Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Mockingbird Consulting

Mockingbird Consulting

 

Mae Mockingbird Consulting yn darparu datrysiadau a hyfforddiant technoleg i dirfeddianwyr a sefydliadau, gan ganiatáu defnyddwyr i gasglu a dadansoddi eu data yn well. Aeth y busnes at wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru am gymorth i ehangu ei sylfaen gleientiaid, ac ers hynny maent wedi:

  • gwella eu marchnata gan gynnwys eu presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol ac ar-lein
  • mabwysiadu Datganiad Polisi Amgylcheddol
  • ymrwymedig i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru

Wedi'i sefydlu'n 2017, mae Mockingbird Consulting yn darparu datrysiad 'Gwebethau' cyflawn ar draws ardaloedd gwledig eang, o synwyryddion i ddadansoddi data, gan ganiatáu defnyddwyr i wneud gwell synnwyr o'u hamgylchedd.

Mae’r busnes yn arbenigo mewn cymwysiadau gwledig, megis monitro a dadansoddi ansawdd aer a dŵr, amodau’r pridd, symudiad da byw a gweithgarwch cnydau. Drwy weithdai, sesiynau gosod a hyfforddi, mae Mockingbird Consulting yn helpu sefydliadau i werthfawrogi, rheoli a dadansoddi’r data maent yn ei gasglu am y byd o’u cwmpas yn gywir.

Beth aethoch chi ati i'w gyflawni yn eich busnes?

Roeddem am sicrhau bod y cyfleoedd yr ydym yn ceisio eu cyflwyno i'n cleientiaid ynglŷn â rheolaeth amgylcheddol well gan ddefnyddio technoleg yn rhywbeth yr oeddem ninnau'n ei wneud ein hunain hefyd. Mae ein cynhyrchion yn amrywio o dracio da byw i fonitro ansawdd aer, ac er nad oeddem eisiau tracio ein ci, roeddem eisiau ceisio deall yr effaith mae ein gweithredoedd yn ei chael ar y byd o'n cwmpas.

Pa heriau a wyneboch?

Fel cwmni newydd, roedd yr opsiynau i "fynd yn wyrdd" yn hynod frawychus i ni, yn enwedig pan fyddwch yn chwilio i leihau ôl troed carbon neu wella ansawdd aer.

Pam aethoch at Fusnes Cymru?

Yn wreiddiol, aethom at Fusnes Cymru am gymorth gyda'n strategaeth farchnata a datblygiad cyffredinol y busnes. Yna rhoddwyd ni mewn cysylltiad ag Ymgynghorydd Cynaliadwyedd i'n helpu ni gyda'n hamcanion amgylcheddol.

Canlyniadau

  • Bu i Ymgynghorydd Cynaliadwyedd Busnes Cymru, Paul Carroll, gynnal diagnostig ar brosesau cynaliadwyedd Mockingbird Consulting i'w helpu nhw i wella eu proffil marchnata a hefyd helpu gyda chyflawni'r amcanion busnes i helpu eu cleientiaid i fonitro eu heffeithiau amgylcheddol a rheoli eu tir eu hunain;
  • Gyda chymorth Paul, bu i Mockingbird Consulting ddatblygu a mabwysiadu Datganiad Polisi Amgylcheddol;
  • Mae Mockingbird Consulting hefyd wedi cofrestru i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru drwy ymrwymo i nifer o welliannau megis lleihau allyriadau trafnidiaeth a defnyddio technoleg flaengar i wella perfformiad amgylcheddol eu busnes yn ogystal â'u cleientiaid hefyd.

Mae Paul wedi bod yn gymorth enfawr yn rhoi arweiniad i ni ar sut i ddod yn gwmni mwy ystyriol o'r amgylchedd. Mae ei gymorth a'i gefnogaeth yn casglu'r wybodaeth berthnasol mewn ffyrdd rhwydd eu darllen a'u deall, yn ogystal â'i argymhellion ynglŷn â sefydliadau eraill a all ein cynorthwyo ni, wedi bod yn amhrisiadwy i ni.

Cynlluniau a dyheadau ar gyfer y dyfodol

Ein ffocws yw helpu ffermwyr i reoli eu tir. Fodd bynnag, rydym hefyd yn gobeithio gall rhai o'r gwersi yr ydym yn eu dysgu drwy fonitro'r amgylchedd gwledig gael eu trosglwyddo i'n cwsmeriaid sy'n gweithio mewn ardaloedd trefol, hefyd. Un o'r prif feysydd yr ydym yn ei dargedu yw monitro mynedfeydd ac allanfeydd y safle o bell i leihau'r angen i ffermwyr yrru o gwmpas perimedr eu fferm yn gwirio bob giât a drws, a thrwy hynny eu helpu nhw i wybod bod y fferm yn ddiogel, ond hefyd yn lleihau'r nifer o filltiroedd maent yn eu gyrru a'r allyriadau cerbyd o ganlyniad.

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant o sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/astudiaethau-achos neu dilynwch  @_busnescymru ar Twitter.

 

 

 

 

Conversion pixel