Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymorth i Weithwyr

Cymorth Tâl Salwch Statudol

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig a chyflogwyr i adhawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) oherwydd absenoldeb salwch yn sgil y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

  • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu hyd at bythefnos o SSP fesul gweithiwr cymwys sydd wedi bod o’r gwaith oherwydd COVID-19
  • bydd cyflogwyr sydd â llai na 250 o weithwyr yn gymwys - bydd maint cyflogwr yn cael ei bennu yn ôl nifer y bobl a gyflogwyd o 28 Chwefror 2020
  • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio SSP (yn unol â’r meini prawf cymhwysedd newydd) yn sgil COVID-19
  • dylai cyflogwyr gadw cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau SSP, ond nid oes angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd wrth meddyg teulu
  • bydd y cyfnod cymwys ar gyfer y cynllun yn dechrau y diwrnod ar ôl i'r rheoliadau ar ymestyn Tâl Salwch Statudol i'r rheini sy'n aros gartref ddod i rym
  • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr yn ystod y misoedd nesaf i sefydlu'r mecanwaith ad-dalu ar gyfer cyflogwyr cyn gynted â phosibl

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws

O dan Gynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo, ac mae pob busnes yn y DU yn gymwys.

I gael mynediad i’r cynllun, bydd angen i fusnesau:

  • nodi gweithwyr sy’n cael eu heffeithio fel ‘gweithwyr ar seibiant’ a rhoi gwybod i’ch gweithwyr am y newid hwn - mae newid statws gweithwyr yn parhau i fod yn amodol ar y gyfraith gyflogaeth gyfredol ac, yn dibynnu ar y contract cyflogaeth, gall fod yn destun trafod
  • cyflwyno gwybodaeth i CThEM ynglŷn â’r gweithwyr sydd ‘ar seibiant’ a'u henillion drwy borth ar-lein newydd. Nid yw'r porth hwn ar waith eto a byddwn yn cyhoeddi manylion cyn gynted ag y byddant ar gael (bydd CThEM yn nodi manylion pellach am y wybodaeth angenrheidiol)

Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o gostau cyflog y gweithwyr ‘ar seibiant’, hyd at cap o £2,500 y mis. Mae CThEM yn gweithio ar frys i sefydlu system ar gyfer ad-daliadau. Nid yw’r systemau presennol wedi’u creu i hwyluso taliadau i gyflogwyr.

Aros Gartref

Os oes gennych symptomau o haint coronafeirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn, arhoswch gartref a pheidiwch â gadael y tŷ am 7 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau.

Os ydych yn byw gydag eraill ac mai chi yw’r cyntaf ar yr aelwyd i gael symptomau’r coronafeirws, yna mae’n rhaid i chi aros gartref am 7 diwrnod, ond mae’n rhaid i holl aelodau eraill yr aelwyd sy’n parhau’n iawn aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn dechrau o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl. Gweler y canllawiau aros gartref am fwy o wybodaeth.

Hawlio budd-daliadau

P'un a ydych chi mewn gwaith neu’n ddi-waith ar hyn o bryd, os ydych chi ar incwm isel ac yn cael eich effeithio gan effeithiau economaidd COVID-19, byddwch yn gallu cael mynediad at ystod lawn y system les, gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

O 6 Ebrill rydym yn cynyddu lwfans safonol Credyd Cynhwysol a'r elfen sylfaenol mewn Credyd Treth Gweithio am flwyddyn. Bydd y ddau yn cynyddu £20 yr wythnos ar ben yr uwchraddiad blynyddol, fel y cynlluniwyd. Bydd hyn yn berthnasol i bob un newydd sy’n hawlio Credyd Cynhwysol neu’n hawlio ar hyn o bryd, ac i’r rheini sy’n hawlio Credyd Treth Gweithio yn barod.

Os oes COVID-19 arnoch chi neu’n aros gartref

Bellach, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ac os oes angen, gallwch gael mynediad at daliadau ymlaen llaw heb orfod mynd i ganolfan waith.

 

 

 

Conversion pixel