Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Aspen Forestry Services

Aspen Forestry Services

 

 

Mae Stuart Fernie o'r Fenni yn rhedeg Aspen Forestry Services, sy'n darparu gwasanaethau coedwigaeth, garddio a chynnal a chadw i gleientiaid y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Cafodd gefnogaeth gan Ymgynghorydd Cynaliadwyedd o Fusnes Cymru ac mae wedi ymrwymo i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru sy'n sicrhau:

  • Defnydd effeithlon o adnoddau a defnyddiau
  • Lleihau'r defnydd o gerbydau
  • Monitro a mesur gweithgaredd

Cyflwyniad i'r busnes

Sefydlodd Stuart Fernie Aspen Forestry Services 5 mlynedd yn ôl i ddarparu gwasanaethau contractio coedwigaeth gan gynnwys plannu, chwistrellu, ffensio a chodi arwyddion ar ran cyrff cyhoeddus megis Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gyda thîm profiadol, mae Aspen Forestry Services hefyd yn arbenigo mewn gwaith yn y sector preifat fel torri gwair, plannu a chynnal a chadw coedwigaeth.

Beth aethoch chi ati i'w gyflawni yn eich busnes?

Es ati i leihau gwastraffu adnoddau mewn tri maes allweddol:

  • Mae'r holl weithgareddau'n cael eu monitro a'u mesur. Er enghraifft, pan ydym yn chwistrellu cemegau, rydym ond yn targedu chwyn er mwyn lleihau'r dŵr a'r cemegau a ddefnyddir.
  • Cynllunio priodol i leihau nifer y teithiau a wneir a chael cerbydau mwy effeithlon o ran tanwydd yn lle cerbydau hŷn.
  • Lleihau'r defnydd o ddeunyddiau a'u hailddefnyddio lle bynnag y bo modd. Dim yn gor-archebu nwyddau traul a nwyddau darfodus. Cyfathrebu â chwsmeriaid ynghylch faint sy'n cael ei ddefnyddio mewn gwirionedd.

Pa heriau a wyneboch?

Y brif her a wynebais oedd ceisio newid y dulliau gweithio presennol ac argyhoeddi cwsmeriaid nad yw effeithiolrwydd y gwaith yn cael ei leihau (os ydym yn defnyddio llai o gemegau ar safle chwistrellu, rhaid i ni allu dangos i'r cwsmer fod y canlyniad yn dal i fod yn safle heb chwyn). Hefyd, ceisio "perswadio" cwsmeriaid i drefnu gwaith yn effeithlon (os oes gennym ddwy dasg yn yr un ardal, rydym yn ceisio eu hamserlennu ar yr un pryd neu'n olynol).

Her arall oedd dod o hyd i gerbyd addas a fydd yn gwneud yr hyn y mae angen i ni ei wneud, ond sydd hefyd yn lanach ac yn fwy effeithlon o ran tanwydd. Yn fy marn i, dylai mwy o help fod ar gael i helpu busnesau bach i gael cerbydau newydd yn lle hen gerbydau sy'n llygru. Rwyf bellach wedi dechrau cael y buddion ariannol yn ôl o'n cerbyd newydd a bydd yn parhau i fod o fudd i'r busnes a'r amgylchedd, ond roedd yn gost fawr ar y pryd.

Cymorth Busnes Cymru

Cysylltodd Stuart â gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru a chafodd gyngor busnes cyffredinol i ymateb i dwf annisgwyl. Aeth i weithdy tendro lle cyflwynodd yr ymgynghorydd cynaliadwyedd arbenigol Paul Carroll ef i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru.

Ar ôl ymrwymo i nifer o gamau i sicrhau arferion cynaliadwy o fewn y busnes, mae Stu ers hynny wedi gallu sicrhau nifer o gontractau tra hefyd yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynllunio amgylcheddol cadarn. Roedd hyn yn cynnwys contract i dorri ardaloedd o flodau gwyllt ar gyfer Canolfan Ymwelwyr Garwnant unwaith neu ddwywaith y flwyddyn i annog mwy o rywogaethau o flodau gwyllt i ddatblygu. Mae lleihau nifer y toriadau wedi bod yn llwyddiant gwirioneddol ac wedi arwain at fwy o arbedion cost o ran effeithlonrwydd tanwydd.

Mae Stuart hefyd wedi sicrhau contract yng Nghoedwig Coed Gwent i leihau’r ardal sy’n cael ei thrin â chemegau i arbed dŵr a deunyddiau cemegol.

Canlyniadau

  • Cymorth ymgynghorol i helpu gyda thwf busnes.
  • Cyngor cynaliadwyedd ac ymrwymiad i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru i helpu gyda'r defnydd effeithlon o adnoddau.
  • Sicrhau contractau newydd.

Roedd Paul yn hynod frwd dros yr Addewid Twf Gwyrdd pan wnaethon ni gyfarfod mewn gweithdy tendro Busnes Cymru. Fe wnaeth hyn wir fy helpu i ymrwymo'n llawn i'w gyflawni. Mae'n wybodus am gynaliadwyedd a busnes, a phan nad oedd ganddo arbenigedd mewn pwnc, fe wnaeth fy nghyfeirio at gydweithwyr eraill yn Busnes Cymru. Esboniodd Paul yn dda iawn nad achub yr amgylchedd yn unig yw'r syniad ond creu GWIR gynaliadwyedd i'n busnesau a Chymru.

Cynlluniau a dyheadau ar gyfer y dyfodol

Rwyf am barhau yn ysbryd yr Addewid Twf Gwyrdd gan fy mod eisoes wedi dechrau gweld y buddion o ran proffidioldeb. Fy uchelgais go iawn yw argyhoeddi pawb sy'n gyfrifol am reoli llystyfiant mewn mannau cyhoeddus i newid y ffordd y mae'n cael ei reoli ac i newid y flaenoriaeth o ymddangosiad gweledol i fioamrywiaeth. Mae llawer o enghreifftiau o hyn eisoes ar waith (blodau gwyllt yn cael eu plannu ar gylchfannau, rhai ymylon ffyrdd ddim yn cael eu torri mor rheolaidd, ac ati), ond mae'n annerbyniol ein bod yn dal i chwistrellu cemegau ar laswellt wrth ymyl palmentydd gan fod hyn yn ddatrysiad dros dro ac nid yw'n atal llystyfiant rhag tyfu. Rydym hefyd yn dal ati i dorri gwair trwy'r haf i'w wneud yn "daclus". Mae perchnogion tai yn ymateb (nid yw llawer o bobl yn torri eu glaswellt bob wythnos bellach) ond nid yw'r bobl sy'n gyfrifol am fannau cyhoeddus yn gosod esiampl ddigon da. Rydym ar ganol astudiaeth achos ar y cyd â chwsmer sydd eisoes yn dangos, trwy beidio â thorri'r gwair, ein bod yn sicrhau arbediad ariannol i'r cwsmer, yn creu cynefin i wenyn, gloÿnnod byw a bywyd gwyllt arall, ac nid yw'r cyhoedd yn cwyno os ydynt yn cael gwybod pam.

Pe hoffech ddarllen mwy o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chi i sefydlu neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/astudiaethau-achos neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.

Conversion pixel