Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Mère Soeur

Mère Soeur

 

Sefydlwyd Mère Soeur gan Carrie Roberts. Gwefan a siop manwerthu ar-lein ydyw, ac mae’n arbenigo mewn gwerthu eitemau mamolaeth megis crysau t, bagiau a mygiau, ymhlith pethau eraill.

Fe ddechreuodd Mère Soeur fasnachu yn ddiweddar ac mae’n cynnig amrywiaeth eang o ddillad i famau a phlant, yn ogystal ag eitemau penodol ar gyfer yr unigolyn. Ers ei lansio, mae’r busnes wedi cael dechrau ardderchog: bydd cynnyrch newydd yn aml yn gwerthu’n llwyr o fewn 24 awr iddo gael ei hysbysebu. O ganlyniad, mae Carrie wedi cymryd rhan mewn sawl prosiect cyffrous; mae’n blogio’n gyson ac yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd yn Llundain gyda phob eraill o’r un feddwl â hi. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn sesiynau tynnu lluniau i roi cyhoeddusrwydd i’w gwefan a hysbysebu ei chynhyrchion.  

Mae Carrie newydd gofrestru ar y cynllun Talu Wrth Ennill gan ei bod wedi penderfynu cyflogi ei gweithiwr cyntaf. 

Beth ddaru nhw

Y tro cyntaf i Carol Williams, un o gynghorwyr Busnes Cymru, gwrdd â Carrie oedd yn 2015 mewn sesiwn galw heibio yng Nghanolfan Waith yr Wyddgrug. Bryd hynny, roedd hi’n derbyn tâl mamolaeth ac roedd yn awyddus i sefydlu siop ar-lein meresoeur.com yn gwerthu dillad ac eitemau i blant a mamau. Fodd bynnag, nid oedd gan Carrie brofiad blaenorol o hunangyflogaeth, felly trodd at Busnes Cymru i holi pa gymorth oedd ar gael i gychwyn busnes ac i gael cyngor cyffredinol ar sut i sefydlu a rhedeg ei busnes ei hun.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, diolch i’r cymorth a gafodd gan ei chynghorydd Busnes Cymru, mae Carrie wedi mynd â Mère Soeur o nerth i nerth. Mae ei llwyddiannau diweddaraf - cael bod yn rhan o ymgyrch canser y fron Estée Lauder a chael sylw mewn erthygl yn y cylchgrawn soffistigedig Riposte - wedi ychwanegu at ei llwyddiant ac wedi agor drysau a fydd yn arwain at ehangu a thwf pellach. Yn ogystal, mae casgliad diweddaraf Carrie yn ymddangos yn y cyfeiriadur plant ‘Little Flea’.

Yn flaenorol, roedd yn dibynnu ar gymorth gan ffrindiau a theulu, neu’n defnyddio isgontractwyr, ond yn ddiweddar mae wedi cyflogi ei haelod staff cyntaf. 

A hithau’n fam frwdfrydig ac yn flogiwr o fri, mae Carrie hefyd wedi cyhoeddi llyfr lliwio ‘Art of Motherhood’ i oedolion, sydd wedi codi arian at elusen.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol?

Ni fyddai Carrie yn gwneud dim yn wahanol. Nid oedd ganddi wybodaeth flaenorol am fusnes pan oedd hi’n cychwyn arni, felly mae’n ddiolchgar am y cymorth a gafodd gan Busnes Cymru ac am eu mewnbwn.

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

Y digwyddiad sydd wedi dod â’r balchder mwyaf i Carrie o ran ei busnes hyd yma yw cael ei gwahodd i arddangosfa #MyStoryUK Instagram. Roedd yn un o 24 o ferched o’r DU a wahoddwyd i gymryd rhan yn y digwyddiad a oedd yn dathlu amrywiaeth profiad merched.

Yn ogystal, yn ystod yr haf, aeth Carrie i Los Angeles i gael sesiwn tynnu lluniau ar gyfer ei chasgliad newydd - sy’n dangos y camau breision y mae wedi’u cymryd ers ei lluniau cyntaf, a dynnwyd gan ei mam yng nghyntedd ei chartref.

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Fe helpodd Carol Williams, un o gynghorwyr Busnes Cymru, Carrie i gychwyn ei busnes ei hun drwy ddarparu cymorth helaeth i gychwyn busnes ac ar gyfer busnes yn gyffredinol. Fe helpodd Mère Soeur i lunio cynlluniau busnes, marchnata ac ariannol strategol, gan gynnwys rhagolygon ariannol cynhwysfawr ac amcanestyniadau llif arian. Hefyd, fe gafodd Carrie gyngor gan Busnes Cymru ar faterion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, megis rheolau a rheoliadau cyflogaeth, bandiau cyflog ac yswiriant gwladol.

Rhoddodd Carol ganllawiau i Carrie ar gadw cyfrifon a’i helpu i gofrestru gyda CThEM. Yn ogystal, fe gafodd Carrie gymorth gan Busnes Cymru i wneud cais am gyllid o’r Gronfa Lwfans Menter Newydd, sydd wedi galluogi Mère Soeur i gyflogi eu gweithiwr cyntaf ac wedi sicrhau’r cyfalaf gweithio ar gyfer cyfnod cynnar y busnes. 

Cyngor Da

Ein 5 cyngor doeth i bawb sy’n awyddus i gychwyn eu busnes eu hunain yw:

  • cysylltwch â Busnes Cymru - mae’r cymorth a’r arweiniad yn amhrisiadwy
  • credwch ynoch chi’ch hun
  • rhwydweithiwch - byddwch chi’n wastad yn cwrdd â phobl sy’n gallu eich helpu a’ch cynghori 
  • daliwch ati

 

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel