belled â bod y cleientiaid yn gwybod y byddan nhw’n cael ein gwasanaeth ni yn ôl ein safonau ni yn y pen draw.” Tim Jones, Cyfarwyddwr Creadigol a Pherchennog As You See It Media.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

“Pe bawn i’n gwneud yr un peth eto, mi fuaswn wedi dechrau’r cwmni cyn imi adael y BBC. Mae yna lawer i’w ddysgu am fiwrocratiaeth rhedeg cwmni; gall eich llethu hyd nes y dysgwch fod modd ichi ei drosglwyddo’n ddiogel i eraill. Ac mi fuaswn wedi siarad gyda ’nghyfrifydd cyn gwneud unrhyw beth.”

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

“Rydw i wedi gweithio am ddim yn fy nhref enedigol, Crucywel, ers 2015 er mwyn rhwystro tafarndy yng nghanol y dref rhag cael ei droi’n siop cyfleustra sy’n perthyn i gadwyn genedlaethol – rhywbeth a fyddai wedi chwalu busnesau annibynnol a theuluol y Stryd Fawr. Arweiniais y gwaith marchnata, y gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol a’r ymgyrchoedd i gyd. Prynodd y dref yr adeilad, ei droi’n siopau ac yn fflatiau, a’i brydlesu i fwy o siopau annibynnol. Cafodd prosiect y Gyfnewidfa Ŷd ei agor gan Dywysog Cymru, ac yn fuan wedyn mi wnaethom gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Stryd Fawr Prydain, gan ennill teitl y DU – y Stryd Fawr Orau ym Mhrydain.”

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes? 

“Rydym yn defnyddio Cymraeg pan mae hynny’n ofynnol ar gyfer prosiect, ond rydw i’n gofyn i hen gydweithiwr imi, sy’n rhugl yn y Gymraeg, fy helpu.”

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Pan sefydlodd Tim As You See It Media, a oedd yn gyfuniad o’i waith llawrydd fel newyddiadurwr/dyn camera a’i ddiddordeb yn y cyfryngau cymdeithasol, cynigodd Steve Maggs, Rheolwr Perthynas yng ngwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, gymorth i ehangu’r hyn yr oedd y cwmni’n ei gynnig. Roedd hyn yn golygu ‘ateb un contractwr’ i gwsmeriaid posib, yn cynnwys ffilmio fideos o ansawdd, ffotograffiaeth, rheoli’r cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu copi a chysylltiadau cyhoeddus, datblygu gwefannau a dylunio graffeg.

Ac yntau â chefndir i ymfalchïo ynddo mewn cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd marchnata, ac yn dilyn menter lwyddiannus a arweiniodd at roi gwobr Stryd Fawr Orau Prydain i Grucywel ym Mhowys, mae Tim yn gweithio’n barhaus gyda Busnes Cymru a Cyflymu Cymru i Fusnesau er mwyn hogi ei sgiliau cyfyngau cymdeithasol a marchnata digidol yn ogystal â chael hyfforddiant ehangach mewn brandio a marchnata. Ymhellach, mae Busnes Cymru yn ei helpu gyda materion yn ymwneud ag adnoddau dynol a sgiliau/hyfforddiant.

Medd Tim: “Yr ased mwyaf y mae Busnes Cymru wedi’i roi imi yw persbectif ehangach ar yr amgylchedd busnes o ’nghwmpas. Mae Steve Maggs a’r cynghorwyr eraill yn gweld cynifer o fusnesau ar eu trafaelion, ac o’r herwydd mi allan nhw roi cyngor ynghylch yr hyn sydd wedi gweithio a heb weithio mewn mannau eraill. Mae ganddyn nhw rwydwaith o gysylltiadau ac maen nhw’n wych am ‘dorri’r garw’. Er nad ydw i wedi dilyn yr holl gyngor na’r holl gyrsiau a gynigiwyd imi, mae’n galonogol iawn gwybod eu bod ar gael ac rydw i’n siŵr y byddaf yn dilyn mwy ohonyn nhw wrth i’r cwmni dyfu.”

Cyngor Da

Dyma awgrymiadau ardderchog As You See It Media ar gyfer pwy bynnag sy’n dymuno dechrau neu dyfu ei fusnes ei hun:

  • gwnewch yn siŵr fod gennych gyfrifydd yn gynnar yn y broses i ysgafnhau rhywfaint ar y baich biwrocrataidd
  • ewch ati i flaenoriaethu – penderfynwch beth sy’n wirioneddol bwysig, a gwnewch hynny’n unig
  • peidiwch ag ‘ymladd tân’, cadwch at yr hyn sy’n bwysig, peidiwch â cheisio gwneud popeth ar unwaith a pheidiwch â gwneud popeth eich hun
  • ceisiwch ddeall yr hyn y mae eich cleient ei angen mewn gwirionedd – gwrandewch yn gyntaf, siaradwch wedyn
  • peidiwch â chynhyrfu – mae cyfle yn union rownd y gornel

 

 

 

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen