Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Cymorth Llifogydd

Cronfa Cymorth Llifogydd

Mae Llywodraeth Cymru gyda Cronfa Cymorth Llifogydd gwerth £2.5 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru i’w helpu i ddod dros y difrod a’r tarfu a achoswyd gan y stormydd  - Ciara, Dennis a Jorge.

Gall busnesau sy'n ceisio dod dros effeithiau dinistriol y llifogydd wneud cais am grant o hyd at £2,500 yr un i'w helpu i ddod yn gwbl weithredol eto cyn gynted â phosib.
 
Gall busnesau sy’n bodloni’r meini prawf canlynol hawlio’r grant:
 
 • Rhaid i’r busnes fod yn fusnes bach neu ganolig wedi’i leoli yng Nghymru
 • Mae angen i’r busnes ddangos bod canlyniadau storm Ciara a/neu storm Dennis a/neu Jorge wedi tarfu’n ddifrifol arno:
  • Bod y tywydd wedi effeithio’n uniongyrchol arno, h.y. difrod llifogydd i’r eiddo, offer a / neu stoc; 
  • Bod y tywydd wedi effeithio’n anuniongyrchol arno, h.y. dim mynediad/mynediad cyfyngedig i’r busnes at eiddo, offer a/neu stoc o ganlyniad i lifogydd; mynediad cyfyngedig i gwsmeriaid, cyflenwyr a/neu staff; wedi colli masnach ac yn wynebu problemau o ran cyflogau gweithwyr.
 • Dim ond ar gyfer costau na ellir eu hadennill o yswiriant y ceir defnyddio’r arian
 • Un cais i bob busnes
 • Bydd angen i fusnesau ddarparu: 
  • manylion amcangyfrifon o’r costau i'r busnes
  • tystiolaeth o’r cyfeiriad busnes (o fewn y 3 mis diwethaf)
  • prawf ffotograffig o ddifrod
 
Wrth ddarparu manylion ar y ffurflen gais, nodwch os gwelwch yn dda na fyddwn yn ystyried ffioedd-dros-ben ar bolisïau yswiriant fel ffactor sy’n cyfrannu at ddangos tarfu sylweddol. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa, lawrlwythwch y nodiadau canllaw a’r ffurflen gais berthnasol isod. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau a’ch bod eisiau siarad ag aelod o’n tîm, cysylltwch â 03000 6 03000.
 

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i gefnogi eich cais pan fyddwch chi'n cyflwyno eich cais -prawf o gyfeiriad eich busnes, ffotograffau o ddifrod gan y llifogydd a stoc a gollwyd, slipiau cyflog o'r 4 wythnos ddiwethaf (os yw'n briodol)a chostau nwyddau sydd angen eu disodli.

 
Mae’r Gronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau ar agor i geisiadau tan 20 Gorffennaf 2020, cyhyd â bo’r arian yn caniatáu hynny.

Nodwch fod canllawiau ar gyfer y Gronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau wedi ei ddiweddaru ar 16 Mawrth 2020.

Conversion pixel