Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Thomas Safety Services Ltd.

Thomas Safety Services Ltd.

 

Yn dilyn gweithio yn y sector Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Tân am dros 22 o flynyddoedd, penderfynodd Dave Thomas sefydlu ei ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch, Diogelwch Tân, Diogelwch Adeiladu ac Amgylcheddol ei hun, Thomas Safety Services, ym mis Medi 2007 yng Nghasnewydd.

Ar ôl dod yn gwmni cyfyngedig (Thomas Safety Services Ltd.) yn 2013 a gwraig Dave, Claire yn ymuno fel Cyfarwyddwr Gweinyddol flwyddyn yn ddiweddarach, penderfynodd y cwpl symud eu cartref a'u busnes i Dre-fach Felindre yn 2017.

Yn ogystal â'r gwasanaethau ymgynghori, mae Thomas Safety Services Ltd. bellach yn darparu dros 65 o gyrsiau e-ddysgu ar-lein cymeradwy, sy'n ymdrin ag Iechyd a Diogelwch, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Sgiliau Busnes. Maent hefyd yn ddosbarthwr cymeradwy ac yn cyflenwi dros 30,000 o gynnyrch diogelwch sy'n arwain y farchnad drwy eu siop ar-lein, gan gynnwys posteri Cyfraith Iechyd a Diogelwch, arwyddion diogelwch, labeli, cyfarpar diogelu personol, pecynnau cymorth cyntaf, diffoddwyr tân, pecynnau rheoli gollyngiadau, cymhorthion mecanyddol, rheoli gwastraff, rhwystrau diogelwch, ymysg eraill.

Beth ddaru nhw

"Ar ôl i ni symud i Sir Gaerfyrddin ym mis Hydref 2017, sylwom ar unwaith fod diffyg amlwg o gyfleoedd rhwydweithio. Treuliom fisoedd yn ceisio dod o hyd i grŵp rhwydweithio i ymuno ag ef. Gwnaethom hyd yn oed drafod hyn â'n Rheolwr Perthynas Busnes Cymru, Cath Orton. Roedd pobl yn dechrau dweud wrthym fod yna angen am rwydwaith da, felly penderfynodd Dave a Claire sefydlu Rhwydwaith Busnes CCP (mae CCP yn sefyll am Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro).

I ddechrau arni, sefydlwyd Rhwydwaith Busnes CCP fel grŵp Facebook ar-lein tra'r oeddem yn chwilio am leoliad addas. Ym mhen hir a hwyr, cawsom gymorth gwych gan Westy Emlyn, sydd erbyn hyn yn darparu'r lleoliad am ddim i ni ar gyfer ein digwyddiadau.

Mae Rhwydwaith Busnes CCP yn dymuno denu unrhyw fath o BBaCh (unig fasnachwr sy'n cyflogi hyd at 250 o weithwyr) o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro; dyna pam yr enw Rhwydwaith Busnes CCP. Y nod yw galluogi busnesau bach a chanolig yn yr ardal i ddatblygu cysylltiadau sydd o fudd i bawb, cael atgyfeiriadau a datblygu eu rhwydwaith o gleientiaid."

Eu adeg mwyaf balch mewn busnes

"Ym mis Mehefin 2011, graddiodd Dave Thomas gyda gradd Meistr yn y Gwyddorau (M.Sc.) mewn Rheoli Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd. Llwyddodd i basio gyda Rhagoriaeth.

Ym mis Hydref 2016, roedd Dave yn bresennol yn ystod archwiliad yswiriant cleient, a gynhaliwyd gan syrfëwr yswiriant CMIOSH. Wrth grynhoi'r archwiliad, dywedodd y syrfëwr yswiriant wrth ein cleient (a minnau) nad oedd, hyd at y pwynt hwn, wedi sgorio unrhyw fusnes fel 'Aur' ond ei fod yn mynd i'w gosod nhw yn y categori hwn. Cyfarchodd Dave yn bersonol a'i ganmol ar safon y system reoli a roddwyd ar waith gyda'r cleient. Cafodd y cleient fudd o'r sylwadau cadarnhaol a'r adroddiad ysgrifenedig, gan y cynigwyd lleihad iddynt yn eu premiymau yswiriant. Rhoddodd sylwadau'r syrfëwr 'hwb' i Dave a hunanfoddhad fod ei ymchwil a'i holl waith yn gweithredu systemau rheoli Iechyd a Diogelwch wedi bod werth yr holl ymdrech. Ni allai Dave fod wedi dymuno canmoliaeth mor uchel gan un o'i gyfoedion. Mae Thomas Safety Services Ltd hefyd wedi elwa o eirda da iawn gan y cleient ac maent hwythau yn ein hargymell."

Disgrifiwch y math o gefnogaeth (ariannol / an-ariannol) maen’t wedi ei gael gan Busnes Cymru / Llywodraeth Cymru

Mae Claire a Dave Thomas wedi manteisio ar gymorth Busnes Cymru a Chyflymu Cymru i Fusnesau Llywodraeth Cymru ers symud i Dre-fach Felindre o Gasnewydd, wrth barhau i gefnogi nifer o'u cwsmeriaid o dde ddwyrain Cymru a llwybr yr M4. Maent wedi elwa o arweiniad gyda'u strategaeth dwf, a ddarparwyd gan Reolwr Perthynas Busnes Cymru Catherine Orton ac ymgynghorydd Cyflymu Cymru i Fusnesau Catrin Williams.

Ers mynychu digwyddiad Busnes Cymru yn Sir Gaerfyrddin ym mis Chwefror 2018, mae Claire a Dave wedi bod yn rhagweithiol wrth gefnogi digwyddiadau Busnes Cymru wrth iddynt dyfu nifer eu cleientiaid yn yr ardal. Mae eu hangerdd wedi arwain atynt yn cynllunio a sefydlu grŵp rhwydweithio cydweithredol newydd, Rhwydwaith Busnes CCP, yng Nghastellnewydd Emlyn, gan ddenu busnesau, cysylltiadau a dylanwadwyr o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Denodd y digwyddiad cyntaf, a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd dros 25 o fusnesau lleol.

Dywedodd Dave: "Rydym wedi bod yn gweithio gyda Busnes Cymru ers nifer o flynyddoedd. Derbyniom ein cymorth cychwynnol yng Nghasnewydd, Gwent, cyn i ni symud i Sir Gaerfyrddin ym mis Hydref 2017. Mynychom ambell i weithdy ac fe wnes i hyd yn oed gynnal rhai fy hun ar SSIP drwy ein Hymgynghorydd Tendro Guto Carrod. Ers symud i Sir Gaerfyrddin, rydym wedi sefydlu perthynas weithio dda gyda Cath Orton, Rheolwr Perthynas yn Busnes Cymru, Catrin Williams, ymgynghorydd Cyflymu Cymru i Fusnesau, ac unwaith eto gyda Guto Carrod. Rydym wedi mynychu cwrs hyfforddiant Cyflymu, digwyddiad rhwydweithio yn Sir Benfro ac yn cael cefnogaeth gan Cath a Catrin sy'n mynychu ac yn cefnogi ein cyfarfodydd Rhwydwaith Busnes CCP yn rheolaidd. Rydym yn aml yn atgyfeirio'r gwasanaethau a gynigir gan Busnes Cymru i gleientiaid presennol a darpar gleientiaid."

Cyngor Da

Dyma awgrymiadau ardderchog y cwmni ar gyfer unrhyw un arall sy’n dymuno dechrau neu dyfu eu busnes eu hunain:

  • fel busnes yng Nghymru, mae ymgysylltu â Busnes Cymru yn hanfodol
  • cofrestrwch y busnes ar GwerthwchiGymru
  • mynychwch gymaint o seminarau busnes a grwpiau rhwydweithio am ddim ag sy'n bosibl
  • gwnewch yn siŵr bod gennych system wefan ac e-bost ddiogel, a weinyddir gan ffynhonnell ddibynadwy (mae cyfeiriad '.co.uk' yn hanfodol)
  • sicrhewch fod gennych gyfrifydd da a thrafodwch y manteision a'r anfanteision o ddod yn gwmni cyfyngedig

Gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru yw Busnes Cymru, cliciwch yma i gael gwybod mwy.

 

Conversion pixel