Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Stiwdio Balance Wellness

Stiwdio Balance Wellness

 

Wedi’i sefydlu yn Wrecsam gan Jon Patey a Nick McCormick, canolfan iechyd da newydd sbon yw Stiwdio Balance Wellness, sy’n cynnig gwasanaethau iechyd a lles holistaidd ar gyfer y meddwl a’r corff.

Mae Jon a Nick yn targedu’r gymuned gyfan y maent yn byw ac yn gweithio ynddi Maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a dosbarthiadau hygyrch, nad oes angen ymaelodi â nhw, i bob oedran a gallu, gan gynnwys therapi tylino, sawna isgoch a thriniaethau eraill, yn ogystal â dosbarthiadau Yoga, Pilates, Myfyrio, Symudedd a Tai Chi.

Beth ddaru nhw

Mae Jon a Nick yn hyfforddwyr ffitrwydd profiadol iawn ac wedi’u cymhwyso ym maes tylino chwaraeon. Gwnaethant gysylltu â gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru i holi am gymorth i lansio eu busnes a chawsant gymorth gydol y drefn sefydlu, yn cynnwys datblygu eu cynllun busnes ac ar agweddau ariannol.

Dywedodd Jon: “Pan ofynnodd Lowri, ein cynghorydd i ni wneud cynllun busnes i gychwyn, roeddem yn gwneud hynny er mwyn sicrhau grant chwaraeon. Fodd bynnag, bu’n gymorth gwirioneddol i ni sefydlu ein targedau, ein nodau a’n hamcanion.”

Yn ogystal, mae Jon a Nick yn defnyddio eu canolfan iechyd da i gefnogi hyfforddwyr lleol eraill, yn ogystal ag ymarfer a datblygu eu sgiliau eu hunain.

Beth fuasant yn ei wneud yn wahanol

“Fydden ni ddim wedi newid gormod mewn gwirionedd. Carem fod wedi cael mwy o gymorth gan bobl broffesiynol o bosibl, oherwydd roedd gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith ein hunain wedi rhoi tipyn o straen ar ein perthynas. Mae’n bosibl y byddem wedi pwyllo cyn agor ein drysau i gwsmeriaid, oherwydd mi aeth hi’n rhuthr arnon.”

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

“Yr adeg fwyaf balch neu hyd yn oed adegau pan fo pobl yn croesi trothwy’r drws ac yn dweud pa mor ymlaciol yw’r adeilad. Dyma oedd ein nod o’r cychwyn - datblygu cyfleuster lle rydych yn teimlo’n heddychlon ac rydych yn gadael helbulon y byd, o’r adeg yr ydych yn croesi trothwy’r drws.”

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Wedi i Jon a Nick benderfynu sefydlu ar eu pennau eu hunain, cysylltodd y ddau â Busnes Cymru i holi am gyngor ar sefydlu eu canolfan iechyd da.

Dywedodd eu cynghorydd busnes, Lowri Roberts: “Cysylltodd Nick a Jon â mi yn Wrecsam, lle gwnaethon nhw ofyn ar y cychwyn am gymorth grant gan Sports Wales (£330). Arweiniodd hynny yn ei dro at gydweithio â nhw ar bob agwedd ar eu busnes, o weithio drwy eu cynllun busnes a sicrhau llif arian i’w helpu nhw i fynd i’r afael â materion yswiriant, trwyddedu, iechyd a diogelwch, a gweithio ar elfennau o farchnata a chyfryngau cymdeithasol.”

Dywedodd Nick a Jon: “Bu Lowri a’i rhwydwaith o gysylltiadau yn amhrisiadwy i ni yn cychwyn ein menter busnes newydd. Yn ystod ein cyfarfod cychwynnol, cyfeiriodd at y meini prawf a’r angen am gynllun busnes cadarn sydd bellach yn sylfaen i’n busnes. Darparodd gysylltiadau i ni fodelu ein hunain arnynt yn ogystal ag eraill sydd bellach yn gwsmeriaid i ni. Cysylltodd Lowri â ni â’r bobl fyddai’n ein helpu i sicrhau cyllid yr oedd wirioneddol ei angen. Heb ei harbenigedd, fydden ni ddim wedi gallu gwireddu ein busnes llewyrchus. Diolch Lowri!”

Cyngor Dda

Dyma gynghorion doeth Stiwdio Balance Wellness ar gyfer unrhyw un arall sy’n bwriadu cychwyn neu dyfu eu busnes:

  • ewch amdani
  • teimlwch yn angerddol
  • gwnewch yn siŵr fod gennych gynllun busnes ar waith
  • marchnatwch yn dda
  • cynlluniwch yn dda

 

 

 

 

 

 

Conversion pixel