Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Baked by Lou

Baked by Lou

 

Ar ôl graddio mewn Ymarfer Celf (cyfuniad o gelfyddyd gain a hanes celf) a chwblhau cwrs TAR mewn Celf a Dylunio, penderfynodd Louisa Mallett droi ei brwdfrydedd creadigol yn fusnes bach,Baked by Lou.

Sefydlwyd Baked by Lou yn 2017. Mae’n fusnes creadigol sy’n cynhyrchu gemwaith  a chyfwisgoedd unigryw wedi’u pobi. Daw’r ysbrydoliaeth am yr eitemau o liwiau llachar a phrintiau y 90au, yn ogystal â’r awydd i greu  eitemau ymarferol y gall pawb eu mwynhau. Mae Louisa’n gweithio gyda serameg a chlai polymer yn bennaf.

Beth ddaru nhw

Mae Louisa yn addysgwr brwdfrydig. Ar hyn o bryd, mae’n darparu cyrsiau dysgu seiliedig ar waith i brentisiaid busnes, lle mae’n ceisio defnyddio ei sgiliau creadigol cymaint â phosib.

Yn 2016, dechreuodd fynychu dosbarthiadau nos mewn serameg i loywi’r sgiliau a’r wybodaeth yr oedd wedi’u dysgu yn ystod ei chwrs gradd. Ysgogodd hynny awydd ynddi i ddechrau creu pethau eto.

Gyda llawer o’i ffrindiau’n rhedeg eu busnesau creadigol eu hunain, cyflwynwyd  Louisa i’r cwrs 5-9 a gynigir gan Ganolfan Arloesi Menter Cymru. Ar y cwrs hynod addysgiadol ac ysgogol hwn y daeth i gysylltiad â Carla Reynolds, un o Gynghorwyr Busnes Cymru, a’i helpodd gyda’r holl gymorth yr oedd ei hangen cyn dechrau ein busnes gemwaith ei hun.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

“Fe fyddwn i’n gofyn mwy o gwestiynau ac yn gofyn am help yn gynharach. Petawn i wedi gwybod bod cymorth fel Busnes Cymru a Chanolfan Arloesi Menter Cymru yno, byddwn i wedi dechrau hyn i gyd ynghynt! Ond dydw i ddim yn difaru dilyn y llwybr hwn ac rwy’n credu bod popeth yn digwydd yn y drefn y mae am reswm.” – Louisa Mallett

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

“Yn ddiweddar, fe gafodd fy ngwaith sylw mewn cylchgrawn creadigol gwych rwy’n ei edmygu’n arw, sef Caboodle. Mae’n arddangos gwaith creadigol a gwaith gan ddylunwyr-wneuthurwyr o bob cwr o’r byd, ac rwy’n hynod falch o gael bod yn rhan ohono.  

Ychydig fisoedd yn ôl, cefais fy newid gan fy nhîm Etsy ar gyfer digwyddiad yn Llundain ac roeddwn ddigon ffodus i gael fy ngwahodd gan Etsy i fynychu Pride yn Llundain a gwerthu fy eitemau yn eu marchnad yn Tate Britain.”

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes? Os ydynt, sut mae hyn wedi eu helpu

“Dydw i ddim yn defnyddio’r Gymraeg ond yn ddiweddar, rwyf wedi cael enw parth .wales, yn hytrach na mynd am .com neu .co.uk, ac rwy’n falch iawn o hynny!”

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Gan nad oedd gan Louisa wybodaeth na phrofiad blaenorol o sefydlu a rhedeg busnes, cafodd ei chyflwyno i’w Chynghorydd  Busnes Cymru, Carla Reynolds, mewn digwyddiad Canolfan Arloesi Menter Cymru. 

Mynychodd weithdy Cychwyn a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni yng Nghaerdydd ac yna fe gafodd gymorth cyn cychwyn busnes gan Carla, a’i helpodd gyda chynlluniau busnes a marchnata, agweddau ariannol, materion CThEM, treth a chadw cyfrifon.  

Hefyd, fe gafodd Louisa gymorth gan Carla i gael siopau crefft annibynnol a manwerthwyr mwy i gyflenwi ei nwyddau. Yn ogystal, cyfeiriodd Carla y busnes at Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cymorth gyda marchnata digidol, ac at fodiwlau ar-lein Busnes Cymru i feithrin ei hyder a thyfu’r busnes ymhellach.

Dywedodd Louisa: “Mae Carla wedi mynd i drafferth i roi cyngor gwych imi. Rwyf wedi dilyn ei chamau a’i chyngor ac rwy’n bendant wedi gweld y manteision! Mae wedi amser i ddysgu am fy musnes a fy niwydiant, ac rwy’n teimlo ei bod hi a Busnes Cymru wir eisiau fy helpu i ac entrepreneuriaid eraill fel fi.”

Cyngor Da

Cyngor Louisa i unrhyw un sy’n awyddus i gychwyn neu dyfu ei fusnes ei hun:

  • mae digonedd o gymorth a chyngor i’w gael, peidiwch â bod ofn gofyn amdano
  • manteisiwch ar gymorth Busnes Cymru – maent yn cynnig llawer iawn o diwtorialau gwych ac mae eu ganddynt wybodaeth benigamp
  • ar gyfer busnesau creadigol a’u tebyg, ceir llawer o leoliadau gweithio cydweithredol, megis Rabble, Sustainable Studio a Chanolfan Arloesi Menter Cymru, sy’n barod i helpu a chefnogi unrhyw un a phawb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel