Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Columbus Campervans

Columbus Campervans

 

Sefydlwyd Columbus Campervans  gan James Page yn 2016 ac mae’n cynnig profiad unigryw i dwristiaid a theuluoedd, sef crwydro Gorllewin Cymru ac atyniadau’r ardal o gwmpas mewn camperfan clasurol.

Mae’r busnes wedi’i leoli ger Abertawe ac o fewn pellter gyrru i draethau Gŵyr – sydd wedi ennill gwobrau lu, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ar hyn o bryd mae’n cynnig dau gamperfan Volkswagen clasurol, sydd ar gael ar gyfer priodasau, gwyliau hir a byr, ac achlysuron arbennig.

Mae James eisoes yn cynllunio i gyflwyno gwasanaethau ychwanegol i gyfoethogi’r pecyn y mae Columbus Campervans’ yn ei gynnig, gan gynnwys basgedi bwyd yn cynnwys cynhyrchion lleol lle bo hynny’n bosib.

Beth ddaru nhw

Peiriannydd Dylunio yw James yn ôl galwedigaeth, ac roedd yn arfer gweithio gyda busnes peirianneg fodurol yn Nafen, Llanelli. Penderfynodd roi’r gorau i’w swydd yn 2015 i ganolbwyntio ar ddatblygu ei fusnes ei hun.

“Cyn agor y Busnes, cymerais ran mewn gweithdy Rhoi Cynnig Arni a drefnwyd gan Busnes Cymru. Roeddwn eisiau gweld a oeddwn yn gwneud y dewis iawn drwy gychwyn busnes ac eisiau deall beth oedd angen i mi ei wybod. Roeddwn hefyd eisiau gwybod a oedd unrhyw gymorth arall ar gael, megis mentora. Un peth rwyf wedi’i ddysgu yn fy niwydiant i yw bod hwn yn fusnes eithaf unig, sy’n golygu bod gwneud penderfyniadau yn gallu bod yn anodd.

Wedi imi benderfynu mai dyma oedd y peth iawn i mi, es ati i lunio cynllun. Roeddwn i’n gwybod yn union beth roeddwn eisiau ei wneud, felly ymchwiliais i’r farchnad a’i astudio nes oeddwn i ddigon hyderus i wybod beth oedd rhaid imi ei wneud.

Fe gefais gymorth gwych gan gynghorwyr Busnes Cymru, a oedd yn fy arwain gam wrth gam drwy’r hyn yr oedd angen imi ei gael a’r hyn yr oedd angen imi ei wneud, gan gynnwys tasgau syml fel cofrestru’r cwmni a chael gwefan.”

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

“Roeddwn am i bopeth fod yn ei le yn iawn ac yn barod i gael ei frandio fel ‘busnes’ cyn mynd ati i ddechrau masnachu, er bod modd cychwyn gyda’r hanfodion yn unig. Os oes gennych chi ffôn symudol a chynnyrch, rydych chi’n barod i fynd. Oherwydd fy mod i eisiau popeth yn ei le, treuliais ormod o amser o lawer yn chwilio am leoliad ac ati, heb gael unrhyw lwyddiant. Treuliais ormod o amser yn chwilio am gymorth ariannol hefyd – roedd yn syndod i mi nad oedd dim i’w gael!” – James Page

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

“Mae llawer o bethau wedi dod â balchder i mi ers cychwyn y busnes, o gofrestru enw’r busnes i’r tro cyntaf y gwnaeth rhywun logi. Rwy’n hynod falch o'r ffaith fod ein camperfans yn ymddangos yn hysbyseb deledu nesaf Croeso Cymru!

Ond rhaid dweud, bob tro y bydd camperfan yn cael ei ddychwelyd a’r cwpl neu’r teulu yn wên o glust i glust oherwydd eu bod wedi cael amser mor dda, bydd hynny’n rhoi pleser mawr i mi. Rwyf eisiau i gwsmeriaid ddychwelyd gydag atgofion arbennig, ac mae gwybod bod Columbus yn rhan o hynny’n bwysig iawn i mi ac yn gwneud imi deimlo’n hynod falch.”

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes? Os ydynt, sut mae hyn wedi eu helpu

“Hyd yma, yn anffodus, dydyn ni ddim wedi defnyddio’r Gymraeg yn y busnes, ond bydda i’n aml yn cael ymwelwyr o Loegr (a hyd yn oed ymwelydd o Galiffornia) yn diolch imi yn Gymraeg. Mae gweld eu bod wedi gwneud ymdrech i ddysgu hyn er mwyn dangos eu gwerthfawrogiad yn beth braf.”

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Fe gynhaliodd Hywel Bassett, cynghorydd James o Busnes Cymru, asesiad diagnostig o’r busnes ac adolygu ei gynllun busnes a’i ragolygon ariannol.  Rhoddodd gyngor iddo ar ble i chwilio am gymorth ariannol ychwanegol ac opsiynau addas o ran bancio ar gyfer busnes. Fe gafodd James ei annog gan Hywel i roi cynllun marchnata  strategol, cynhwysfawr at ei gilydd ac i ystyried partneriaethau posib a thechnegau negodi wrth drafod â chyflenwyr.

Asesodd Hywel ba mor ymarferol oedd cynllun ariannol James a rhoddodd gyngor iddo ar ofynion yswiriant busnes a chyfreithiol cwmni cyfyngedig. Rhoddodd gymorth i James wrth iddo chwilio am leoliad addas i’r busnes hefyd.

Yn dilyn y cyngor, sefydlodd James Columbus Campervans fel cwmni cyfyngedig, ac ers hynny mae wedi lansio ei wefan ei hun. Cyfeiriwyd James at ragor o gymorth arbenigol gan Busnes Cymru, gan gynnwys gweithdai cyfryngau cymdeithasol a marchnata, a Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Gan nad oedd James wedi rhedeg busnes o'r blaen, a chan fod y profiad yn gallu bod yn un unig a heriol ar brydiau, fe gafodd ei baru â mentor drwy Raglen Fentora Busnes Cymru. Ar hyn o bryd, mae Max McDermott yn helpu James gyda marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol, busnes yn gyffredinol, a sut i ddefnyddio ei wefan newydd i’w photensial llawn a sicrhau bod cwsmeriaid posib yn dod yn gwsmeriaid go iawn.  

Dyma ddywedodd James am y berthynas gyda’i fentor: “Mae cael mentor wedi bod o help i mi. Mae gwybod bod rhywun yno i helpu gyda’r penderfyniadau symlaf neu anoddaf y mae’n rhaid eu gwneud yn gysur. Yn fy niwydiant i yn benodol, ychydig iawn o arbenigwyr sydd ar gael i siarad â nhw a chael cymorth, felly mae cyngor mentor yn beth gwerthfawr iawn.

Yn ogystal â fy helpu  gyda’r busnes, mae fy mentor Max wedi fy helpu y tu allan i’r gwaith. Fyddwn i ddim wedi disgwyl hyn a galla i ddim pwysleisio ddigon faint rwy’n gwerthfawrogi’r help a’r anogaeth mae wedi’u rhoi i mi. Roeddwn i’n ffodus iawn yn cael mentor mor dda. Does dim rhaid cysylltu bob wythnos, neu hyd yn oed bob mis. Mae gwybod y bydd y mentor yno pab fyddwch ei angen yn galonogol.”

Dyma oedd sylw James Page ar y cymorth a gafodd gan Busnes Cymru: “Roeddwn i’n arfer teimlo bod gweithio i mi fy hun a rhedeg fy musnes fy hun yn rhywbeth oedd y tu hwnt i’m cyrraedd, ond drwy Busnes Cymru fe drodd y syniad yn wirionedd. Maen nhw’n eich annog go iawn ac mae’r mentora’n tawelu fy meddwl, gan fy mod yn gwybod bod help a chyngor ar gael imi bob amser.

Mae cael gwybodaeth a phrofiad fy mentor wrth law a gweld y mentor yn rhoi o’i amser personol ac amser ei fusnes i helpu eraill yn rhyfeddol. Mae wir yn haeddu canmoliaeth. Rwy’n annog unrhyw un sy’n cael cynnig hyn i fanteisio i’r eithaf arno.”

Cyngor Da

Cyngor James i unrhyw un arall sy’n awyddus i gychwyn neu dyfu ei fusnes ei hun yw:

  • defnyddiwch Busnes Cymru i’ch helpu i sefydlu ac i gael cymorth, mae bob amser yn well cael siarad â rhywun sy’n gwybod am fusnes
  • ymchwiliwch i’ch marchnad a’i astudio, a phan fyddwch chi’n meddwl eich bod wedi gorffen, gwnewch hynny eto
  • gwnewch yn siŵr fod gennych strategaeth farchnata
  • mae’r cyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn, ewch ar ambell i gwrs, a byddant o fantais i’ch cwmni
  • byddwch yn frwdfrydig am yr hyn rydych yn ei wneud, ond peidiwch â bod ofn mentro i wahanol gyfeiriadau er mwyn cynyddu’ch elw.

 

 

 

 

Conversion pixel