Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Dysgu mwy am fwytai dros dro

Mae Busnes Cymru wedi dilyn Stuart a Chris Russell o The Kitchen drwy'r gwaith o gynllunio eu bwyty dros dro, Codtails and Dreams, sydd newydd agor am 8 wythnos yn Llandudno.
 
Mae Stuart, y cogydd profiadol, a Chris sydd â chefndir mewn hysbysebu a marchnata, eisoes wedi rhedeg un bwyty dros dro yn Llandudno, a hynny mewn partneriaeth â Bragdy'r Gogarth.
 
Nawr, ar ôl toriad byr, mae'r ddau frawd yn ôl gyda'r ail yn y gyfres o fwytai dros dro, gyda'r enw addas Codtails & Dreams yn yr hen fygdy ar Builder Street, Llandudno. 
 
Mae'r ddau fwyty yn rhan o gyfres o fwytai dros dro y bydd y ddau frawd yn eu hagor ar hyd arfordir y gogledd dros y 18 mis nesaf.  Gyda 6 bwyty yn yr arfaeth, bydd pob un yn agor am 8 wythnos yn unig gan ddenu pobl gyda bwydydd a chysyniadau gwahanol.
 
Mae'r gyfres a noddir, sef y gyntaf o'i bath yn y DU, yn ganlyniad dros 18 mis o waith cynllunio ac ymchwil, gyda'r ddau frawd wedi cael ysbrydoliaeth o Ewrop, yn enwedig y Vol Gastronomic yn Girona, Sbaen, wrth iddynt geisio dod â math newydd o brofiad bwyta allan i ogledd Cymru. 
 

Ynglŷn â'r cysyniad o fwyty dros dro:

"Pam bwyty dros dro yn hytrach na lleoliad traddodiadol mwy hirdymor?" gofynnodd Busnes Cymru i Stuart a Chris.
 
"Mae llawer o fanteision i'r model o fwyty dros dro; nid y lleiaf oherwydd ei fod yn rhoi cyfle inni fod yn hyblyg gyda'n lleoliadau, a thrwy hynny fod yn hyblyg gyda'n bwydlenni, dodrefn, a'r holl elfennau creadigol eraill.  Mae'n rhoi cyfle mawr inni ymchwilio a datblygu'r hyn yr ydym mewn gwirionedd yn ei gynnig i'n cwsmeriaid, ac yn bwysicach, yr hyn mae ein cwsmeriaid eisiau gennym ni.  Rydym yn chwilio am syniad creadigol i dreiddio drwy'r profiad o fwyta, er mwyn i'r lleoliad a'r bwyd fynd law yn llaw.
 
"Ar ôl i'n cyfres dros dro ddod i ben, ein nod yw agor bwyty ar safle sefydlog.  Rywbryd byddwn yn disgwyl i'r cysyniad o fwyty dros dro redeg ei gwrs - bydd pobl yn blino arnom yn ailddyfeisio ac yn newid yr hyn a wnawn - ni fydd yn syniad newydd mwyach, rydym yn disgwyl i rai eraill ddod i efelychu'r model hwn yn yr ardal.  Ond dydi hynny ddim yn golygu na fyddwn i'n cynnal bwytai dros dro yn y dyfodol pan fydd y cyfle iawn yn codi.
 
"Er hynny, her fydd gwybod pa mor gyflym y byddwn yn ehangu.  Mae'n hollbwysig ein bod yn cynnal safonau – ein nod personol ydi darparu profiadau eithriadol i'r cwsmeriaid - ac mae hynny'n gysylltiedig â phopeth a wnawn; o ansawdd y bwyd, i'n gwasanaethau cwsmeriaid, ein dulliau marchnata ayyb.  Mae hefyd yn golygu bod angen inni fod yn greadigol, yn ddyfeisgar a pharhau i gyffroi a syfrdanu ein cwsmeriaid.  Nid proses unffurf yw rhedeg bwyty - mae'n rhaid inni esblygu wrth i'n cwsmeriaid esblygu - y sefyllfa orau fyddai bod y broses esblygu yn digwydd ar yr un pryd, h.y. ein bwyd a'n gwasanaethau'n newid, yn gwella, yn gwneud y gorau posib ayyb a’n cwsmeriaid yn tyfu efo ni - gallwn ni, neu ein cwsmeriaid, benderfynu ar broses honno.
 
"Ymhob bwyty dros dro, rydym wedi ceisio darparu bwyd gwych, gan ddefnyddio cynnyrch lleol, a hynny mewn awyrgylch braf gyda math mwy Ewropeaidd o fwyta allan a gwasanaeth rhagorol am bris teg - dyna sydd angen inni barhau i'w wneud, ymhobman yr awn".
 
Mae Stuart a Chris yn rhedeg y bwytai dros dro ar yr un pryd â'u busnes arlwyo sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae hwnnw'n darparu ar gyfer cleientiaid corfforaethol yn ogystal â domestig, lle maent yn "mynd â'r profiad bwyty i gartref y cwsmer."
 
Wrth feddwl am y profiad o'u bwyty dros dro cyntaf, a gynhaliwyd rhwng Mawrth a diwedd Ebrill ar safle newydd Bragdy'r Gogarth ar Builder Street, dywedodd y ddau fod adborth y cwsmeriaid wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyl, ac wedi eu gwneud yn ffyddiog eu bod yn mynd i'r cyfeiriad iawn.
 
“Rydym wedi dysgu llawer o ganlyniad i'r bwyty cyntaf – roedd gennym ni ddisgwyliadau uchel ar y dechrau.  Roedden i'n teimlo ein bod yn darparu'n dda ond roedd adborth ein cwsmeriaid yn arbennig, ac yn wir yn cadarnhau'r hyn roeddem yn ei wneud.  Roedd yna bryder i ddechrau na fyddai pobl yn deall y cysyniad, ond mae mor galonogol fod pawb yn cefnogi'r hyn rydym ni'n ceisio ei gyflawni gyda bwyd yn yr ardal."
 
Cafodd y bwyty dros dro cyntaf ei farchnata ar lafar yn bennaf a thyfu'n organig gan ddefnyddio partneriaid, noddwyr a chyflenwyr i godi ymwybyddiaeth. Roedd gweithgareddau eraill yn cynnwys y cyfryngau cymdeithasol, ynghyd â sbloet cysylltiadau cyhoeddus, fel danfon tryfflau siocled i weithleoedd drwy Twitter.
 
“Oherwydd y galw mawr, a'r ffaith mai dim ond am amser byr rydym ar agor a dim ond hyn a hyn o seddi dros y cyfnod, rydym yn llenwi'n sydyn, felly ni fu raid gwario llwyth ar farchnata torfol neu unrhyw weithgareddau marchnata torfol sy'n cael eu cyhoeddi neu eu darlledu i gynulleidfaoedd torfol yn y dulliau traddodiadol.”
 

Ynglŷn â phwysigrwydd cynllunio:

Mae'r brodyr yn ategu ei gilydd yn dda.  Gyda chefndir Stuart fel cogydd, a phrofiad Chris o farchnata a busnes, maent yn dîm ifanc a deinamig.  Cymaint yw eu llwyddiant fel y bo eu hymdrechion yn gwneud y broses o gychwyn a datblygu busnes ymddangos yn gymharol syml.  Ond nid yw'r brodyr fawr o dro cyn pwysleisio faint o waith caled a chefnogaeth sydd eu hangen.
 
"Roedd yna lawer iawn o waith cynllunio ac ymchwil wedi mynd i mewn i'r busnes cyn inni lansio'r brand hyd yn oed, na dechrau masnachu.  Dydyn ni ddim wedi bod angen cyngor busnes proffesiynol fel y cyfryw hyd yn hyn.  Yn hytrach, rydym wedi'n gofalu bod gennym yr arbenigwyr angenrheidiol gerllaw, cyfoedion a barchwn o'r diwydiant, a thoreth o wybodaeth gan ffynonellau yn y diwydiant o bob cwr o'r byd. Mae'r rheini yn arwain ein proses o wneud penderfyniadau.  Wrth gwrs, rydym wedi gweithio'n agos gyda'r awdurdodau lleol o'r dechrau'n deg."
 
Bu Stuart a Chris yn cynnwys swyddogion Cyngor Conwy o ddechrau'r prosiect, ac er bod gan y rheini rywfaint o brofiad o weithio gyda siopau dros dro yn yr ardal, gwelsant fod busnes bwyty dros dro yn gysyniad cymharol newydd o ran cymhwyso rheoliadau ac ati. Yn ôl Stuart, dylid cynnwys yr awdurdodau rheoleiddio cyn gynted ag y bo modd yn y broses oherwydd gall hynny arbed llawer o waith ychwanegol yn nes ymlaen.  Mae popeth wedi mynd yn esmwyth ar gyfer The Kitchen.
 

Cyn y lansiad:

Pan aethom i weld Stuart ddeng niwrnod cyn agor Codtails & Dreams, roedd o a'i dîm yn troi'r adeilad yn fwyty, a fydd gobeithio yn un steilus a chroesawgar.
 
“Rydym yn gwneud y gwaith adnewyddu ers rhyw fis,” meddai Chris. “Roedd angen gwagio'r adeilad i'r bôn a'i lanhau'n drwyadl cyn i ni ddechrau ar y broses greadigol.  Y Llandudno Fish Smokery oedd yn arfer bod yno, ac yn fwy diweddar bu'n storfa i'r busnes teiars y drws nesaf, felly roedd llawer o waith i'w wneud dim ond i droi'r adeilad yn lle addas.
 
"Roeddem eisiau cadw cymaint o'r hen edrychiad a theimlad â phosib, a chydnabod y traddodiad a'r ffaith fod y safle'n arfer bod yn fygdy a'i fod yn llawn hanes a thraddodiad. Ein nod yn syml oedd anadlu bywyd newydd i'r safle.  Mae Codtails & Dreams yn canolbwyntio ar fwyd môr, wedi'i gyfuno ag amrywiadau ar goctels, sy'n gwneud yr hen fygdy yn lle perffaith ar gyfer y bwyty dros dro hwn.
 
Y canlyniad ydi lle bwyta ffres, ysgafn a chroesawgar, y gellid ei ddisgrifio orau fel marchnad bysgod ar lan y môr.
 

Ynglŷn â staffio:

Mae Stuart a Chris wedi gorfod recriwtio staff ychwanegol o'i gymharu â'r nifer a gyflogwyd ar gyfer y bwyty blaenorol, ac roedd Stuart yn bendant ynglŷn â phwysigrwydd trin staff yn dda. 
 
“Mewn rhai ardaloedd mae gan y fasnach lletygarwch ac arlwyo enw drwg am oriau isel a chyflog bach – a lle pobl fel ni yw newid yr ethos hwnnw.
 
“Edrychwch ar ôl eich staff yn dda, ac fe gewch ddengwaith fwy yn ôl.”
 
Mae llawer o'r staff sy'n gweithio yn Codtails and Dreams wedi gweithio yn eu bwyty blaenorol yn y Bragdy. Gan fod angen rhagor o staff yn Codtails and Dreams, awgrymwyd cysylltiadau iddynt, ac roedd Stuart a Chris wedi gallu recriwtio drwy eu cysylltiadau eu hunain yng Ngholeg Llandrillo.
 
“Mae gennym gysylltiad agos gyda'r coleg wrth chwilio am staff, a hyfforddi ein staff presennol. Rydym eisiau bod yn gyflogwyr da a buddsoddi mewn pobl leol a sefydliadau lleol. Ar yr un pryd, rydym ninnau'n gofyn am staff o'r safon uchaf, felly mae hyfforddiant a'r safon uchaf a chael yr agwedd iawn yn bethau pwysig.
 
“Yn y pen draw, rydym eisiau darparu'r lefel o wasanaeth y byddem ni'n disgwyl ei chael – gall hynny amrywio o'r naill cwsmer i'r llall gan fod rhai cwsmeriaid yn disgwyl mwy o sylw gan y staff na'i gilydd – ond bydd staff blaen tŷ da yn gwybod yn reddfol beth sydd ei angen.
 
“Mae'n anodd cael staff blaen tŷ da. Yn anffodus, dydi rhai pobl yn y DU ddim yn ystyried lletygarwch fel gyrfa, yn wahanol i Ewrop, lle mae bod yn sommelier, er enghraifft, yn arwain at yrfa dda sy'n talu dda, gyda llawer o fuddion eraill.
 
"Mae'n bwysig bod y rhai sy'n cychwyn yn y sector yn gallu gweld llwybr gyrfa clir o'u blaenau.
 

Ynglŷn â bod yn lleol:

Mae'r fwydlen ar gyfer Codtails & Dreams yn ymddangos yn wledd hyfryd. Gan ddwyn oddi ar ddylanwadau clasurol, rhoi pwys ar gynnyrch lleol o safon, gydag ambell ddiferyn o'i arddull ei hun, mae'r cogydd Stuart yn benderfynol o ddangos y gorau o'r hyn sydd gan ogledd Cymru i'w gynnig.
 
"Mae defnyddio cynnyrch lleol mor bwysig inni – os oes gennych gynnyrch da yn lleol, pam mynd ymhellach?
 
Mae Stuart yn wir o blaid cynnyrch gogledd Cymru a chyflenwyr lleol.  Mae gogledd Cymru yn wych i gogyddion oherwydd ansawdd y cynnyrch ffres. Mae o safon fyd-eang ac mae mor agor.
 
"Mae gennym amrywiaeth o gynnyrch ar garreg ein drws, a hwnnw ag enw da ledled y byd, a rhywfaint ohono i'w gael ar fwydlenni sydd â sêr Michelin.  Yn ogystal â'r nifer a'r amrywiaeth ohono ar hyd yr arfordir, mae gennym rwydwaith o gynhyrchwyr bwyd a allai gystadlu yn unrhyw le. 
 
Ac mae The Kitchen yn wir yn dilyn eu pregeth eu hunain.  Nid yn unig y maent yn mynd ati i gael cynnyrch lleol, maent hefyd yn cefnogi twf cynhyrchwyr bwyd eraill yn yr ardal drwy eu cynnwys o fewn manteision eu model o fwyty dros dro. 
 
Dyma esboniad Stuart o'r dull dyfeisgar hwn:
 
"Mae'n flaenoriaeth gennym roi cymaint o bwyslais a sylw â phosib i'r gorau o ogledd Cymru.  Mae yna lawer o gynhyrchwyr bwyd lleol sydd heb fod yn gweiddi'n ddigon uchel ynglŷn â'r hyn maen nhw'n ei wneud.  Dyna sut mae ein partneriaethau'n gymorth enfawr”.  
 
"Drwy'r gyfres o fwytai dros dro, rydym yn gallu arddangos a hyrwyddo ein partneriaid lleol, ein cyflenwyr a'n noddwyr mewn ffordd ryngweithiol, ymgysylltiol ac uniongyrchol iawn.  Drwy weini'r cynnyrch lleol gorau i'n cwsmeriaid, a'r rheini'n cymryd diddordeb mawr, rydym yn araf deg a fesul tipyn yn ailsefydlu'r cysylltiad uniongyrchol rhwng y cynhyrchwr a'r cwsmer.  Yn ei dro, bydd hyn yn cael effaith raeadrol wrth i ymwybyddiaeth y cwsmer gynyddu yn yr ardal."
 
"Mae gennym amrywiaeth lawn o amcanion marchnata i'w cynnig i gwmni os byddwn yn mynd i bartneriaeth gyda nhw, ac mae ein partneriaethau'n wir yn berthynas symbiotig.  Rydym yn ceisio rhannu gwybodaeth lle bo modd, cefnogi ein gilydd, marchnata cynnyrch a hyrwyddo datblygiadau newydd cymaint â phosib."
 
"Mae ein partner coffi, HeartlandCoffi, yn enghraifft dda o hyn.  A hwythau ddim ond 100 metr i ffwrdd, mae coffi sydd newydd gael ei rostio a'i falu yn gallu cyrraedd y bwyty bob bore, ond hefyd rydym wedi mynd â'n partneriaeth lawer ymhellach, drwy weithio'n agos gyda nhw ar gynllunio'r blendiau i fynd gyda'n bwyd.  Mae'n beth hollol gyffredin i ni weld Malcolm (Klose – perchennog HeartlandCoffi) yn piciad draw i'n gweld – a ninnau'n gwneud yr un peth iddo yntau.  Yn fwy diweddar, rydym wedi bod yn creu ac yn arbrofi drwy rostio, blendio a malu, a hynny er mwyn ceisio cael yr Espresso Martini perffaith.  
 
Fe holon ni Chris am ymrwymiad parhaus y bwyty i weithio gyda chynhyrchwyr bwyd lleol, a defnyddio'r gorau o gynhwysion lleol.
 
“Rydym yn dal i weithio gyda rhai o'r un partneriaid a fu'n gweithio gyda ni yn ein bwyty diwethaf ym Mragdy'r Gogarth, ond rydym wedi ychwanegu rhai newydd hefyd megis gardd gegin Mostyn, lle mae'r mêl wedi dod yn syth o'r cychod gwenyn a bydd ar blatiau'r swperwyr ar y noson agoriadol”.
 

Y noson cyn agor:

Pan alwon ni i weld Stuart a Chris y noson cyn agor Codtails and Dreams, roedden nhw'n brysur yn mynd drwy'r rhestr o coctêls gyda'r staff.
 
Fe wnaethom ni holi sut aeth y paratoadau a dywedodd Chris,“Heblaw am un diwrnod y penwythnos diwethaf pan ddaeth glaw trwm i mewn i'r bwyty, mae'r paratoadau wedi bod yn esmwyth”.
 
“Rydym wedi mynd ati'n drylwyr i brofi pob agwedd ar y gwaith cyn agor. Rydym wedi rhannu'r gwasanaeth yn wahanol gamau, ac wedi profi pob cam yn unigol – er enghraifft, rydym wedi profi pob ongl o ran sut bydd pobl yn cyrraedd y bwyty, beth ydi eu profiad cyntaf, sut maen nhw'n cael eu cyfarch, ac yna sut mae elfennau o fwyd yn cael eu gweini – y paratoi, wrth gwrs, ond hefyd y cyflwyniad, y gwasanaeth, yr amseru ac ati.  Rydym wedi gwneud hyn o safbwynt rhedeg bwyty ac o safbwynt y cwsmer hefyd.  Mae'r ddau beth yr un mor bwysig â'i gilydd."
 
"Wrth baratoi i agor, rydym wedi rhoi llawer o amser i hyfforddi'r staff, gan ddefnyddio nifer o senarios ffug, ond rydym hefyd yn ceisio cadw pethau mor syml â phosibl."
 

Ynglŷn â datblygiadau newydd:

Fe wnaethom ni holi pa ddatblygiadau newydd y mae Stuart a Chris wedi eu cael er mwyn gwneud y gwaith o redeg Codtails and Dreams yn fwy esmwyth fyth, wrth iddynt orfod ymdopi â mwy o gwsmeriaid na'r bwyty blaenorol.
 
"Natur bwyty dros dro ydi ein bod ni fel arfer yn mynd i fod mewn lleoliadau lle nad yw'r gwasanaethau sefydlog yn mynd i fod ar gael yn hawdd", esbonia Chris.  "Ond dydi hynny ddim yn golygu y dylen ni, yn yr oes sydd ohoni gyda'r dechnoleg sydd ar gael, eistedd yn ôl a derbyn hynny.  Os gall y dechnoleg helpu i wella profiad ein cwsmeriaid, yna mi ddefnyddiwn hi."
 
"Mae gennym safle cwbl ddi-wifr, a gallwn gael mynediad iddi, ei monitro a'i rheoli o unrhyw le.  Mae ein holl systemau diogelwch, systemau ar-lein, adloniant ar y safle, systemau ariannol ac ati yn llyfn, a gellir mynd atynt drwy ddyfeisiau symudol syml.  Yn amlwg, mae yna fanteision i hyn o safbwynt symudedd.  Mae hefyd yn golygu bod yna fwy o fodd olrhain, mwy o atebolrwydd, cywirdeb a chefnogaeth i'r system. 
 
Mae ein ffrindiau yn siop goffi Providero wedi'n cyflwyno i ddarllenydd symudol ar gyfer cardiau credyd/debyd o'r enw iZettle.  Mae hwnnw'n ein galluogi i roi'r opsiwn i'n cwsmeriaid dalu gyda cherdyn o unrhyw le -  yn enwedig pan fydd ein bwyty mewn lleoliadau anghysbell.  Ac o'n safbwynt ni, mae'n llawer rhatach na thanysgrifio i gontract peiriant cardiau credyd traddodiadol. Mae'n wych i fusnesau eraill hefyd a allai fod ar hyd y lle, megis masnachwyr marchnad neu fusnesau symudol.
 
"Rydym hefyd wedi addasu ein system bwcio o'r enw SimpleERB, sef ap rhad ac am ddim y gall bwytai neu gaffis ei lawrlwytho a'i defnyddio.
 

Popeth yn barod:

A gyda hynny, rydym yn gadael Stuart a Chris i wneud y paratoadau munud olaf cyn y noson agoriadol.
 
Ein tasg olaf, a phleserus iawn, oedd blasu peth o'r cyrsiau cyntaf blasus o'r platiau rhannu a oedd o'n blaenau – sef past brithyll drwy fwg; bwyd môr creisionllyd; terîn cyw iâr, finegr sieri a pherlysiau; a pharseli ffilo betys wedi'u pobi mewn halen.
 
A ninnau ag awydd blasu mwy ac yn edrych ymlaen i ddod yn ôl i ddewis o'r fwydlen lawn, fe ffarwelion ni a dymuno pob lwc i Stuart a Chris gyda'u hagwedd ddyfeisgar tuag at y profiad o fwyta allan.
Share this page: 
Region: 
Conversion pixel