Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Coast Bathrooms and Kitchens

Mae Coast Bathrooms and Kitchens yn stiwdio dylunio o safon uchel a redir mewn partneriaeth gan Jan Miles a Melanie Edwards.

Codwyd y syniad ar gyfer y busnes yn wreiddiol yn Ionawr 2015 pan ddechreuodd trafodaethau rhwng y partneriaid i gyfuno eu profiad o 40 mlynedd yn y diwydiant i dargedu bwlch yn y farchnad leol i ddarparu gwasanaethau uwch-farchnad dylunio cegin ac ystafell ymolchi.

Ers agor y busnes aethant o nerth i nerth, gan fynd ymhellach na'u ffigyrau trosiant ac elw a ragwelwyd a chyflogi dylunydd Cymreig newydd yn ddiweddar gyda chynlluniau i gymryd ymlaen dau aelod staff rhan amser ychwanegol. Maent hefyd yn ddiweddar wedi sicrhau cytundeb gyda'r brand ystafell ymolchi bydeang o fri, Pelipal, i ddefnyddio'u cynlluniau unigryw fel rhan o'u gwasanaethau dylunio cyffredinol.

 

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu Coast Kitchens & Bathrooms?

“Roedden nhw'n ardderchog ac yn hawdd i'w deall, yn cadw pethau'n syml a'n harwain trwy faterion cam wrth gam. Allen ni ddim fod wedi ysgrifennu’r cynllun busnes heb y cefnogaeth yma – roedden ni'n gwybod yr atebion ond yn ymbalfalu i gyfieithu'n syniadau i gynllun cydlynol. Buaswn yn bendant yn cymeradwyo'r profiad i eraill sy'n meddwl am sefydlu eu busnes eu hunain.”
Melanie Edwards

 

Ar ôl y trafodaethau cyntaf, dechreuodd Jan a Melanie weithio gyda Busnes Cymru yn Ebrilll 2015, gan gwblhau cyfres o weithdai a chyngor un i un gyda chynghorwr busnes dynodedig. Penderfynodd y ddwy bartner adael eu swyddi yn yr haf a chasglu agoriadau i'w mân busnes stryd fawr ar 1 Awst. Cymerodd 2 fis i ailaddurno'r stiwdio yn llwyr mewn pryd ar gyfer eu hagoriad ar 9 Hydref.

“Wedi'r wythnos neu ddwy gyntaf roedden ni'n sylweddoli ein bod ar y trywydd iawn. Roedd pobl yn meddwl ein bod ni'n wirion ond dyma'r peth gorau y gallen ni fod wedi gwneud, mae hi wedi bod yn wych. Mae effaith ffenestr y siop, y teimlad cryf o'r gymuned ac ymateb gan bobl am sut rydyn ni'n goleuo'r stryd fawr wedi bod yn rhyfeddol. Rydyn ni wedi dysgu nad yw pobl yn ofni gwario ar nwyddau a dyluniad o safon uchel.”

 

Y foment fwyaf balch mewn busnes

“Ein moment falchaf yn bendant oedd y penwythnos agoriadol, roedd y cyfarchion a gawsom gan gwsmeriaid am ansawdd y gwaith yn ein cynhyrchion ac ymddangosiad ein hystafell arddangos yn ysgubol.”

Melanie Edwards

 

 

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

  1. Byddwch yn llwyr gyfarwydd â'r busnes yr ydych ar fin mynd i mewn iddo
  2. Cynlluniwch eich cyllideb yn ofalus ac, yn bwysicach, glynwch ati!
  3. Byddwch â'r argyhoeddiad, egni, ac ymrwymiad i gyflawni eich breuddwyd. Canolbwyntiwch ar eich amcan
  4. Gosodwch nodau y gobeithiwch eu cyflawni o fewn eich blwyddyn gyntaf, ail flwyddyn ayb
  5. Ceisiwch gymaint o gyngor busnes â phosibl gan yr holl sefydliadau sy'n barod i helpu
Conversion pixel