Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Harper Visuals

Harper Visuals

 

Wedi'i lansio ym mis Hydref 2018 gan Geoff Harper, mae Harper Visuals yn gwmni datrysiadau cyfryngau, sy'n cynnig dull gweithredu cyfannol o ddatrys gofynion cyfryngau cwmnïau.

Mae'r busnes sydd wedi'i leoli yng Nghasnewydd yn gweithio gyda thîm dawnus o weithwyr annibynnol ac yn darparu gwasanaethau dylunio gwefannau, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu fideos a gwasanaethau drôn i unig fasnachwyr, busnesau newydd a busnesau sy'n bodoli eisoes.

Beth ddaru nhw

Mae Geoff wedi cyfuno ei 18 mlynedd o brofiad o addysgu yn y maes hwn â'r wybodaeth ymarferol y mae wedi'i hennill o weithio gyda delweddau symudol, deunydd print, gwefannau a deunyddiau clywedol mewn nifer o sectorau, gan gynnwys y diwydiannau teledu a ffilm, a'i ddefnyddio i roi pwynt gwerthu unigryw i Harper Visuals a mynd â'r fenter newydd hon ymlaen.

Mynychodd Geoff weithdy cychwyn busnes, a ddarparwyd gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, a derbyniodd gymorth ymgynghorol pellach i'w alluogi i ddechrau ei fusnes. Ers hynny, mae wedi mynychu nifer o grwpiau rhwydweithio fel elfen bwysig o farchnata ei fusnes, sydd wedi'i alluogi i sicrhau ei gleient mawr cyntaf, gan roi dechrau da i Harper Visuals.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

"Yn gyntaf, ni fyddwn wedi'i ofni gymaint, a byddwn wedi ceisio dod o hyd i fentor yn syth bin (rhywbeth yr wyf newydd ddechrau fynd ar ei ôl). Byddwn hefyd wedi dechrau'r busnes flynyddoedd yn ôl petawn i'n gwybod pa mor hawdd a rhad ydy dechrau arni. Roeddwn wastad yn poeni am wastraffu amser ac arian yn sefydlu busnes tra'r oeddwn yn gweithio'n llawn amser fel darlithydd. O edrych arno nawr, rwy'n difaru na es i ati flynyddoedd yn ôl (byddwn wedi bod mewn lle llawer gwell yn ariannol)." - Geoff Harper, Cyfarwyddwr

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

"Mae hwn yn un anodd - mae'n siŵr gen i mai gweithio i "Freshways" fyddai'r ateb, sef cwmni llaeth annibynnol mwyaf y DU. Creais fideo hyrwyddol iddynt, i'w ddefnyddio i ddenu baristas annibynnol. Maent yn cyflenwi i'r holl Costas a Starbucks yn y DU ac roeddent eisiau apelio at gadwynau coffi eraill hefyd. Roedd hon yn dasg uchel ei phroffil yn fy mis cyntaf o fasnachu."

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Ar ôl mynychu gweithdy Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni, cafodd Geoff gyngor a chefnogaeth gan un o gynghorwyr Busnes Cymru, Melanie Phipps. Bu iddi ei helpu gyda chynllunio busnes, rhagamcaniadau llif arian, ymchwil i'r farchnad, marchnata, prisio ac enw'r busnes, a darparodd gyngor ar faterion yn ymwneud â threth, Yswiriant Gwladol ac yswiriant. O ganlyniad, bu'n bosib i Geoff lansio Harper Visuals yn llwyddiannus ym mis Hydref 2018.

Mae Geoff hefyd yn cynllunio i leihau'r nifer o gerbydau a ddefnyddir i gyrraedd lleoliadau ac ailgylchu'r holl fatris a hen offer trydanol yn briodol, yn unol â'i ymrwymiad i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru - menter sy'n annog perchnogion busnes i ystyried a lleihau eu heffaith amgylcheddol.

Dywedodd Geoff: "Rwyf wedi defnyddio nifer o wasanaethau Busnes Cymru ac wedi derbyn cymorth un i un gan [fy ymgynghorydd] Mel. Mae hi'n dda iawn - mae'n ymateb i ymholiadau yn gyflym a bu iddi hyd yn oed gyfarfod â mi yng nghaffi Asda un diwrnod pan oedd y swyddfa yn rhy llawn (i sicrhau cyfrinachedd)! Nid oes dim yn ormod o waith ac rwyf hefyd wedi'i gweld mewn digwyddiad rhwydweithio yn y Fenni am 8 y bore (sy'n brawf ei bod hi'n gwneud, nid ond dweud!) Gwerthfawrogais ei gweld yno yn fawr."

Cyngor Da

Dyma awgrymiadau ardderchog Geoff ar gyfer unrhyw un arall sy’n dymuno dechrau neu dyfu eu busnes eu hunain:

  • ceisiwch ddechrau arni drwy fynd i'r arfer o wobrwyo eich hun (awgrym a ddysgais mewn digwyddiad rhwydweithio), does neb am ddweud wrthych eich bod wedi gwneud gwaith da yn well na CHI!
  • rhwydweithiwch - codwch yn gynnar ac ewch i'r digwyddiadau am ddim, maent yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ehangu eich cyfleoedd
  • defnyddiwch ddigwyddiadau Busnes Cymru - byddwch yn dysgu llwyth ac mae'n fodd o rwydweithio am ddim!
  • sicrhewch fod eich marchnata yn gywir, sicrhewch eich bod yn adnabod eich busnes a threfnwch eich holl elfennau 'cyfryngau', gan gynnwys logo, cardiau busnes, gwefan, cyfryngau cymdeithasol etc.

Gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru yw Busnes Cymru, cliciwch yma i gael gwybod mwy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel