Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Motokiki

Motokiki

 

Daeth Motokiki, a’i bersonoliaeth a’i arddull unigryw, i'r farchnad ym mis Tachwedd 2018, ac ers hynny mae wedi mynd o nerth i nerth. Roedd y nod yn syml: dod â dimensiwn newydd angenrheidiol i’r farchnad prynu teiars, sydd heb newid ers blynyddoedd, a chynnig dull sy'n delio â’r farchnad gyfan ac yn rhoi gwerth gonest i yrwyr y wlad.

Mae gan y cyd-sylfaenydd, Debra Williams, hanes o sefydlu a thyfu gwefannau cymharu prisiau, ac mae ganddi nod o wneud Motokiki yn enw adnabyddus a dibynadwy yn y DU ac yn frand hawdd ei adnabod.

Beth wnes i

Mae gan Debra ysbryd entrepreneuraidd greddol ac mae hi wedi gweld bwlch amlwg yn y farchnad o ran y ffordd y mae gyrwyr yn prynu teiars. Mae wedi creu tîm o’r bobl fwyaf priodol ac uchel eu parch i sicrhau cyllid gan fuddsoddwyr sydd o'r un anian er mwyn gwireddu'r weledigaeth.

Ers lansio, mae Motokiki wedi creu 21 o swyddi ac mae ganddo gynlluniau uchelgeisiol i gynyddu'r cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer Port Talbot a’r cyffiniau.

Yr hyn fyddwn i wedi gwneud yn wahanol

Dim byd – os nad ydych chi'n gwthio’r ffiniau ac yn gwneud camgymeriadau wrth ddechrau busnes, bydd angen i chi ddechrau gwneud pethau’n wahanol. Fe wnaethom ni wthio’r ffiniau a gwneud camgymeriadau, ond roedd hyn yn rhan o’r daith a heb hyn fydden ni ddim yn y fan yma nawr.  Fel y gwyddom, yr unig beth sy’n aros yw newid, ac fe wnaethom ni groesawu newid ac edrych yn ein blaenau. Wedi dweud hynny, petawn i'n gwneud popeth eto, byddwn i’n dechrau gyda swyddfa go iawn yn hytrach na fy nghegin gan fod fy oergell a fy nhun bisgedi bob amser yn wag!

Y foment rwy’n fwyaf balch ohoni

Yn bendant, gweld balchder y tîm pan gafodd y wefan ei lansio a gweld nifer yr ymwelwyr â’r wefan yn cynyddu ar ôl darlledu ein hymgyrch hysbysebion gyntaf ar y teledu.  Er mai dydd Sul oedd hi, roedd pawb ar-lein yn sôn am y disgwyl a’r cyffro wrth i’r niferoedd ymweld. Roedd y tîm marchnata yn gwneud ‘pawen lawen’ ac roedd y tîm TG wedi ‘croesi’ popeth y byddai'r wefan yn gallu ymdopi â’r lefelau enfawr o alw. Ac wrth gwrs fe wnaeth hi ymdopi, diolch i lawer iawn o waith caled yn cynllunio a pharatoi.

Ydych chi’n defnyddio Cymraeg yn eich busnes? Os ydych chi, sut mae hyn wedi eich helpu chi?

Rydym yn frand cenedlaethol sy'n digwydd bod yng Nghymru felly Saesneg yw’r brif iaith ar ein gwefan. Mae rhai siaradwyr Cymraeg rhugl yn y swyddfa a bu hyn yn fuddiol pan ddaeth y Farwnes Eluned Morgan i’r swyddfa gyda chriw ffilmio. Cafodd Debra gyfle i ddangos ei sgiliau Cymraeg ar gamera.

Dywedwch pa gymorth / cefnogaeth, ariannol ac annarianol, rydych chi wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru / Busnes Cymru, os o gwbl

Mae gan Busnes Cymru adnoddau gwych ar ei wefan, ac roeddent yn amhrisiadwy, yn enwedig yn y dyddiau cynnar.  Fe wnaethom ni hefyd gael grant gan Fanc Datblygu Cymru a chymorth ariannol gan yr awdurdod lleol i helpu i ariannu offer cyfrifiadurol.

 Cyngor Da:

  • gofalwch fod gennych chi bobl dda o’ch cwmpas – penodwch rywun i fod yn gyfrifol am yr hwyl, a mwynhewch y daith
  • dewiswch y strwythur cywir ar gyfer y cwmni a llywodraethu corfforaethol ar unwaith (dydi hi'n byth yn rhy hwyr) oherwydd bydd hyn yn rhoi sylfaen cadarn wrth i chi dyfu
  • peidiwch ag ofni methu – mae’r cyfle i ddysgu yn dod mewn sawl ffordd, ac weithiau mae methu yn golygu na fyddwch chi’n gwneud yr un camgymeriad eto
  • gwnewch y gorau o’ch cysylltiadau, a gofyn am help os oes angen, mae eich rhwydwaith personol a phroffesiynol yn amhrisiadwy felly gwnewch bob defnydd ohonynt
  • mynnwch gael y partneriaid buddsoddi cywir i’ch cefnogi yn y dyddiau cynnar. Bues i’n ffodus iawn o gael cymorth ariannol gan Fanc Datblygu Cymru a Maven

 

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel