Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwyddorau bywyd

Rydym yn darparu cymorth i fusnesau’r sector gwyddorau bywyd sy’n gweithio yn y meysydd canlynol:

 • biotechnoleg
 • technoleg feddygol
 • cynhyrchion fferyllol
 • diagnosteg
 • meddyginiaeth atffurfio
 • niwrowyddoniaeth
 • e-iechyd

Os ydy’ch busnes chi’n gweithio yn y meysydd uchod, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:

Fe allech hefyd fod yn gymwys ar gyfer ein cyllid busnes, yn ddibynnol ar argaeledd.

Cronfa Pontio Gwyddorau Bywyd

Cyflymu'r llwybr tuag at fasnacheiddion

Rhaglen beilot o gymorth dros 3 blynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Cronfa Pontio Gwyddorau Bywyd, a’i nod yw cyflymu technolegau Gwyddorau Bywyd ar y llwybr tuag at fasnacheiddio. 

Nod y Gronfa Beilot yw:

 • cynyddu effaith economaidd prosiectau academaidd i’r eithaf
 • datblygu diwylliant entrepreneuraidd o fewn y byd academaidd 
 • cefnogi trwyddedu technoleg newydd er mwyn rhoi anogaeth i greu busnesau deillio
 • hyrwyddo economi sydd â gwerth ychwanegol uchel

Cefndir

Mae’n dra hysbys bod gan waith ymchwil prifysgolion rôl allweddol ym maes gwella gofal i gleifion a hynny drwy ddatblygu dyfeisiadau therapiwteg a meddygol newydd. Mae technolegau o’r fath yn eithriadol o ddrud i’w datblygu â nifer o gwmnïau a chyllidwyr masnachol yn aml yn gyndyn o fuddsoddi ar gyfnod cynnar yn natblygiad y technolegau hynny. Mae’r diffyg cyllid hwn i gefnogi’r ymchwil drosiadol y mae ei hangen i ddangos potensial masnachol ymchwil academaidd yn aml yn atal y manteision economaidd ac iechyd llawn rhag cael eu gwireddu. 

Nod y Gronfa Pontio Gwyddorau Bywyd yw mynd i’r afael â’r problemau hyn ac mae’n darparu ffynhonnell o gyllid sy’n galluogi academyddion ym Mhrifysgolion Cymru i ddatblygu gwir botensial eu gwaith ymchwil ymhellach.

Cymhwystra

Gwahoddir cynigion gan unrhyw ddisgyblaeth academaidd cyn belled â bod y prosiect yn ymwneud yn uniongyrchol â’r sector Gwyddorau Bywyd. Dylai ymgeiswyr nodi’n glir bod eu cynigion yn adeiladu ar gorff o waith ymchwil arbennig sydd eisoes yn bodoli a bod iddynt botensial masnachol sylweddol. Rhaid i Brifysgol o Gymru fod yn gyfrifol am y ceisiadau a gallant gynnwys gwaith ar y cyd â Phrifysgolion a/neu fusnesau erail.

Mae’r Gronfa’n cefnogi prosiectau ar draws amrywiaeth eang o feysydd gan gynnwys y canlyno, i ond nid y canlynol yn unig:

 • darganfod a datblygu cyffuriau
 • dyfeisiau meddygol
 • diagnosteg/prognosteg
 • brechlynnau

Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan y Bwrdd Cynghori Gwyddonol sy’n cynnwys arbenigwyr o’r diwydiant Gwyddorau bywyd. Mae’r Gronfa Bontio yn cynnig arian ar ffurf cynllun Braenaru a Chronfa Ddilynol.

Cynllun Braenaru 

Nod y Cynllun Braenaru yw cefnogi camau cychwynnol y broses fasnacheiddio i gadarnhau potensial technegol a masnachol prosiect arwahanol. Mae’r cynllun Braenaru yn agored i unrhyw academydd sy’n gweithio yn uno brifysgolion Cymru. Gall ymgeiswyr wneud cais am hyd at £75,000 a bydd y rhan fwyaf o’r prosiectau yn para llai na 12 mis. Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer y Cynllun Braenaru ar agor ar hyn o bryd a chaiff yceisiadau eu hadolygu bob chwarter. 

Cronfa Ddilynol

Mae’r cynllun hwn wedi’i anelu at nifer fach o brosiectau eithriadol sy’n gallu dangos eu bod eisoes wedi gwneud cynnydd sylweddol ar hyd y llwybr at fasnacheiddio.

I gael mwy o wybodaeth ar Gronfa Pontio Gwyddorau Bywyd, mae croeso ichi gysylltu â  Dr Corinne Nguyen, Rheolwr y Prosiect drwy ffonio 07584 995669 neu drwy e-bostio LifeSciences@Cymru.gsi.gov.uk

Gronfa pontio gwyddorau bywyd o brosiectau wedi'u hariannu hyd yma.