Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

I’mpossible Fitness

I’mpossible Fitness

 

Dechreuodd Nikki Sibeon ei busnes ei hun yn cynnig dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau hyfforddiant personol i'r gymuned leol, gan gynnwys pobl ag anableddau. Mae Nikki wedi'i chofrestru'n ddall ac wedi goresgyn rhwystron corfforol i ddod yn hyfforddwr personol cymwys.

Gan fod Nikki ei hun yn ymwybodol o'r frwydr sy'n wynebu pobl anabl sydd eisiau gwneud ymarfer corff a'r problemau hyder y gallent eu cael wrth ddefnyddio campfeydd lleol, dechreuodd ei busnes ffitrwydd cynhwysol, I'mpossible Fitness, gyda'r nod o gael pobl leol i wneud ymarfer corff gyda'i gilydd, gan gynnwys y rheiny sydd ag anableddau, a gwneud iddynt deimlo'n rhan o'r gymuned.

Mae I'mpossible Fitness yn gweithredu mewn ystafelloedd ar rent mewn lleoliadau ar draws Sir y Fflint lle mae Nikki yn cynnal ei hystod eang o ddosbarthiadau ymarfer corff, gan gynnwys Abs Blast, Legs, Bums and Tums a Boot Camp.

Beth ddaru nhw

Enillodd Nikki NVQ Lefel 2 mewn Maeth a Hyfforddiant Cylchol a hyfforddi ymarfer corff. Ers dechrau'r busnes, mae hi hefyd wedi ymgymryd â Chwrs Atgyfeiriad Ymarfer Corff Meddyg Teulu a Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

Dim llawer gan ei bod o'r gred bod ganddi fantais gystadleuol unigryw. Mae Nikki yn cynnig dosbarthiadau mewn neuaddau cymuned ac eglwysi sy'n caniatáu i amrywiaeth o bobl gymryd rhan. Mae I'mpossible Fitness yn cynnig ystod eang o ymarferion corff i annog pobl sydd ag anableddau i gymryd rhan. Mae hefyd yn cynnig dosbarthiadau uwch. Gan fod Nikki yn arbenigwr atgyfeiriadau ymarfer corff ac mae ganddi wybodaeth benodol o'r hyn y gall ac na all ei wneud gyda phobl sydd ag anableddau neu salwch penodol, gall dderbyn mwy o gleientiaid na champfa safonol. Mae Nikki ei hun wedi'i chofrestru'n ddall ac felly'n deall pa ofnau y gall ei chleientiaid eu profi wrth fynd i gyfleuster ymarfer corff. A hithau wedi bod drwy newid mawr o ran colli pwysau ei hun, mae ganddi ddealltwriaeth o'r heriau a ddaw gyda bod dros eich pwysau hefyd.

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

"Un o fy momentau balchaf oedd pan ddywedodd un o fy nghleientiaid wrthyf fod anaf blaenorol, a oedd wedi arwain at wendid, wedi gwella gyda'r ymarferion corff a ddarparais. Yn ogystal, mae'r cleient wedi colli pwysau, diolch i'r dosbarthiadau ffitrwydd y mae'n eu mynychu."

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Aeth Nikki at wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru am gymorth gyda dechrau ei busnes. Bu iddi fynychu gweithdy Dechrau a Rhedeg Busnes - Rhoi Cynnig Arni, ynghyd â gweithdy ar Dreth a Chadw Cyfrifon i ennill dealltwriaeth o'r elfennau allweddol o fod yn hunangyflogedig.

Yna cafodd Nikki gefnogaeth gan ymgynghorydd busnes, Anwen Pari Owen, a ddarparodd gyfarwyddyd a chymorth gyda chynllunio busnes a chynllunio ariannol Nikki, sefydlu, prisio, marchnata, a threth, ymysg pethau eraill, gan roi hyder i Nikki yn ei syniad busnes yn ogystal â'r wybodaeth i ddechrau arni ar ei phen ei hun.

Dywedodd Nikki: "Dechreuais arni gyda chynllun hynod amhendant ynglŷn â'r hyn yr oeddwn eisiau ei wneud a sut fyddai'r prosiect yn edrych yn y diwedd, ond nid oeddwn wedi meddwl o ddifrif sut i gyrraedd yno. Bu i Anwen roi llawer o gymorth i mi gyda'm cynllun busnes a helpodd fi i ddeall y camau yr oedd angen i mi eu cymryd i ddechrau a rhedeg busnes."

Cyngor Da

Dyma awgrymiadau ardderchog Nikki ar gyfer unrhyw un arall sy’n dymuno dechrau neu dyfu eu busnes eu hunain:

  • sicrhewch eich bod yn gwybod pwy yw eich cleientiaid a marchnatwch yn briodol iddyn nhw
  • peidiwch â bod ofn bod gwneud camgymeriadau
  • dysgwch o'ch camgymeriadau
  • peidiwch â rhoi'r ffidil yn y tro ar y rhwystr cyntaf (bydd llawer ohonynt)
  • cofiwch pam y gwnaethoch ddechrau ar eich taith

Gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru yw Busnes Cymru, cliciwch yma i gael gwybod mwy.

 

 

 

 

Conversion pixel