Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Green Olive Vegan

Green Olive Vegan

Llysgennad ysbrydoledig dros bobl ifanc yn agor caffi figan newydd yn Ynys Môn.

Agorodd Olive Irvine ei chaffi figan ei hun, Green Olive Vegan, yn Ynys Môn, yn cynnig prydau figan ffres, blasus ac yn lledaenu'r neges am ffyrdd o fyw iachach a mwy cynaliadwy. Cafodd Olive gefnogaeth gan wasanaeth Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru a llwyddodd i lansio’r busnes yn llwyddiannus ym mis Medi 2019.

  • lansiad llwyddiannus
  • sicrhau Benthyciad Dechrau Busnes
  • creu 2 o swyddi

Cyflwyniad i fyd busnes

Lansiwyd Caffi Green Olive Vegan yn Ynys Môn gan Olive Irvine, merch ifanc ysbrydoledig a benderfynodd droi ei hangerdd yn ei menter fusnes gyntaf.

Agorodd y caffi ym mis Medi 2019 ac mae'n cynnig prydau figan blasus, gan ddefnyddio cynnyrch lleol a thymhorol lle bynnag y bo modd. Mae'n gweini brecwast, cinio a brecinio, danteithion melys, tameidiau bach, opsiynau heb glwten a chynnyrch efelychu cig, yn ogystal â dewis rhagorol o ddiodydd.

Pam oeddech chi eisiau cychwyn busnes eich hun?

Penderfynais ddechrau fy musnes fy hun am ei fod yn rhywbeth rydw i wastad wedi bod eisiau ei wneud. Roeddwn eisiau bod yn fos arnaf fi fy hun a chreu busnes o amgylch y pethau rwy'n teimlo'n angerddol amdanynt. Graddiais o Brifysgol Fetropolitan Manceinion gyda gradd Anrhydedd Dosbarth 1af mewn Peirianneg Dylunio a gwrthodais ddwy swydd yn y maes hwnnw gan nad oeddwn am fod y tu ôl i gyfrifiadur 9-5. Doeddwn i ddim eisiau bod mewn diwydiant gyda chenhadaeth o gynhyrchu màs mewn marchnad a oedd eisoes yn orlawn o eitemau tafladwy mewn byd sy'n boddi mewn gwastraff a sbwriel.

Gan fy mod yn figan fy hun ac yn ymwybodol o'r darlun ehangach, penderfynais y byddwn yn agor caffi figan ac yn helpu i addysgu pobl am ddiet figan mewn ffordd gadarnhaol trwy ddarparu bwyd cartref ffres, lleol, anhygoel. Mae'r caffi ei hun wedi'i ddodrefnu ag eitemau ail-law a gwariwyd dros £200 mewn siopau elusennol yn cyrchu deunyddiau. Mae bod yn figan yn wych am dri rheswm: mae'n dda iawn i'ch iechyd, dyma'r peth mwyaf y gall unigolyn ei wneud i leihau ei ôl troed carbon ei hun a hefyd nid yw'n achosi unrhyw ddioddefaint i anifeiliaid diniwed. Mae fy musnes yn caniatáu i mi ledaenu'r neges honno'n gadarnhaol mewn amgylchedd hamddenol gyda bwyd anhygoel a gwasanaeth gwych.

Pa heriau a wyneboch?

Yr heriau a wynebais, ar wahân i'r rhai ariannol, oedd heriau yn gysylltiedig â gwybodaeth. Nid wyf erioed wedi gwneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen felly tynnais ar fy mhrofiad fel gweinyddes a'm sgiliau peirianneg dylunio i adnewyddu'r adeilad cyfan a'i ailgynllunio mewn ffordd a fyddai'n gweithio orau fel cynllun caffi. Ymgeisiais am fenthyciad gyda chymorth Busnes Cymru ac elwa ar eu cymorth wrth ysgrifennu fy nghynllun busnes. Cafodd y benthyciad ei gymeradwyo - ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosib heb y cyllid hwnnw.

Cymorth Busnes Cymru

Rhoddodd cynghorydd Busnes Cymru, Gwawr Cordiner, gyngor i Olive ar bob agwedd ar gychwyn busnes, gan gynnwys cynllunio busnes a rhagweld llif arian. Aeth Olive hefyd i weithdy dechrau busnes a chafodd gymorth ymgynghorol pellach gydag adnabod costau a chyflenwyr, prisio, marchnata, hyfforddi, cydymffurfio, rheoliadau Cyllid a Thollau EM ac yswiriant.

Mae Olive hefyd wedi cael cymorth Adnoddau Dynol (AD) gan arbenigwr AD Busnes Cymru, Lowri Dundee, gyda materion megis recriwtio, contractau cyflogaeth a pholisïau.

Canlyniadau

  • lansiad llwyddiannus
  • sicrhau Benthyciad Dechrau Busnes
  • creu 2 o swyddi

Rwyf wedi elwa o gymorth Busnes Cymru a fy nghynghorwyr, Gwawr a Lowri, yn fawr iawn - maent wedi fy helpu i ysgrifennu fy nghynllun busnes, contractau cyflogaeth a rhagolygon ariannol realistig. Hebddyn nhw, yn syml, ni fyddai gennyf y wybodaeth a'r dewrder sydd gen i heddiw. 

Cynlluniau a dyheadau ar gyfer y dyfodol

Rwy'n bwriadu agor y caffi gyda'r nos hefyd, ehangu ag agor mwy o fwytai. Hoffwn hefyd redeg llety Airbnb figan uwchben y caffi presennol ac yn y pen draw rhedeg gwesty (neu ryw fath o encil figan gyda phrofiad bwyta), a gwesty/tŷ llety cwbl figan. 

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/astudiaethau-achos neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.

Conversion pixel