Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyllid busnes

1. Trosolwg

Gellir cael ‘bwlch cyllido’, hyd yn oed pan fydd cynllun busnes da wedi ei gyflwyno i fanciau a buddsoddwyr eraill sydd, yn eu barn hwy, â theilyngdod masnachol.  Gellir cyfyngu ar ei allu i gyllido gan ffactorau megis diffyg blaendal, gwarant neu ddefnyddioldeb.  O ganlyniad, mae’n bosib y gellid lleihau neu fethu cyfle da a fyddai’n hwb i economi Gymru yn llwyr.

Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o raglenni cyllido busnes sy’n gweithredu ochr yn ochr â buddsoddiadau preifat, sydd â’r potensial i lenwi ‘bylchau cyllido’.

Gallwch lawrlwytho rhagarweiniad byr (PDF 2,040KB) ar sut mae cyllid Llywodraeth Cymru'n gweithio, a gallwch ddarllen mwy am raglenni cyllido unigol yn Cyllid Busnes gan Lywodraeth Cymru a Cyllid ar gyfer sectorau ac ardaloedd penodol.

Os ydych yn paratoi i fynd at eich banc am gyllid, gallwn hefyd gynnig cyngor ymarferol yn ein gweithdai Cael Gafael ar Gyllid Busnes.

Lawrlwythwch ein canllaw Cael Gafael ar Gyllid Busnes (PDF, 472KB)

Mae gan rai rhaglenni cyllid gyfraddau ymyrraeth gwahanol mewn gwahanol rannau o Gymru. Lawrlwythwch fap (PDF, 160KB) sy'n dangos Haen 1 a Haen 2 yr Ardaloedd a Gynorthwyir.   

Mae ffynonellau ariannol eraill – megis gan fusnesau bach preifat, benthyciadau masnachol a banciau – hefyd ar gael. 

Gallwch chwilio am gymorth sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch sector, eich lleoliad a'ch prosiect ar ein Canfyddwr Cymorth Busnes.

Lawrlwythwch wybodaeth ar yr holl raglenni sydd yn y canllaw hwn mewn un dogfen.

 

2. Cyllid busnes gan Lywodraeth Cymru

Mae cymorth o'r rhaglenni canlynol fel rheol ar gael i fusnesau sy'n cydymffurfio â'r meini prawf cymhwyster. Gallwch lawrlwytho canllaw ar gyfer pob un o'r rhaglenni trwy glicio ar y penawdau:

Cyllid Busnes Ad-daladwy (PDF 1,964KB) 

Dyma brif raglen Llywodraeth Cymru i helpu ariannu prosiectau sy’n creu swyddi. Er fod yr holl gymorth o bosibl yn ad-daladwy, ceir rhai eithriadau. 

SMARTCymru - Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (PDF 1,948KB)

Mae rhaglen SMARTCymru yn helpu busnesau i gynnal ymchwil a datblygu eu hunain yn fewnol, a fydd yn arwain at gynhyrchion neu brosesau dechnegol arloesol.

Talebau Arloesi (PDF 1,941KB)

Mae cymorth Talebau Arloesi wedi ei dargedu ar gyfer helpu arloesi penodol gan BBaChau a fydd yn cynnal neu’n cynyddu hyfywedd neu gystadleurwydd cwmni, a hynny mewn modd cynaliadwy.

Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau Twristiaeth (PDF 2,018KB)

Nod y Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau Twristiaeth yw darparu cefnogaeth a chymorth i gwmnïau (BBaChau a mawr) i gynnal gweithgareddau a phrosiectau  datblygu masnach rhyngwladol. Dim ond ar gyfer gweithgareddau na ellir eu cynorthwyo trwy ffynonellau ariannol cyhoeddus eraill (ee teithiau masnach, dirprwyiaethau i arddangosfeydd). 

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth ar bob un o'r rhaglenni yn y canllaw hwn mewn un dogfen trwy glicio ar y bloc Rhaglenni Cyllido Busnes ar y dde.

    Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000

 

3. Cyllid ar gyfer sectorau ac ardaloedd penodol

Gallech fod yn gymwys am gymorth o'r rhaglenni canlynol os ydy'ch busnes o fewn ardal ddaearyddol benodol neu os yw'n perthyn i sector benodol: 

Y Gronfa Fuddsoddi Leol (PDF 2,367KB)

Cynllun grant yw’r Gronfa Fuddsoddi Leol ar gyfer BBaChau, sy'n cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. Dim ond yn Ardal Gydgyfeirio Cymru (sef yn y gogledd y gorllewin a'r Cymoedd) y mae ar gael (gweler y map hwn i weld os ydych o fewn yr ardal gymwys). Noder fod oes y prosiect hwn yn ne-ddwyrain Cymru wedi ei ymestyn i Fehefin 2014.

Darllenwch ragor o wybodaeth ar wefan y Gronfa Fuddsoddi Leol

Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter (PDF 2,105KB)

Grant cystadleuol yw hwn sydd ar gael ym mhob un o saith Ardal Fenter Cymru.  Mae'r rhain yn cynnwys Canol Caerdydd, Dyfrffordd y Ddau Gleddau, Eryri, Glannau Dyfrdwy, Glynebwy, Sain Tathan a Maes Awyr Caerdydd, ac Ynys Môn. Mae’n canolbwyntio cymorth (yn erbyn ardrethi busnes) ar BBaChau sy’n blaenoriaethu twf a swyddi.

Cronfa Twf Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch BBaChau (PDF 2,149KB) 
Nod y Gronfa yw darparu cymorth refeniw (nid cyfalaf) ar gyfer gweithgareddau datblygu busnes yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch i helpu BBaChau i dyfu mewn marchnadoedd rhyngwladol yn ogystal â gartref. Yr egwyddor sylfaenol yw fod prosiectau’n hybu goroesiad a thwf BBaChau newydd neu BBaChau sy’n bodoli eisoes.

Cronfa Datblygu Digidol (PDF 1,932KB)
Cronfa gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwneud y gorau o gyfleoedd digidol yn y sector Diwydiannau Creadigol. Mae'r gronfa hon wedi eu hymestyn tan fis Mawrth 2016, yn ddibynnol ar adolygiad yn 2015. 

Cronfa Twf Ynni ac Amgylcheddol BBaChau (PDF 2,146KB)
Nod y Gronfa yw darparu cymorth refeniw a chyfalaf ar gyfer gweithgareddau datblygu busnes yn y sector Ynni ac Amgylcheddol i helpu BBaChau i dyfu mewn marchnadoedd rhyngwladol yn ogystal â gartref. Gallai prosiectau refeniw, er enghraifft, gynnwys astudiaethau neu ymchwil i'r farchnad, cost cyfranogi mewn digwyddiadau masnach Prydeinig, prynu i mewn arbenigedd diwydiant-benodol, tra gallai prosiectau cyfalaf olygu costau peiriannau neu gyfarpar. 

Noder fod y canllaw yn y panel ar y dde yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r arian yn cael ei ymestyn i gymorth cyfalaf.

Cynllun Ardrethi Busnes Cynhyrchwyr Ynni Adnewyddol (PDF 1.7KB)

Dyma gynllun grant dewisol ar gyfer cynhyrchwyr neu fusnesau ynni adnewyddol newydd sydd wedi cofrestru i dalu Ardrethi Busnes ac sy'n cwrdd â rhai meini prawf cymhwyster. Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer y cylch cyfredol erbyn 2 Medi, 2013.

Lawrlwythwch ganllaw pellach a ffurflen gais ar gyfer yn cynllun.

Cynlluniau Grant Datblygu Marchnata a Phrosesu (PDF 2,053KB)

Cynllun grant buddsoddiad cyfalaf, sy’n darparu cymorth ar gyfer prosiectau sy’n ychwanegu gwerth i gynhyrchion amaeth a choedwig, sydd hefyd yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd amgylcheddol ac ariannol.  

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (PDF 1,987KB)
Cynllun grant dewisol, sydd ar gael i fusnesau twristiaeth newydd a busnesau twristiaeth sy’n bodoli eisoes o bob maint (BBaChau a mawr), sydd yn buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf. Mae cymorth ar gael at ddibenion uwchraddio safon cyfleusterau ac chynyddu capasiti lle mae bwlch yn y farchnad.

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru

Lawrlwythwch wybodaeth ar yr holl raglenni yn y canllaw hwn mewn un dogfen 

 

    Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6          03000

4. Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru yn buddsoddi ar sail fasnachol mewn busnesau yng Nghymru sydd â’r potensial i dyfu.  Yn aml bydd yn cydweithio’n agos gyda banciau, cyfalafwyr menter a’r sector cyhoeddus.

I fod yn gymwys am fuddsoddiad masnachol gan Gyllid Cymru, mae’n rhaid i chi fod yn cyflogi hyd at 250, a bod â throsiant islaw €50 miliwn.

Gall buddsoddiadau Cyllid Cymru gynnwys:

  • buddsoddiadau dyled ac ecwiti
  • deliau cam cynnar, ehangu ac olyniaeth rheolwyr
  • buddsoddiadau dilynol
  • pecynnau buddsoddi strwythuredig 

Mae Cyllid Cymru hefyd yn gallu darparu benthyciadau o'r cronfeydd canlynol:  

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Cyllid Cymru ar 0800 5874140

5. Gwybodaeth a ffynonellau ariannol eraill

Nod Better Business Finance yw helpu busnesau bach a chanolig eu maint gyda’u cynlluniau i dyfu trwy ddarparu gwybodaeth am gyllid busnes. Mae’n cael ei gefnogi gan y British Bankers’ Association a phump o’r banciau mawr (Barclays, HSBC, Lloyds, Santander ac RBS)

Oeddech chi’n sylweddoli eich bod yn llawer iawn mwy tebygol o gael benthyciad neu gorddrafft nag a feddyliech? Mewn gwirionedd, mae ymchwil yn dangos fod 67% o geisiadau’n llwyddiannus ond dim on 37% o fusnesau bach sy’n credu y gwnaiff eu banc gymeradwyo eu cais am gyllid. 

Y broses apêl

Ac os nad yw eich cais am gyllid banc yn llwyddiannus, mae gennych yr hawl i wneud apêl. 

  • Caiff unrhyw fusnes sydd â throsiant o hyd at £25 miliwn wneud apêl yn erbyn penderfyniad banc cyfrannog i wrthod cyllid iddynt gyda’r banc hwnnw. Am restr o’r banciau cyfrannog, ewch i’r dudalen ar y broses apêl ar wefan Better Business Finance 

  • Yna caiff y cais ei ystyried gan aelod arall o staff y banc nad oedd ganddo unrhyw ran yn y penderfyniad gwreiddiol. 

  • Mae pob banc sy’n rhan o’r cynllun hwn wedi llunio ei broses apêl ei hun yn unol â chyfres o egwyddorion cyffredin, dan oruchwyliaeth yr Athro Russel Griggs OBE. (Adolygydd Allanol Annibynnol y Broses Apêl) 

xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru

Mae xénos yn cyflwyno buddsoddwyr (angylion busnes) i gwmnïau yng Nghymru sy’n chwilio am arian ar gyfer twf.  Bydd y busnes yn cynnig cyfran ecwiti yn y busnes yn gyfnewid am y buddsoddiad a chael eu mentora gan yr angel neu’r buddsoddwr.

Mae xénos yn cydweithio’n agos gyda buddsoddwyr a busnesau i chwilio am ddau sy’n cydweddu i’w gilydd.  Yn aml defnyddir fforymau buddsoddi’n fodd i fusnesau gyflwyno eu hanghenion i’r angylion.

Mae xénos yn rhan o Gymdeithas Angylion Busnes y DU

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch xénos ar 029 2033 8144

Gwarantau benthyciad

Mae’r Cynllun Gwarant Cyllid Menter  ar gael i fusnesau sydd â throsiant o hyd at £25 miliwn. Bydd y Llywodraeth yn tanysgrifennu hyd at 75% o fenthyciad, ailwampio benthyciad cyfredol, trosi gorddrafft, gwarantau godi arian ar sail anfonebau a gwarantau ar fenthyciadau gorddrafft newydd neu estynedig.

Mae rheolau’r Undeb Ewropeaidd yn atal ymestyn y Gwarant Cyllid Menter i rai sectorau, ac fe all eich benthycwr asesu eich cymhwyster.

Cyllid ecwiti a benthyciadau

Mae’r Gronfa Cyfalaf ar gyfer Menter yn darparu cyllid ecwiti hyd at £2 miliwn i gwmnïau sydd â throsiant o hyd at €50 miliwn, os oes ganddynt fodel busnes hyfyw, maent yn gweithredu o fewn sector gymwys, mae’r potensial ganddynt i dyfu ac maent angen buddsoddiad hirdymor. 

Lansiwyd y Gronfa Twf Busnes yn 2011.  Mae’r Gronfa’n buddsoddi rhwng £2 miliwn a £10 miliwn mewn cwmnïau sydd, yn nodweddiadol, â throsiant o rhwng £5 miliwn a £100 miliwn, yn gyfnewid am gyfran leiafrifol a sedd ar y bwrdd. Mae llawer llai o bwysau o ran ymadael gan y Gronfa na chan fuddsoddwyr ecwiti preifat traddodiadol.

Cefnogir y Gronfa gan y prif fanciau a chan Gymdeithas Bancwyr Prydain.  Fodd bynnag, mae’n gwmni annibynnol ac nid yw ei benderfyniadau i fuddsoddi’n cael eu dylanwadu gan lywodraeth na’r banciau.

Fe allech hefyd geisio am gymorth gan:

  • UK Steel Enterprise mewn ardaloedd dur ledled y DU, sy’n cefnogi mentrau bach a chanolig gyda chyllid ac adeiladau

  • Y Bartneriaeth Cyllid Busnes sy'n mynd i'r afael a diffygion y farchnad o ran benthyg i BBaChau (sydd â throsiant o hyd at £75m). Un o ddatrysiadau Banc Busnes Prydain yw cyllido darparwyr cyllid amgen.  Mae hyn yn cynnwys 7 benthyciwr annhraddodiadol sydd wedi eu rhestru ar y wefan - dylai pob busnes gysylltu'r benthycwyr yn uniongyrchol.  

  • Canolfan Gydweithredol Cymru sy’n cefnogi datblygiad a thwf entrepreneuriaeth gymdeithasol, a mentrau cymdeithasol a chydweithredol

Mae cyngor a chanllawiau pellach ar gael gan y darparwyr canlynol:

 

   Am fwy o wybodaeth ffoniwch 03000 6 03000    

Rhannwch y canllaw hwn