Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Dacey Ltd

Dacey Ltd

 

Sefydlwyd Dacey Ltd. ym 1972. Mae’n fusnes teuluol sy’n cynhyrchu esgidiau  orthopedig penodol i’r unigolyn, ac eitemau symudedd eraill, i’w cyflenwi i nifer o Ymddiriedolaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn y DU, De Iwerddon a Denmarc.

Mae’r busnes yn cynnig amryw o wasanaethau i’r GIG, o wasanaeth orthotydd sy’n mesur traed cleifion ar gyfer esgidiau, i gynhyrchu, cyflenwi a thrwsio esgidiau pwrpasol.

Caiff pob esgid ei theilwra’n benodol ar gyfer anghenion a mesuriadau’r claf. Mae’r broses ar ôl mesur y droed yn cynnwys creu ‘last’ â llaw ar sail y mesuriadau, gan dorri a phwytho’r lledrau uchaf, y gwadnau ac unrhyw ychwanegion sydd eu hangen. Wedi hynny, caiff yr esgidiau eu hanfon i’r clinig i weld a ydynt yn ffitio ac, os bydd angen, bydd rhagor o waith yn cael ei wneud i wella’r ffit.

Mae’r busnes wedi’i leoli yng Nghaerdydd ac mae’n cyflogi dros 100 o bobl.

Beth ddaru nhw

Sefydlwyd Dacey dros 40 mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae wedi ennill enw da am ei ddibynadwyedd ac ansawdd ei gynhyrchion. Ei bwrpas gwreiddiol oedd cyflenwi cynhyrchion orthotig penodol i’r claf i’r GIG. Caiff y busnes ei redeg gan Bob Cooper, ŵyr sefydlydd Dacey, sydd wedi goruchwylio’r busnes dros y degawd diwethaf wrth iddo dyfu’n gyflym a chynyddu ei drosiant nes ei fod ddeg gwaith yn fwy.

Ar hyn o bryd mae’r busnes yn cynhyrchu tua 6000 phâr o esgidiau pwrpasol ar gyfer pobl anabl bob blwyddyn. Esgidiau arbenigol yw’r rhain, wedi’u gwneud yn bwrpasol, yn bennaf ar gyfer cleifion y GIG sydd â chyflyrau troed sy’n golygu na allant brynu esgidiau arferol o’r siopau.  

Wedi i’r cynhyrchu arafu oherwydd problemau o ran adnoddau, gwnaeth y busnes newidiadau o ran y broses gynhyrchu ar gyfer y lastiau drwy gyflwyno technoleg a oedd yn bodoli eisoes, y tu allan i’w diwydiant, mewn cyd-destun newydd. Arweiniodd hynny at bosibiliadau newydd o ran ehangu a thyfu.   

Roedd hyn yn cynnwys buddsoddi mewn:

1. Sganwyr y gellid eu defnyddio i fesur traed – byddai angen o hyd am orthotydd yn y clinig, ond byddai mesuriadau’n cael eu cymryd yn ddigidol, mewn modd cyflymach a chywirach, ac yn cael eu hanfon i’r ffatri ar unwaith.

2. Yn y ffatri, byddai’r print digidol yn cael ei lwytho ar feddalwedd newydd i gynhyrchu last 3D ar sgrin cyfrifiadur.

3. Yn dilyn hynny, byddai rhai lastiau’n cael eu creu gan ddefnyddio argraffwyr 3D ac yn cael eu defnyddio i ffitio’r lledrau uchaf.

4. Byddai lastiau eraill yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio peiriant melino cyflym ar sail y model digidol.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

Ar ôl gweld manteision y systemau awtomatig newydd, byddent wedi cyflwyno’r rhain yn gynharach.

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

Y peth sydd wedi dod â’r balchder mwyaf i’r busnes hyd yma yw newid a diweddaru dull gweithgynhyrchu traddodiadol i un sy’n defnyddio technoleg newydd, i chwyldroi proses oedd wedi sefydlu.

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Roedd y busnes yn defnyddio dulliau gweithgynhyrchu traddodiadol iawn a oedd yn llafur-ddwys ac yn cymryd cryn amser, gan wneud y lastiau â llaw ar sail manyleb neu gast. Gan fod Bob yn awyddus i ddefnyddio systemau creu lastiau esgidiau CAD CAM newydd a thechnegau argraffu 3D fel rhan o’r broses gynhyrchu, gofynnodd am gymorth gan Busnes Cymru. Daeth Bob o hyd i leoliad newydd ar gyfer y ffatri hefyd, a fyddai’n cynyddu’r gyfradd gynhyrchu ymhellach ac yn gwella effeithlonrwydd.

Gweithiodd Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru gyda Dacey i gefnogi’r cysyniad, ac aethant ati i chwilio am ffyrdd o symleiddio’r holl broses weithgynhyrchu. O ganlyniad, darparodd Llywodraeth Cymru gymorth ariannol o’i Chronfa Arloesi er mwyn awtomeiddio’r broses torri lledr.

Yn ogystal, fe gafodd Bob gymorth gan Brian Roberts, un o Reolwyr Perthynas Busnes Cymru, i lunio cynlluniau busnes ac ariannol fel rhan o gais am grant Twf a Ffyniant. Llwyddodd y busnes i gael £50,000 tuag at gost y sganwyr, meddalwedd, argraffwyr 3D a pheiriant melino lastiau.

Fe gafodd Bob ei gyfeirio gan Brian at un o Gynghorwyr Tendro Busnes Cymru i helpu gyda’r cynlluniau i ehangu ymhellach, gan gynnwys tendro i nifer o Ymddiriedolaethau’r GIG. Mae Cynghorydd Effeithlonrwydd Adnoddau wedi bod yn gweithio gyda’r busnes hefyd, yn darparu cymorth i geisio cael cyllid gan yr Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer y lleoliad newydd arfaethedig.

O ganlyniad i’r cyngor ariannol a’r cyngor busnes, mae Dacey wedi gweld rhai manteision ar ôl ychydig iawn o amser. Mae’r rhain yn cynnwys mesuriadau cywirach (sy’n golygu llai o ail-weithio a llai o ymweliadau gan gleifion), proses gyflymach o’r clinig i’r adeg y bydd y claf yn cael yr esgidiau terfynol, cael gwared ar y cyfyngiadau cynhyrchu - gan gynyddu’r allbwn, a gwella’r potensial i allforio. 

Maent hefyd wedi creu 8 swydd, gyda 3 thechnegydd arall i gael eu recriwtio cyn diwedd y flwyddyn.

Cyngor Da

Cyngor Dacey i unrhyw un arall sy’n awyddus i gychwyn neu dyfu ei fusnes e hun:

  • chwiliwch yn gyson am ffyrdd eraill o wneud pethau
  • peidiwch â bod ofn cyflwyno technoleg newydd i’ch diwydiant
  • peidiwch ag anghofio’r bobl – efallai fod gweithlu medrus yn gallu ymddangos yn fygythiad, ond mae eu sgiliau’n esblygu a bydd rhagor, nid llai, o swyddi yn y dyfodol – ond mae’n rhaid ichi dawelu eu hofnau mewn ffordd onest
  • peidiwch â gadael i gost fod yn rhwystr – mae ffordd arall o wneud pethau bob amser, a gellir buddsoddi fesul cam
  • Cadwch feddwl agored a gwrandwch ar gyngor, gan bobl o’r tu mewn a’r tu allan