Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cwt Gwyrdd

Cwt Gwyrdd

Lansio canolfan ddydd unigryw ar Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau pwrpasol i bobl gyda dementia.

Agorodd Cwt Gwyrdd ym mis Medi 2019 i ddarparu cyfleusterau canolfan ddydd unigryw i bobl gyda dementia ar Ynys Môn, ac ar yr un pryd addysgu'r gymuned leol a chodi ymwybyddiaeth o'r salwch. Cafodd y fenter gymdeithasol gyngor ar ddechrau busnes a recriwtio gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, ac mae'r fenter eisoes yn edrych ar ehangu a thyfu yn y dyfodol:

  • cyngor rheoli cysylltiadau wrth ddechrau busnes
  • lansiwyd yn llwyddiannus ym mis Medi 2019
  • crëwyd 4 swydd ran amser

Cyflwyniad i'r busnes

Mae Cwt Gwyrdd, sydd wedi ei leoli ar Ynys Môn yn ganolfan ddydd unigryw i bobl sy'n byw gyda dementia, sy'n hyrwyddo llesiant ac annibyniaeth, tra hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r salwch ledled yr ynys.

Yn cael ei rhedeg gan dîm o Gyfarwyddwyr, nod y fenter gymdeithasol yw sicrhau canlyniadau cadarnhaol i'r unigolion sy'n mynychu'r ganolfan, a'u galluogi nhw i barhau i gymryd rhan yn eu cymuned leol. Caiff hyn ei gyflawni drwy amrywiaeth o weithgareddau a phrofiadau synhwyrol, yn cynnwys sinema, therapi cerdd un i un, gweithgareddau sy'n pontio'r cenedlaethau gyda'r feithrinfa leol yn ogystal â therapi anifeiliaid anwes a llawer mwy.

Pam oeddech chi eisiau dechrau busnes eich hun?

Er bod yna oddeutu 45,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghrymu ar hyn o bryd, gyda 1189 ohonynt yn byw ar Ynys Môn, mae yna brinder gofal seibiant, cefnogaeth ac addysg ar gyfer eu teuluoedd/gofalwyr ar yr ynys. Nid yn unig y mae nifer o ganolfannau dydd lleol wedi cau, gan roi mwy o bwysau ar deuluoedd, ond mae yna brinder gwybodaeth yn y gymuned ynghylch y gwasanaethau a'r gweithgareddau sydd ar gael.

Cafodd Cwt Gwyrdd, sy'n masnachu fel Menter Gymdeithasol Park Mount (CIC), ei hymgorffori ar ddiwedd 2017. Wedi adolygu amrywiaeth o fodelau gofal cymdeithasol dementia ledled y DU a phrinder gwasanaethau ar Ynys Môn, penderfynasom adeiladu canolfan ddydd dementia i gefnogi’r elfennau cymdeithasol, corfforol, ysbrydol a seicolegol o ddementia yn ystod taith unigolyn â'r salwch drwy ffocysu ar y galluoedd a'r sgiliau sydd ganddynt ar ôl. Bydd y ganolfan ddydd yn rhoi cyfle i deuluoedd weithio a chyfrannu at eu heconomi leol, a fydd yn sbardun allweddol i'w ffyniant economaidd a'u lles.

Y ganolfan hefyd fydd y gyntaf ar Ynys Môn i weithredu’r arfer ‘pum tlws gwerthfawr’ wrth adnabod cyfnodau o ddementia. Byddwn hefyd yn defnyddio technegau cyfathrebu ac yn edrych ar bob 'tlws' mewn perthynas â gweithgareddau therapiwtig, ymddygiadau heriol, maeth, hydradiad a gweinyddu meddyginiaethau, ac yn creu cynlluniau unigryw personol sy'n cynnwys teuluoedd a gofalwyr y claf.

Pa heriau a wyneboch?

Un o'r prif heriau i ni wynebu oedd canfod cyllid. Rydym wedi dibynnu ar ychydig o grantiau bach gan Gyngor Ynys Môn a Menter Môn, codi arian, benthyciadau ac ewyllys dda bersonol y Cyfarwyddwyr.

Her arall rydym yn ei hwynebu ar hyn o bryd yw diffyg atgyfeiriadau - er i ni dargedu'r holl randdeiliaid perthnasol o'r awdurdod lleol, Betsi a'r Gymdeithas Alzheimer, mae atgyfeiriadau yn isel o hyd.

Pam wnaethoch chi fynd at wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru?

Cysylltodd Michelle Phillips, Cyfarwyddwr, a'r tîm, â Busnes Cymru gan eu bod nhw eisiau codi mwy o gyllid cyn lansio eu menter gymdeithasol canolfan ddydd dementia. Cafodd ei chefnogi gan y Rheolwr Cysylltiadau, Svetlana Ross, a ddarparodd gyngor ar faterion dechrau busnes a chymhellion recriwtio ar Ynys Môn, yn cynnwys Twf Swyddi Cymru a React3.

Canlyniadau

  • Cyngor rheoli cysylltiadau ar ddechrau busnes
  • Lansiad llwyddiannus ym mis Medi 2019
  • Crëwyd 4 swydd ran amser

I ddechrau, gwnaethom gais am grant o £25,000 yn yr haf gan Gronfa Her yr Economi Sylfaenol, a chawsom ein cefnogi gan ein Rheolwr Cysylltiadau, Svetlana, yn ystod y broses. Er nad oedd ein cais yn llwyddiannus, cawsom gyngor gwerthfawr ac roeddem yn gallu lansio'r busnes yng nghanol mis Medi, gan greu 2 swydd rhan amser gyda 2 arall yn barod i'w hysbysebu ar ôl i ni sicrhau mwy o atgyfeiriadau defnyddwyr gwasanaeth.

Ar hyn o bryd, rydym ar agor dau ddiwrnod yr wythnos, ond rydym yn bwriadu agor saith diwrnod yr wythnos, gan greu saith swydd ychwanegol.

Cynlluniau a dyheadau ar gyfer y dyfodol

Bydd y prosiect yn rhedeg am 2 -3 diwrnod am y 6 mis nesaf i sicrhau nad yw atgyfeiriadau yn cael eu brysio a bod cymarebau staff ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn gywir, gan ganiatáu gwasanaeth cynaliadwy o ansawdd. O fewn y flwyddyn, rydym yn bwriadu agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer cyfanswm o 15 defnyddiwr gwasanaeth bob diwrnod a chyflogi 10 aelod o staff llawn amser. Byddwn yn creu cysylltiadau gweithio gydag arbenigwyr dementia o Brifysgol Bangor, i godi mwy o ymwybyddiaeth o'r salwch. Unwaith bydd y prosiect wedi ei sefydlu, byddwn yn edrych ar sefydlu prosiectau cyffelyb ym Mae Colwyn a Chaernarfon.

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/astudiaethau-achos neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.

Conversion pixel