Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

CSH Thermal Imaging Ltd

CSH Thermal Imaging Ltd

 

Sefydlwyd CSH Thermal Imaging Ltd . (CSH Thermography yn flaenarol) sydd â’i ganolfan ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan Christopher Harding ac mae’n darparu gwasanaethau thermograffig diagnostig i’r sectorau Peirianyddol a Gweithgynhyrchu, gan ganiatáu i chi ddychmygu a dilysu’n syth berfformiad thermol mewn amser real.

Mae’r busnes yn arbenigo mewn arolygu thermograffig ar gyfer cleientiaid masnachol, diwydiannol a domestig trwy ddefnyddio camera delweddu thermol. Dengys yr arolygon wybodaeth megis colli gwres trwy’r eiddo, problemau insiwleiddio, difrod gan ddŵr a lleithder, yn ogystal â gostwng yr amser nad yw peiriannau ar gael i’w defnyddio, a hynny’n amser heb ei drefnu, gwella dibyniaeth a gostwng costau atgyweirio drud ar gyfer diwydiant, ymhlith eraill. 

Lansiwyd CSH Thermal Imaging Ltd yn 2017 ac ar hyn o bryd mae’n cyflogi un person.

Beth ddaru nhw

Roedd Chris dan fygythiad o gael ei wneud yn ddi-waith gan ei gyflogwr pan benderfynodd ddefnyddio’i sgiliau a’i 25 mlynedd o brofiad i ddechrau ei fusnes ei hun, yn darparu gwasanaeth thermograffig i’r sectorau Peirianyddol a Gweithgynhyrchu yng Nghymru a Lloegr.

Cynhaliodd waith ymchwil sylweddol i’r farchnad ar y sylfaen cleientiaid bosib a’r llu gysylltiadau yr oedd wedi’u sefydlu trwy ei swydd gyfredol. Er bod ganddo sgiliau’r diwydiant a’r profiad ohono, yn ogystal â gwybodaeth leol dda, nid oedd gan Chris unrhyw brofiad o redeg ei fusnes ei hun, felly trodd at Fusnes Cymru am gymorth gyda chefnogaeth i sefydlu ei fusnes, ei gynllunio a’i farchnata.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

Dim - Roedd cyngor a chefnogaeth Busnes Cymru’n hynod ddefnyddiol i Chris gan i hyn ganiatáu iddo gael dealltwriaeth gliriach o’r holl agweddau sy’n ymwneud â rhedeg busnes. Pe na bai cefnogaeth wedi bod ar gael, byddai wedi cymryd mwy o amser i Chris fynd amdani a dechrau ei fusnes.

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

"Fy eiliad balchaf oedd pan gefais fy ngalwad cyntaf gan gleient a sicrhau fy narn cyntaf o waith. Roeddwn ar ben fy nigon gan mai dyna pryd y credais yn wirioneddol fy mod wedi dod yn fos arnaf fi’n hun a bod gennyf y pŵer i wneud penderfyniadau’n annibynnol."

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Cysylltodd Chris â Busnes Cymru i wneud ymholiadau ynghylch cymorth gyda dechrau ei fusnes ei hun. Aeth i weithdy ‘Dechrau a Chynnal Busnes - Mynd Amdani’ ym Mhontypridd er mwyn cael gwybodaeth werthfawr am fusnes ac, yn sgil hyn, fe’i cefnogwyd gan ymgynghorydd ym Musnes Cymru, Shahid Islam.

Rhoes Shahid gyngor i Chris ar broses sefydlu ei fusnes a’i gynorthwyo gyda’i gynllunio’n ariannol a’i farchnata. At hyn, cynorthwyodd Chris gyda’r gofynion cyfreithiol ar gyfer unig fasnachwr, y dreth ac Yswiriant Cenedlaethol, cyflwyno tendrau, prisiau, TAW a chyfeiriodd y busnes ymhellach at sefydliadau cefnogi perthnasol neu gysylltiadau yn y diwydiant, gan gynnwys gweithdai ôl-ddechrau Cyflymu Cymru i Fusnesau a Busnes Cymru.

Yn sgil cefnogaeth ac arweiniad Busnes Cymru, roedd Chris yn gallu ennill y sgiliau a’r wybodaeth i ddechrau ei fusnes ei hun a lansiodd CSH Thermal Imaging Ltd yn llwyddiannus.

Dywedodd Chris: "Unwaith i mi gwblhau’r cwrs ‘Dechrau a Chynnal Busnes - Mynd Amdani’, cysylltodd Shahid â mi ynghylch syniadau posib ac i bwy y dylid marchnata CSH Thermal Imaging Ltd. Ar y pryd, roedd yn dda cael syniadau gan rywun arall o’r tu allan i’m cylch a chael eu mewnbwn nhw. O gofio profiad Shahid fel ymgynghorydd busnes, roedd ei safbwynt yn bwysig iawn i mi.

Mae wedi fy rhoi mewn cysylltiad â chysylltiadau lleol amhrisiadwy a gallaf anfon e-bost neu neges testun ato ar ddim ac mae bob amser yn barod i ateb fy ymholiadau. Rwyf yn wirioneddol ddiolchgar i Fusnes Cymru gan fy mod yn newydd i fusnes ac mae hi wastad yn braf cael cefnogaeth a chyngor dibynadwy pan fo’u hangen arnaf."

Cyngor Da

Dyma brif gynghorion Chris i unrhyw un arall sy’n bwriadu dechrau neu dyfu ei fusnes ei hun:

  • os oes gennych syniad busnes, peidiwch â llusgo’ch traed - rhowch bethau ar waith
  • sicrhewch eich bod yn cael cymaint o gymorth â phosib gan unrhyw un, cymerwch cymaint o wybodaeth i mewn ag y gallwch a defnyddiwch hi i gynorthwyo’ch busnes, gan fy mod wedi dod o gefndir diwydiant, roedd angen yr holl gymorth y gallwn ei gael arnaf i hyrwyddo’r gwasanaethau yn ogystal â mi fy hun ar lein, mae Busnes Cymru’n ddechrau da, mae cyrsiau’n rhad ac am ddim ac mae cefnogaeth ar gael pan fo’i hangen arnoch
  • defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol - sefydlwch dudalennau Facebook, Twitter ac Instagram ar gyfer eich busnes ochr yn ochr â’ch gwefan, mae hysbysebion yn y cyfryngau cymdeithasol yn rhesymol iawn eu pris, gall eu dosbarthu fod hyd yn oed yn haws, gallant arbed llawer o amser i chi a gallant, o bosib, gyrraedd cynulleidfa ehangach o gymharu â dulliau hyrwyddo traddodiadol eraill megis dosbarthu taflenni ar droed

 

 

 

 

 

Conversion pixel