Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Brød - Y Popty Danaidd

Brød - Y Popty Danaidd

 

Popty bychan a siop goffi annibynnol a sefydlwyd gan Betina Skovbro yn 2015 yw Brød. Mae’n cynhyrchu amrywiaeth o fara, crystiau a theisennau Danaidd. Mae’r busnes yn darparu cynhyrchion ffres gwych, a hynny gyda gwasanaeth cyfeillgar a gwresog.

Mae’r Popty Danaidd yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn dod â blas o Sgandinafia i brifddinas Cymru, ac fe’i dewiswyd fel Busnes Newydd Gorau 2016 a Chaffi/Siop Goffi Orau 2017 yng Ngwobrau Bywyd Caerdydd.

Beth ddaru nhw

"Gall y siwrnai o’r syniad gwreiddiol i fusnes gweithredol fod yn un hir, ac mae’n rhyfeddol faint o bobl sy’n chwarae rhan er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn digwydd. Fe gefais help gan ffrindiau a theulu – bydden nhw bob amser yn gofyn sut roedd pethau’n mynd neu’n cynnig cyngor pwysig ar ambell i beth. Roedd yr holl elfennau hyn o help i brofi a mireinio’r syniad ar gyfer y busnes. Fe gawson ni gymorth a chyngor gan Busnes Cymru hefyd, ac roedd hynny o help inni sefydlu a thyfu." Betina Skovbro

Erbyn hyn, mae’r Popty Danaidd wedi hyfforddi dau bobydd prentis yn llwyddiannus drwy’r cynllun ACT ac mae Betina wedi cofrestru ar raglen hyfforddiant arweinyddiaeth a ddarperir gan Chwarae Teg i ddatblygu ei sgiliau busnes a’i gwybodaeth ymhellach.

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

"Agor ein drysau am y tro cyntaf. Bu’r siwrnai i gyrraedd y pwynt hwnnw’n un rhyfeddol – ac mae heriau newydd yn codi bob dydd. Mae’n dal yn anodd credu mai dim ond syniad gwallgof oedd hyn dair blynedd yn ôl. Roedd ei droi’n gynllun ac yna’n realiti yn dasg enfawr - gyda phentwr o rwystrau ar hyd y ffordd. Ond roeddwn i’n gwybod bod rhaid imi roi cynnig arni: doeddwn i ddim am iddo fod yn syniad y byddwn i’n difaru peidio gweithredu arno. Heddiw, gyda’r tîm gwych sydd gennym yma, rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at y dyfodol."

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes? Os ydynt, sut mae hyn wedi eu helpu

"Mae’r Popty Danaidd yn defnyddio Cymraeg, Saesneg a Daneg yn ei fusnes o ddydd i ddydd. Yn hynny o beth, mae iaith yn rhan bwysig o’n hunaniaeth. Fe welwch lawer o enwau Daneg gwreiddiol ar y cynhyrchion, ond gan ein bod wedi’n lleoli ym mhrifddinas Cymru ac mewn ardal lle ceir llawer o siaradwyr Cymraeg, rydyn ni hefyd wedi ceisio cynnwys y Gymraeg yn ein gwaith o’r cychwyn. Rydyn ni’n  hynod falch o’n bwydlen deirieithog!"

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Y tro cyntaf y cafodd Betina gymorth gan Busnes Cymru oedd yn 2015, a hynny i gael benthyciad cychwyn busnes i sefydlu ei phopty.

Ar hyn o bryd, mae’r Popty Danaidd yn elwa yn sgil y cymorth y mae’n ei gael gan un o Reolwyr Perthynas Busnes Cymru, Kris Hicks, sy’n gweithio gyda Betina ar gynlluniau’r busnes ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys llunio cynllun recriwtio strategol, yn ogystal ag edrych ar opsiynau a allai helpu gyda thwf y popty yn y dyfodol.

I fynd i’r afael â’r heriau recriwtio yr oedd y busnes yn eu hwynebu, cawsant eu cyfeirio gan Kris at un o Gynghorwyr Adnoddau Dynol Busnes Cymru, Cathryn Edwards, a helpodd Betina i baratoi contractau cyflogaeth a pholisïau Adnoddau Dynol priodol. Yna cawsant help gan Alun Wade, Cynghorydd Sgiliau gyda Busnes Cymru, gyda’r cynllun recriwtio ac i edrych ar gyfleoedd i gydweithio â phrifysgolion a’r cynllun Twf Swyddi Cymru.

Dywedodd Betina: "Pan fyddwch chi’n cychwyn busnes, byddwch chi’n cael cymorth ar sawl ffurf - a dweud y gwir, mae rhywun angen cymaint o help â phosib yn y dyddiau cynnar hynny! Oherwydd y cymorth a gefais gan gynghorwyr Busnes Cymru, fe lwyddais i droi fy ‘syniad gwallgof’ yn gynllun busnes synhwyrol. Roedd hwnnw’n gam pwysig iawn tuag at gyflawni fy uchelgais. Roedd yn hwb i fy hyder ac yn ysbrydoliaeth i fod eisiau dysgu mwy ar hyd y ffordd. Hefyd, fe wnaethon nhw gefnogi fy nghais am fenthyciad cychwyn busnes a oedd yn cael ei ariannu gan y llywodraeth, a fu’n rhan bwysig o’r jig-so ariannol."

Cyngor Da

Dyma gyngor Betina i unrhyw un arall sy’n awyddus i gychwyn neu dyfu ei fusnes ei hun:

  • peidiwch â bod ofn dilyn eich breuddwyd
  • dilynwch eich greddf
  • byddwch yn barod am unrhyw beth a phopeth
  • peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau – dyna sut mae rhywun yn dysgu pethau newydd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel