Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cronfa Cydnerthedd Brexit

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit gwerth £6 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru, i'w helpu nhw i addasu i'r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit. Mae'r gronfa hon yn adeiladu ar lwyddiant cronfa Cydnerthedd Brexit blaenorol Llywodraeth Cymru, a ddarparwyd gan Busnes Cymru.
 
Bydd benthyciad o £5 miliwn ar gael oddi wrth Fanc Datblygu Cymru er mwyn cefnogi busnesau â phrosiectau buddsoddi cyfalaf. Caiff y grant cyfalaf o £1 filiwn a weinyddir gan Busnes Cymru ei gyd-fuddsoddi fel cynnig integredig i gyd-fynd â benthyciad Banc Datblygu Cymru.
 
Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys wneud cais am gyllid o rhwng £10,000 a £50,000 hyd at 20% o gostau prosiectau.
 
Cynigir y grant ynghyd â benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.
 
Nod Cronfa Cydnerthedd Brexit yw:
  • datblygu gallu
  • gwella prosesau
  • dargadw'r gallu i gystadlu
  • diogelu swyddi
  • gwarantu bod y fasnach yn llifo rhwng Cymru a gweddill y byd
Os oes gennych brosiect mewn golwg a fyddai'n eich helpu chi i fagu gwytnwch ac ymdopi â'r heriau y gallech eu hwynebu ar ôl Brexit, gall y gronfa hon fod yn ddelfrydol i chi.
 
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r gronfa, lawrlwythwch y nodiadau canllaw a'r ffurflenni cais perthnasol isod. Os ydych yn bodloni'r meini prawf a hoffech wneud cais, cysylltwch â Busnes Cymru ar 03000 6 03000 lle rhoddir chi mewn cysylltiad ag ymgynghorydd i gwblhau'r broses ymgeisio.
 
Mae'r Gronfa Cydnerthedd Brexit yn agored i geisiadau hyd at 28ain Chwefror 2020, yn amodol ar gyllid. Bydd gofyn tynnu cyllid i lawr a'i gwblhau erbyn 31ain Mawrth 2020.

 

Canllaw Ymgeisio
Ffurflen Mynegi Diddordeb
Ffurflen Gais

 

Conversion pixel