Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Home Cwtches

Home Cwtches

 

Busnes décor cartref ar-lein yw Home Cwtches ac mae ganddo adran eitemau Cymreig a Chymraeg sy’n prysur dyfu. Karen Skelly ac Elaine Davies o Bont-y-clun a Meisgyn yw’r cydberchnogion, ac mae’r busnes yn gwerthu eitemau ac anrhegion décor cartref, cardiau ac ategolion cain i’r cartref mewn cymysgedd o steiliau gwladaidd, treuliedig-cain, ail law a chyfoes.

Er nad ydynt yn cyflogi staff eto, mae Karen ac Elaine yn gweithio gyda chynifer o fusnesau Cymreig bach ag y bo modd er mwyn eu cefnogi. Maent yn ceisio cael gafael ar y rhan fwyaf o’u cynhyrchion o Gymru, yn ogystal â chynllunio a gwneud nifer o’u heitemau eu hunain. “Y syniad yw ein bod eisiau rhoi Cymru wrth galon a chraidd ein busnes a chynnig décor cartref sy’n llonni eich calon yn ogystal â llenwi eich cartref!” - Karen Skelly ac Elaine Davies, Perchnogion Home Cwtches .

Beth ddaru nhw

“Ar y cychwyn, roedden ni’n gwneud cymaint â phosibl ein hunain. Aeth Elaine ati i greu’r wefan, hyd yn oed! Wrth inni ddechrau prysuro, fe wnaethon ni gysylltu â Busnes Cymru a chymryd rhan mewn nifer o gyrsiau a seminarau’n sôn am farchnata, y cyfryngau cymdeithasol, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, TG a llawer mwy! Fe fuon ni’n lwcus cael mentor trwy Busnes Cymru. Rydym yn dal i gael cyfarfodydd gyda hi, ac mae ein sgyrsiau bob amser yn esgor ar lu o syniadau newydd i fynd ar eu trywydd er mwyn ceisio tyfu ein busnes.”

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

“Mae’n anodd dweud a fydden ni’n gwneud unrhyw beth yn wahanol, ai peidio, oherwydd mae llawer o’r gwaith yr ydym wedi’i wneud wedi bod mewn ymateb i dwf ein busnes a’n hanghenion ar y pryd. Rydw i’n ystyried ein busnes fel rhywbeth organig sydd fel pe bai ganddo’i feddwl ei hun weithiau, ac rydym wedi gadael i’n cwsmeriaid ddylanwadu ar yr hyn yr ydym yn ei werthu. Mae ein heitemau Cymreig a Chymraeg wedi bod yno o’r cychwyn cyntaf, a’r bwriad erioed oedd i Home Cwtches fod yn gyflenwr anrhegion ac eitemau décor cartref iaith Gymraeg, oherwydd gwyddom yn iawn pa mor brin yw anrhegion iaith Gymraeg.

Rydym yn defnyddio llai o gyfanwerthwyr mawr ac yn hytrach yn chwilio am fusnesau Cymreig bach er mwyn ehangu ein dewis o eitemau. A hefyd, rydym yn cynllunio ac yn creu llawer o eitemau newydd ein hunain. Ar y cychwyn, roedden ni’n tueddu i fynd dros ben llestri wrth archebu pethau – roedd popeth mor fendigedig a doedden ni ddim yn gallu maddau. Ond erbyn hyn, rydym yn dewis yn fwy gofalus o lawer ac yn cadw llai o eitemau er mwyn cael trosiant cyflymach ac er mwyn sicrhau bod ein siop yn llawn o syniadau newydd. Mae rhai eitemau’n gwerthu’n hynod o dda, felly rydym fel arfer yn prynu mwy o’r rheini; ond, ar y cyfan, rydym yn hoffi chwilio am bethau newydd, ddiddorol a gwahanol.”

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

“Mae yna lawer o bethau bach – gorfoledd Elaine ar ôl iddi greu ein gwefan o ddim; ein siec gyflog gyntaf i ni ein hunain; gweld ein heitemau mewn ffenestr siop newydd. Roedd cael gwybod ein bod wedi ein henwebu ar gyfer un o gategorïau Rhagoriaeth mewn Mentora Busnes Cymru yn sioc enfawr!”

Ydynt yn defnyddio’r iaith Gymraeg yn eu busnes

O’r cychwyn, y bwriad wrth wraidd Home Cwtches oedd cynnwys cymaint ag y bo modd o Gymraeg. Fe fyddai Elaine yn dweud wrthych nad yw hi’n siaradwr Cymraeg rhugl, ond mae ei gŵr a’i phlant yn siaradwyr Cymraeg ac mae hi bob amser yn cywiro Karen wrth iddi ynganu geiriau Cymraeg! Ar y cychwyn, nid oedd Karen yn deall gair o Gymraeg; ond yn araf bach, trwy deipio geiriau Cymraeg ac ymchwilio i eitemau newydd (a thrwy hynny ddefnyddio offer cyfieithu i’r Gymraeg er mwyn dysgu mwy am yr eitemau y mae’n edrych arnynt), mae hi’n dechrau meithrin geirfa elfennol (iawn!). Mae’r ddwy ohonom yn ystyried Home Cwtches fel llwyfan ar gyfer hyrwyddo Cymru a’r iaith Gymraeg, er mwyn dangos y balchder sydd gennym yn ein diwylliant amrywiol a chysylltu â busnesau Cymreig bach eraill. Mae yna gymaint o dalent yng Nghymru!”

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Mynychodd Elaine a Karen gyfres o weithdai a gyflwynwyd gan wasanaethau Llywodraeth Cymru, sef Busnes Cymru a Cyflymu Cymru i Fusnesau. Cawsant gymorth gan gynghorydd, Nia Lloyd-Jones, a fu’n cynnal profion diagnostig ar y busnes ac yn cynnig cymorth ychwanegol gyda strategaeth y busnes ar gyfer ei ail flwyddyn ariannol.

Ymhellach, cafodd Elaine a Karen eu paru â mentor, Kathryn Clarke, ac mae ei phrofiad helaeth mewn gwerthu, marchnata a brandio’n helpu Home Cwtches i ddenu mwy o fusnes, yn enwedig trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Meddai Elaine a Karen: “Mae Busnes Cymru wedi bod yn amhrisiadwy wrth ein helpu i symud ymlaen. Weithiau, mae’n anodd gwybod beth i’w wneud nesaf – mae yna lawer o gyngor croes i’w gael, ond mae Busnes Cymru wedi bod gyda ni’n gyson bron o’r cychwyn cyntaf. Mae’r gwasanaeth mentora wedi bod yn arbennig o fuddiol – weithiau, mae’n anodd gwybod pa gwestiynau i’w gofyn, ond mae sgyrsiau un-i-un uwchben coffi bob amser yn rhoi llawer inni gnoi cil arno a meddwl pa syniadau i’w harchwilio nesaf – mae’n braf clywed ein bod eisoes yn gwneud yn dda! Hefyd, mae Busnes Cymru wedi rhoi llu o gysylltiadau inni gydag amrywiaeth o bobl/lleoedd/cynhyrchion ar gyfer adegau pan fyddwn angen help i symud ymlaen.

Cyngor Dda

Dyma awgrymiadau ardderchog Home Cwtches ar gyfer pwy bynnag sy’n dymuno dechrau neu dyfu ei fusnes ei hun:

  • fe wn i fod hyn yn swnio braidd yn ystrydebol, ond mae llunio cynllun misol, ac yna gynllun wythnosol, yn hanfodol! Ar y cychwyn, roedden ni’n symud ymlaen mewn ymateb i’n busnes ac er mwyn paratoi ar gyfer digwyddiadau a oedd ar ddod. Roedd hyn yn iawn ar y cychwyn, ond yna fe ddaeth y symud i stop a doedden ni ddim yn gallu symud ymlaen o gwbl oherwydd cymaint o oedi o’r tu allan i’r busnes, yn awr, rydym yn well am edrych ymlaen a gwybod beth yr ydym eisiau ei wneud, ac erbyn pryd, ac yna gweithio tuag yn ôl er mwyn ceisio gwireddu hynny
  • peidiwch â gadael i bethau bach eich llethu. Mae mor hawdd mynd ar goll yn y gwaith gweinyddol neu dreulio oes yn ‘ymchwilio’ i gyflenwyr newydd (mewn gwirionedd, treulio oriau’n chwilio’n braf trwy wefannau!), peidiwch â gadael i’ch meddwl grwydro a chofiwch beth oedd y dasg gychwynnol
  • os ydych yn gweithio gartref, gwnewch le gweithio arbennig i chi eich hun er mwyn ichi allu meddwl yn glir a chanolbwyntio ar y dasg o’ch blaen, yn hytrach na gadael i’r pentwr o ddillad sydd angen eu golchi dynnu eich sylw oddi ar eich gwaith…Yn yr un modd, mae gweithio gartref yn rhoi hyblygrwydd ichi fod yno ar gyfer eich teulu a pharhau i fod y ‘Dduwies Ddomestig’, ond neilltuwch rannau realistig o’r diwrnod ar gyfer y busnes – heb wneud hynny, fe fydd eich gwaith yn mynd yn dameidiog ac ni fydd modd ichi gael gafael go iawn arno
  • cadwch bethau’n syml! Cadwch eich syniadau’n realistig a pheidiwch â gadael iddynt fynd yn fwy ac yn fwy a throi’n rhywbeth na allwch ei greu – fe fydd hynny gwneud ichi deimlo’n siomedig am na allwch ei gyflawni, neu’n gwneud ichi deimlo eich bod wedi gwastraffu llawer o amser ac egni’n datblygu rhywbeth rhy gymhleth. Yn amlach na pheidio, y syniadau symlaf yw’r rhai gorau

 


     
Conversion pixel