Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pecyn cymorth i’r bobl Hunangyflogedig sydd wedi’u heffeithio gan y Coronafeirws er mwyn roi’r un lefel o gymorth â gweithwyr eraill iddynt.

Mae’r Cynllun Cymorth Incwm newydd i’r Hunangyflogedig yn golygu bydd y rheini sy’n gymwys yn derbyn grant arian parod sydd werth 80% o’u helw masnachu misol cyfartalog dros y tair blynedd diwethaf. Mae hyn yn berthnasol i 95% o bobl sy’n derbyn y rhan fwyaf o’u cyflog drwy hunangyflogaeth.

Bydd unigolion yn gwneud cais uniongyrchol am y grant trethadwy i CThEM gan ddefnyddio ffurflen syml ar-lein. Bydd yr arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’w cyfrifon banc.

Bydd y cynllun yn agored i’r rheini oedd ag elw masnachu llai na £50,000 yn 2018-19, neu’r rheini oedd ag elw masnachu cyfartalog llai na £50,000 o 2016-17, 2017-18 a 2018-19.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i dros hanner eu hincwm yn ystod y cyfnodau hyn ddod o hunangyflogaeth.

Er mwyn lleihau twyll, dim ond y rheini sydd eisoes yn hunangyflogedig ac yn bodloni â’r amodau uchod fydd yn gymwys i wneud cais. Bydd y CThEM yn canfod y trethdalwyr cymwys ac yn cysylltu’n uniongyrchol â nhw gydag arweiniad ar sut i wneud cais.

Bydd y cynllun cymorth incwm, sy’n cael ei lunio o’r newydd gan y CThEM, yn cynnwys y tri mis hyd at fis Mai. Bydd y grantiau’n cael eu talu mewn un rhandaliad mawr i gynnwys y tri mis. Byddant yn dechrau cael eu talu ar ddechrau mis Mehefin.

Ni ddylai unigolion gysylltu â CThEM nawr. Bydd CThEM yn defnyddio gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli i wirio pwy sy’n gymwys a byddant yn croesawu ceisiadau pan fydd y cynllun ar waith.

Nid yw’r rheini sy’n talu eu cyflog a’u difidendau drwy eu cwmnïau eu hunain yn gymwys i’r cynllun. Er hyn, bydd eu cyflogau’n cael eu cynnwys yn y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws os ydynt yn defnyddio cynlluniau Talu wrth Ennill.

Cyn talu’r grantiau, bydd y bobl hunangyflogedig yn gallu cael mynediad at gymorth eraill gan y llywodraeth ar gyfer y rheini sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws, gan gynnwys credyd cynhwysol a benthyciadau parhad busnes mwy hael os oes ganddynt gyfrif banc busnes.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cymorth Hunangyflogaeth dilynwch y ddolen yma: 

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme

 

 

Conversion pixel