Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Funky Footsteps Day Nursery

Funky Footsteps Day Nursery

 

Gyda gradd mewn busnes a phrofiad sylweddol o redeg a thyfu busnesau, sefydlodd Claire Chapman Meithrinfa Ddydd Funky Footsteps yn 2008 ym Mhort Talbot. Dechreuodd y busnes fel meithrinfa fach ond tyfodd yn sydyn i gynnig ystod lawn o wasanaethau gofal dydd i blant yn y gymuned leol.

Ar hyn o bryd mae Funky Footsteps yn cyflogi 25 aelod o staff.

Beth ddaru nhw

"Nid oedd y fenter yn nod ar gyfer y dyfodol mewn unrhyw ffordd nac yn rhywbeth yr oeddwn wedi ei ystyried fel llwybr gyrfa. O ganlyniad i bwysau swydd drom a magu teulu ifanc, roeddwn angen canfod y cydbwysedd a fyddai'n rhoi hwb i fy ngyrfa ac yn caniatáu i mi fagu fy nheulu.

Holais am gymorth gan y llywodraeth leol megis adrannau Economaidd a Blynyddoedd Cynnar Castell-nedd Port Talbot ynghyd â Busnes Cymru a Banc HSBC. Es yn ôl i addysg uwch hefyd i ennill gradd mewn busnes."

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol

"Byddwn wedi cyflogi rheolwr profiadol i redeg y feithrinfa i helpu i oresgyn problemau cychwynnol a chael gwared ar fymryn o'r pwysau ar y dechrau."

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

"Yr adeg rwy'n ymfalchïo fwyaf ynddi hyd yn hyn yw prynu ein safle ein hunain yn 2012."

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes?

"Ydym, mi rydym yn ei defnyddio. Mae'n ein helpu i hyrwyddo'r iaith, yn enwedig i'r rhai hynny sy'n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Roedd Claire yn chwilio am gymorth i symud y busnes ymlaen ac am gymorth ariannol i wneud y mwyaf o'r cyfleusterau a gwella safle ariannol y feithrinfa yn gyffredinol.

Derbyniodd gymorth gan Jayesh Parmar, Rheolwr Perthnasoedd gyda Busnes Cymru, a gynorthwyodd gyda chynllunio busnes a rhagolygon ariannol. Cyfeiriodd y busnes at gymorth arbenigol pellach, gan gynnwys:

  • y Porth Sgiliau i drafod anghenion hyfforddiant ac edrych ar gynlluniau cymhorthdal i helpu gyda datblygiad proffesiynol parhaus staff
  • roedd Claire yn edrych ar ffyrdd o leihau costau gweithredol a hyrwyddo arferion da o fewn y busnes, yn dilyn cymorth cynaliadwyedd Busnes Cymru, gwnaeth welliannau i effeithlonrwydd adnoddau mewn meysydd allweddol megis goleuadau, defnydd o gerbydau, gwresogi a chodi ymwybyddiaeth o arferion da'r busnes
  • yn ogystal, edrychodd ymgynghorydd AD ar gontractau cyflogaeth, gan eu diweddaru a chyflwyno rhai newydd i sicrhau bod staff yn cael eu recriwtio a'u rheoli yn gywir ac yn deg

Yn dilyn y cymorth gan wasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, llwyddodd Meithrinfa Ddydd Funky Footsteps i sicrhau grant Gofal Plant Busnes Cymru gwerth £1,000 a chyllid pellach gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, gan greu 5 swydd newydd.

Cyngor Dda

Dyma awgrymiadau ardderchog Funky Footsteps ar gyfer unrhyw un arall sy’n dymuno dechrau neu dyfu eu busnes eu hunain:

  • sicrhewch fod gennych gyfrifydd da - peidiwch â thalu drwy eich trwyn chwaith!
  • eidiwch â phoeni yn ormodol am beth mae eich cystadleuwyr yn ei wneud - canolbwyntiwch arnoch chi eich hun
  • peidiwch â cheisio torri'r rheolau!
  • mae pob cwsmer yn bwysig, nid yw'n gwneud gwahaniaeth os ydynt yn talu llai nag eraill
  • byddwch yn glên gyda'ch staff os ydynt yn ased i'ch busnes, a ffarweliwch gyda'r rhai hynny sy'n dod i mewn ar ddiwrnod cyflog yn unig
Conversion pixel