Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Creu brand personol cryf

Caiff ei gydnabod bod pobl yn tueddu i brynu brandiau maen nhw’n teimlo’n gyfforddus â nhw a brandiau maen nhw’n ymddiried ynddyn nhw. Wel, mae Winning Pitch yn credu yn yr hen ystrydeb bod pobl yn prynu pobl - felly beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer brandiau personol?

Mae gyrfaoedd a busnesau grêt yn cael eu hadeiladu ar unigolion yn llunio cysylltiadau cryf. Caiff pwysigrwydd ein brand personol ei danlinellu pan fyddwn ni’n ystyried y canfyddiad ymchwil fod 70% o ‘benderfyniad prynu’ cwsmer yn seiliedig ar gemeg personol.

Rhaid i ni feddwl amdanom ein hunain fel brandiau, a meddwl sut gallwn ni ddatblygu ein brand i gefnogi cynnydd personol a chyflawni ein perfformiad gorau.

Ambell syniad ynghylch adeiladu brand personol

Mae 3 pheth y tu ôl i frand personol gwych:

  • meistrolaeth weithredol - beth ydych chi’n sefyll drosto? - eich arbenigedd a’ch gwybodaeth

  • meistrolaeth gymdeithasol - eich gallu i gyfathrebu - eich rhwydweithiau a’ch cysylltiadau

  • meistrolaeth ysbrydol - gwerthoedd personol, integriti, hoffus, gonest a gwir

Pan gewch chi eich cydnabod fel arbenigwr mewn “rhywbeth” bydd pobl eraill yn ymddiried ynoch chi.

Daw hygrededd ac ymddiriedaeth law yn llaw â bod yn arbenigwr - mae’n penderfynu beth fydd pobl eraill yn ei feddwl ohonoch chi - byddan nhw’n parchu eich safbwynt.

Mae brandiau gwych yn cyfathrebu’n effeithiol ac yn glir iawn gyda’r byd mawr - mae personoliaethau grêt yn ymwneud â phobl eraill yn effeithiol iawn ac yn creu cysylltiadau cryf â phobl eraill.

Mae brandiau personol grêt yn meithrin cysylltiadau a phartneriaethau cryf gydag unigolion a chymunedau credadwy eraill – maen nhw’n dod yn llwyddiannus drwy eu cysylltiad.

Mae brandiau personol grêt yn cyflawni eu haddewidion a cheir canfyddiad eu bod yn unigolion hoffus, gonest a gwir.

Pan fydd gennym ni farn bersonol gref ar bwnc penodol ac rydyn ni’n cyfathrebu gyda synnwyr o arddeliad – mae’r angerdd yn amlwg.

Pan fyddwn ni’n creu brand personol cryf rydyn ni’n meithrin enw da – bydd pobl eraill yn eich cymryd o ddifri a byddan nhw’n gwrando ar eich syniadau a’ch barn.

Bydd enw da personol yn lledaenu fel firws a bydd pobl eraill yn eich argymell ac yn “eich prynu chi”.

Mae gan bobl sy’n ennill frand personol cryf – mae pobl yn prynu pobl.

Gair am yr awdur

John Leach, Winning Pitch

Mae Winning Pitch yn brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan yn https://businesswales.gov.wales/growth/cy

Share this page: 
Region: