Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Alternative Precision Sheet Metal Ltd

Alternative Precision Sheet Metal Ltd

 

Sefydlwyd Alternative Precision Sheet Metal Ltd. (APSM Ltd.) gan Brian Dumbarton yn 1997. Busnes gwneud dalennau metel ydyw ac mae’n gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid ar draws De Cymru a gweddill y DU.

Lleolir APSM Ltd. yn Abertawe ac mae’n cynnig gwasanaethau sy’n amrywio o broffilio laser, plygu dalennau metel gyda pheiriant arbennig, weldio TIG/MIG a dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD). Mae gan y busnes achrediad ISO 9001-2015, sy’n sicrhau bod eu tîm o wyth o weithwyr wedi ymrwymo i ddatblygu a gwella ansawdd yn barhaus.

Beth ddaru nhw

Arferai’r perchennog, Brian Dumbarton, weithio fel prentis i Stannah Stair Lifts ac wedyn enillodd gymwysterau mewn dwy ddisgyblaeth beirianneg. Yna, penderfynodd Brian lansio’i fusnes ei hun, APSM Ltd., gan weithgynhyrchu ar gyfer llu o ddiwydiannau’n cynnwys amgueddfeydd ac orielau celf, cynllunwyr mewnol, y diwydiant moduro, y diwydiant aerofod a llawer mwy.

Buddsoddodd wedyn mewn peiriant laser Mazak 1.5kw a pheiriant plygu metel Bystronic, gan ymestyn y gweithlu er mwyn diwallu’r cynnydd mewn galw. Yn 2004 ymunodd mab Brian, Daniel Dumbarton, sy’n arbenigwr cymwys mewn dylunio a thechnoleg, â’r busnes a llwyddodd i ailfrandio’r cwmni, yn cynnwys logo newydd, gwefan, a cherbydau’n arddangos logo’r cwmni.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol

“Mi fydden ni wedi dilyn y cyngor: ‘peidiwch â gwneud popeth eich hun’, wedi defnyddio dulliau marchnata cyfrwng cymysg ac wedi parhau i ddysgu.”

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

“Fel busnes Cymreig, rydym wedi bod yn rhan o sawl prosiect blaenllaw, gyda rhai ohonyn nhw wedi cael eu hagor yn swyddogol gan aelodau’r teulu brenhinol, hyd yn oed. Rydym wedi ymroddi’n llwyr i’n cleientiaid ac yn anelu at ddiwallu eu hanghenion gyda’n trefniadau cynhyrchu hyblyg.”

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes

“Mae dau o’n gweithwyr yn siarad Cymraeg.”

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Ar ôl bod yn masnachu am fwy nag 20 mlynedd, cysylltodd APSM â gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru am eu bod yn awyddus i ymestyn mwy ar y busnes, gan ddiogelu a chreu swyddi. Gweithiodd Rheolwyr Perthynas Busnes Cymru gyda Brian ar nifer o faterion arloesi a gwelliannau gweithredol, ac arweiniodd hyn at brynu peiriannau torri laser newydd. Mae hyn eisoes wedi creu 1 swydd yn ogystal â chynyddu capasiti’r busnes a chreu cyfleoedd i ddatblygu cynhyrchion newydd.

Rhoddodd Iain Cox, Cynghorydd Cynaliadwyedd Busnes Cymru, gymorth pellach trwy gynnig cyngor ar arbed ynni mewn perthynas â gweithgareddau’r ffatri a’r busnes. Arweiniodd hyn at roi sawl mesur ar waith, yn cynnwys inswleiddio er mwyn rhwystro gwres rhag dianc, goleuadau rhad ar ynni, a phrynu offer sydd wedi’u hachredu ar sail effeithlonrwydd ynni.

Medd Annette Butler, Rheolwr Datblygu Busnes yn APSM: “Dros y blynyddoedd rydym wedi cael cyngor a chymorth amhrisiadwy gan Busnes Cymru ac rydym yn frwdfrydig ynglŷn â’n cysylltiad, yn awr ac yn y dyfodol, gyda Kris Hicks, Rheolwr Perthynas Busnes Cymru, wrth inni barhau i dyfu ac ehangu.”

Cyngor Dda

Dyma awgrymiadau ardderchog APSM Engineering ar gyfer pwy bynnag sy’n dymuno dechrau neu dyfu ei fusnes ei hun:

  • cofiwch gael cynllun busnes cadarn
  • gwnewch yn siŵr eich bod yn deall eich marchnad
  • gwrandewch ar eich cleientiaid
  • gweithiwch yn galed
  • ewch ati i greu tîm da

 

 

 

 

Conversion pixel