Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Fron Farm Yurt Retreat

Fron Farm Yurt Retreat

 

Wedi'i sefydlu gan Guy Cutler a’i bartner Natasha, mae Fron Farm Yurt Retreat yn fferm a safle glampio sy'n cael eu rhedeg gan deulu, ac sydd wedi ennill gwobrau, wedi'u lleoli mewn dyffryn diarffordd ger mynyddoedd mawreddog y Preseli. Dim ond 30 munud i ffwrdd o arfordiroedd Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Bae Ceredigion, mae'r fferm organig 56 erw yn cynnig dihangfa i ymwelwyr o fywyd bob dydd ac yn safle gwych i archwilio Gorllewin Cymru.

Ar wahân i brofiad glampio, mae'r fferm hefyd yn gartref i lawer o anifeiliaid, gan gynnwys defaid, geifr ac ieir, yn ogystal â gardd lysiau organig fawr, ardaloedd wedi’u tirlunio, pyllau, coetiroedd a thir pori. Mae eglwys ganoloesol o'r 15fed ganrif, a leolir ar ben draw'r safle, yn cael ei hadnewyddu ar hyn o bryd, gyda chynlluniau i gynnal priodasau a digwyddiadau yn y dyfodol agos.

Beth ddaru nhw

"Fe wnaethom benderfynu bod angen i'r fferm arallgyfeirio ac roedd gennym ddiddordeb mewn sefydlu safle glampio. Fe wnaethom waith ymchwil ar brynu iyrtiau, ond penderfynais fod gennyf y sgiliau i'w gwneud fy hun. Dysgais sut i wneud hynny, ac ar ôl gwneud ein hiyrtiau ni, fe wnes i un i fy mam, yna un i ffrind ac fe dyfodd y fenter. Rwyf bellach yn gwneud iyrtiau i bobl eraill!

Roeddem yn ffodus i gael llawer o gymorth gan wirfoddolwyr i sefydlu'r safle glampio, gan fod gennym arian yn brin. Roeddem hefyd yn ffodus i gael llawer o egni a gweledigaeth am yr hyn yr oeddem am ei greu yma. Ni ddisgwyliais o gwbl i'r farchnad glampio dyfu mor gyflym ac mae hynny wedi helpu ein busnes yn sylweddol. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi dylunio iyrt pren sy'n addas ar gyfer ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn, ac mae'n boblogaidd iawn ymhlith pobl sy'n sefydlu safleoedd glampio newydd neu sy'n chwilio am rywbeth sydd â’r waw ffactor go iawn. Rydym newydd ddod yn gwmni cyfyngedig ac rydym yn dechrau cyflogi pobl!"

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

"Gwnewch yn siŵr fod gennych gynllun busnes da iawn - gan ein bod wedi bod yn organig iawn yn y ffordd y mae ein busnes wedi tyfu, efallai y byddem wedi gallu cyrraedd lle rydym yn gyflymach pe byddem wedi cynllunio yn well."

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

"Cael ein henwebu ar gyfer Gwobr Arloesi yn Sioe Arloesi Busnes Fferm 2017. Hefyd sicrhau archeb 20 uned ar gyfer y misoedd i ddod."

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes? Os ydynt, sut mae hyn wedi eu helpu

"Os yw ein cleientiaid yn siarad Cymraeg, mae fy mhartner Natasha yn siarad Cymraeg rhugl ac yn hapus i gyfathrebu'n ddwyieithog. Rydym ni'n cael llawer o siaradwyr Cymraeg yn aros yn yr iyrtiau, ond mae'r rhan fwyaf o'n cleientiaid sy'n prynu'r iyrtiau yn byw ymhellach i ffwrdd."

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Mae Fron Farm Yurt Retreat and Manufacturing wedi gweithio gyda Busnes Cymru ers ei sefydlu. Gyda chymorth gan eu cynghorydd, Lisa Williams, roedd Guy a Natasha yn gallu cael y busnes ar ei draed ac ar waith. Rhoddodd Lisa gyngor a chefnogaeth fusnes pellach gyda chynllunio, a arweiniodd at y pâr yn gwahanu elfen enciliad a gweithgynhyrchu'r busnes yn llwyddiannus, gan gynyddu'r trosiant yn sylweddol.

Mae Fferm Fron Yurts wedi cofrestru ar gyfer TAW ac wedi recriwtio rheolwr gweithdy llawn amser yn ogystal â 3 o weithwyr rhan amser i helpu yn ystod cyfnodau prysur.

Dywedodd Guy: "Rydym wedi cael llawer o gyngor a chymorth gan ein cynghorydd Busnes Cymru, Lisa Williams, sydd wedi bod yn gyswllt amhrisiadwy i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennym ac mae hi bob amser wedi anfon llawer o wybodaeth atom pan fo angen. Cawsom lawer o gymorth arbenigol i sefydlu contractau a pholisïau cyflogaeth, yn ogystal â phrosesau rheoli gwastraff. Rydym hefyd wedi elwa o gymorth marchnata, dylunio gwefannau a chyfryngau cymdeithasol gan gynghorwyr Cyflymu Cymru i Fusnesau."

Cyngor Da

Dyma brif gynghorion Fron Farm Yurt Retreats i unrhyw un sy'n dymuno dechrau neu dyfu eu busnes eu hunain:

  • cymerwch gymaint o gymorth ag y gallwch - llawer o waith a wna llawer o ddwylo
  • cymerwch gyngor gan weithwyr proffesiynol i'ch helpu i gael pethau’n iawn o'r cychwyn cyntaf - mae camgymeriadau yn costio amser ac arian, er enghraifft, rwyf nawr yn defnyddio pensaer ar gyfer dyluniadau, sy'n cyflymu'r broses
  • credwch ynoch eich hun a'ch syniadau, meddyliwch am bwynt gwerthu unigryw yr ydych chi'n credu ynddo ac ewch ychydig ymhellach i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud yn arbennig, yn y pen draw, mae pobl eisiau cynnyrch o ansawdd

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel