Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mobek

Mobek

Gwneuthurwyr dodrefn awyr agored teuluol yn mynd i'r afael â heriau'r coronafeirws drwy arallgyfeirio a mesurau cyfyngiadau symud llym.

Wedi'i leoli ym Mae Colwyn, mae Mobek yn fusnes teuluol sy'n gweithgynhyrchu ac yn cyflenwi dodrefn i'r ardd o safon uchel, gan gynnwys ystod o gynhyrchion wedi'u gwneud o blastig wedi'i ailgylchu 100%. Cysylltodd y perchnogion Nadia a Ralph â gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru am gymorth gyda'u marchnata a brandio, a chawsant gymorth i reoli cysylltiadau gyda chais llwyddiannus am grant a marchnata, yn ogystal â mentora busnes ar werthu, dosbarthu a hyrwyddo.

Cyflwyniad i'r busnes

Dan reolaeth Nadia Becker a'i gŵr Ralph, mae Mobek yn fusnes teuluol a sefydlwyd ym 1994, wedi'i leoli ym Mae Colwyn. Mae'r busnes yn arbenigo mewn gweithgynhyrchu a chyflenwi dodrefn y tu allan o ansawdd uchel, gan gynnwys dodrefn i'r ardd pren, traddodiadol, cydrannau i'r tŷ gwydr a chynnyrch cysylltiedig.

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, yn ddiweddar Mobek fu'r unig ddosbarthwyr cyntaf yn y DU o ddodrefn i'r ardd, proffil uchel, o Ganada, wedi'i wneud o blastig wedi'i ailgylchu.

Taith fusnes

Mewn arddangosfa 5 mlynedd yn ôl, daethom ar draws cadair Adirondak o blastig wedi'i ailgylchu. Cawsom ein cyfareddu gan ei hansawdd a'r agwedd gynaliadwyedd arni, felly penderfynom weld a fyddem yn gallu ychwanegu'r amrediad hwn at ein cynnyrch presennol.

Ddiwedd 2019, sicrhaom yr hawliau ecsgliwsif i gynrychioli'r Brand CRP (Canadian Recycled Plastic Outdoor Furniture) ar gyfer y DU ac Iwerddon. Rydym yn gweld hyn fel cyfle gwych i ddatblygu ac ehangu ein busnes ac ailffocysu ein hymdrechion ac adnoddau. Hoffem drawsnewid ein model busnes presennol o fod yn 'wneuthurwr ac adwerthwr' i fod yn ddosbarthwr dodrefn y tu allan CRP.

Pa heriau a wyneboch yn ystod argyfwng y Coronafeirws?

Rydym wedi bod ar agor yn ystod yr argyfwng, ond i raddau cyfyngedig iawn. Roedd ein gweithdy wedi cau i gwsmeriaid ac roeddem yn cael trafferth gyda'n cyflenwadau pren. Caeodd ein ffynhonnell arferol eu drysau am tua 4 wythnos oherwydd y cyfyngiadau symud, felly roedd yn rhaid i ni arallgyfeirio'r cynnyrch a wnawn. Yr unig ffordd o werthu ein cynnyrch oedd drwy wneud defnydd o'n gwefannau.

Roedd gennym gynhwysydd o Ganada gyda mwy o stoc wedi'i archebu, y bu'n rhaid i ni ei ohirio am fis, gan nad oeddem yn gwybod sut y byddai'r sefyllfa gyda'r feirws yn effeithio ar y diwydiant llongau. Mae hwn ar y dŵr bellach, gan obeithio y bydd yn cyrraedd ar 26 Mai 2020.

Pa fesurau a weithredwyd gennych i fynd i'r afael â'r pandemig?

Ein prif ffocws oedd sicrhau cyflenwad ar gyfer y cwsmeriaid lleol. Cawsom archebion gan gartrefi gofal preswyl, lle'r oedd angen dodrefn i'r preswylwyr ar gyfer eu safle awyr agored, gan nad oeddent yn gallu mynd allan bellach oherwydd y cyfnod o dan gyfyngiadau.

Mae gennym reolau ymbellhau cymdeithasol llym. Caiff taliadau eu cymryd dros y ffôn ac wrth ddosbarthu, nid ydym yn cael cysylltiad uniongyrchol â'n cwsmeriaid. Rydym wedi cael ein syfrdanu gan y gefnogaeth gan drigolion lleol. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr.

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/astudiaethau-achos neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.

Conversion pixel