Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

BioPaxium Technologies Ltd

BioPaxium Technologies Ltd

 

Wedi’i sefydlu gan Peter Davies yn 2017, menter newydd gyffrous yw cwmni technoleg BioPaxium Technologies Ltd. sy’n arbenigo mewn atebion pecynnu ecogyfeillgar arloesol sy’n darparu rhywbeth gwahanol i hambyrddau plastig CPET (polyethylene terephthalate wedi’i risialu) sy’n cael eu defnyddio’n aml mewn pecynnu prydau parod.

Lleolir y busnes yn Wrecsam gyda thîm corfforaethol sy’n arbenigo mewn ymchwil a datblygu cynhyrchion i’w defnyddio yn y sector bwyd, fel prydau parod (wedi’u rhewi a’u hoeri). Mae pob cynnyrch yn defnyddio ffibrau pwlp wedi’u mowldio (coed gwyryf, siwgr betys bagasse, bambŵ a gwellt gwenith) a fformiwleiddiadau bio-polymer, y cwbl yn ailgylchadwy, yn bydradwy, y mae modd ei gompostio, sy’n eu gwneud yn ddelfrydol fel dewis arall i becynnu plastig

Ar hyn o bryd mae BioPaxium yn cyflogi 5 o staff sy’n gweithio gyda’i gilydd i fireinio hambwrdd bwyd ailgylchadwy’r dyfodol.

Beth ddaru nhw

Gyda 10 mlynedd o brofiad Ymchwil a Datblygu fformiwleiddiadau ffibr a bio-polymer wedi’u mowldio amrywiol ar gyfer pecynnu ecogyfeillgar, yn ogystal ag uchelgais, angerdd a gyriant i helpu’r amgylchedd drwy leihau’r defnydd o hambyrddau plastig yn y sector prydau parod, penderfynodd Peter sefydlu cwmni technolegau BioPaxium Technologies ar ei liwt ei hun. 

Mae Peter a’i dîm, gyda chymorth Hwb Menter Busnes Cymru Wrecsam wedi cael lleoliad lle gallant weithio ohono, cynnal cyfarfodydd pwysig, a chadw costau’n isel nes y deir o hyd i gyllid. “Rydyn wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru i holi am gymorth a chyllido’r prosiect, fel y gallwn wireddu’r cynnyrch. Maen nhw wedi llwyddo i ddyfarnu grant gan Innovate UK i’n helpu i ddatblygu’r cynnyrch ac ariannu llawer o’r profion angenrheidiol, proses sy’n mynd rhagddi.” - Peter Davies

Ar hyn o bryd, mae’r busnes yn chwilio am fuddsoddiad i agor ei ganolfan Gweithgynhyrchu gyntaf yn y DU yn 2019/20, yn dilyn trafodaethau helaeth gyda gweithgynhyrchwyr bwyd. Dyma ddangos blaengaredd cyffrous mewn diwydiant, yn gweithio tuag at economi gylchol yn y sector pecynnu bwyd.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

“Da ni ddim yn siŵr a fydden ni wedi newid dim, oherwydd mi alwodd am gryn ymroddiad gen i i ddeall y prosesau ynglŷn â chreu ffibr wedi’i fowldio, ac mi gymerodd hyn amser. Gyda gwell gwybodaeth, gall y cynnyrch symud ymlaen i’r camau hynod o gyffrous nesaf.”

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

Ar ôl 10 mlynedd o ymrwymiad a gwaith caled, un o adegau mwyaf balch Peter yw creu cynnyrch fydd yn disodli plastig du ac yn helpu i leihau’r effaith enfawr a gaiff hyn ar ein hamgylchedd. Adeg falch arall oedd mynd i ddigwyddiad ‘Pitch at the Palace 10.0’ yn Nhachwedd 2018, lle gwnaeth busnesau gyflwyno eu syniadau o flaen cynulleidfa ddeallus o fuddsoddwyr posibl a phobl fusnes. Mae un ohonynt mewn trafodaethau gyda Peter ar hyn o bryd.

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes? 

“Nid yw’r Gymraeg wedi cael ei defnyddio drwy’r prosiect hyd yma, ond rydym yn edrych ar gynhyrchu’r cynnyrch yn fuan ac yn awyddus i leoli yng Ngogledd Cymru.”

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Cyn sefydlu’r busnes, derbyniodd Peter gymorth ymgynghorol gan wasanaeth Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru, ac ar ôl hynny, gan David Walker, Cynghorydd Cynaliadwyedd. Darparodd gymorth a chanllawiau ar bolisïau a systemau rheoli amgylcheddol, monitro adnoddau, ôl-troed carbon cynhyrchion newydd, CSR a phwysigrwydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Ychwanegodd Peter: “Mae Hwb Menter Busnes Cymru Wrecsam wedi bod yn werthfawr iawn ac mae’n sicrhau awyrgylch gwaith perffaith i’r camau cychwynnol hynny wrth sefydlu busnes. Bu grant Innovate UK, a sicrhawyd gennym drwy Lywodraeth Cymru’n fanteisiol iawn fel cymorth i ni allu datblygu’r cynnyrch a’i wireddu, nid i fod ond yn freuddwyd.”

Cyngor Dda

Dyma brif gynghorion BioPaxium Technologies i’r sawl sy’n bwriadu dechrau neu dyfu ei fusnes ei hun:

  • parodrwydd i ddysgu – araf bach mae dal iâr, ond fe ddewch chi ddysgu
  • angerdd - canolbwyntiwch ar rywbeth yr ydych yn teimlo’n angerddol yn ei gylch, nid yr hyn ddaw â’r arian mwyaf i chi, mae angen cymhelliant a gyriant yn yr hyn yr ydych yn ei gredu 
  • dyfalbarhad – daliwch ati, rhowch gynnig arni a symudwch ymlaen
  • mwynhewch a chymerwch un cam ar y tro. Pwyllwch, bywyd o ddringo a disgyn am yn ail ydyw, byddwch yn wrol ac yn ymroddedig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel