Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ein gwaith gyda Chymdeithas Syndrom Down

   

Busnes teuluol yw Morgan's Hair, Beauty and Wigs. Roedden ni eisiau gweithio gyda Chymdeithas Syndrom Down (DSA) gan fod gan fab perchennog y salon, Jack, syndrom Down ac awtistiaeth. Yn anffodus, nid yw Jac yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau seiliedig ar waith am fod ei gyflwr mor ddifrifol. Dyna pam rydyn ni wedi ymuno â'r DSA i gynnig y cyfle i berson ifanc sydd â syndrom Down i fod yn rhan o’n busnes ac i’r person ifanc elwa o’r ymwneud cymdeithasol sy’n elfen o drin gwallt. Ar ôl cysylltu â chynllun Ffit i Weithio y DSA a chwrdd ag elusen y DSA, dechreuwyd chwilio am ymgeisydd addas.

Dechreuodd Catrin Davies, 24, weithio yn Morgan’s ar 18 Medi. Mae hi’n gweithio am 3 awr y dydd ddwywaith yr wythnos. Mae gweithgareddau Catrin yn y gwaith yn cynnwys plygu llieiniau, glanhau, golchi gwalltiau, gwneud diodydd i’r cleientiaid, cwrdd â chleientiaid a’u cyfarch, glanhau brwshys a sgubo gwallt. Rydyn ni’n credu ei bod yn bwysig i bobl ifanc sydd â syndrom Down gael cyfle mewn bywyd, i feithrin eu hyder a’u sgiliau pobl a’u helpu i dyfu fel unigolion.

Ers i Catrin gychwyn yn Morgan's mae wedi dod ag egni a hapusrwydd nad ydyn ni wedi’i deimlo o’r blaen i’r salon, mae’n bleser pur cael cydweithio â hi. Mae Catrin yn ddynes ifanc ddeallus iawn sydd â 7 TGAU ar lefel gradd C. Mae hi wastad yn edrych yn fodern a thrwsiadus yn y gwaith ac mae’n dod â gwên i wynebau cynifer o’n cleientiaid. Mae ei gwaith yn drylwyr iawn ac mae hi wastad yn ymdrechu i’r eithaf. Dywed Catrin ei bod hi’n “caru ei rôl yn Morgan's” ac mae wrth ei bodd yn cael ei chyflog bob wythnos. Ein nod yn Morgan's yw gweithio, gobeithio, gyda darparwr hyfforddiant i roi mwy o hyfforddiant i Catrin tuag at yrfa trin gwallt.

Blog gan Rebecca Morgan-Brennan, Cyfarwyddwr Cwmni Morgan’s Wigs.

 

Conversion pixel